Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
METRAŠTIS V. Redagavo A. Liiiima, SJ. Spaustuvės išlaidas apmokėjo kun. V. Puidokas. Išleido LKMA Romoj 1970. 624 psl. ir 38 iliustracijų lapai, 8 žemėlapiai; kaina 10 dol. šiame tome duodamos studijos: J. Grinius — Lietuvos kry-. ir koplytėlės. 1-182; J. L. Navickas — Rusų filosofijos pradininkai, 183-213;
J. Gimbutas — Lietuvos bažnyčių chronologija ir sta-itika, 215-259; V. Gidžiūnas — .enuolijos Lietuvoje XIII - XX a. 261-299; P. Rabikauskas — Medžiaga senojo Vilniaus universiteto istorijai: IV. Pirmieji jėzuitai Vilniuje ir pirmieji lietuviai jėzuitai, 301-338; J. Jakštas — Mažosios Lietuvos apgyvendinimas iki XVII a. pabaigos -tęsinys), 339-414; A. Škėrys — Lietuvos miškai ir jų ūkis (tęsinys), 415-546; be to, A. Gylio, V. Jasaičio. S. Kairio ir J. Rugio nekrologai ir kun. V. Delininkaičio sudaryta venvardžių ir vietovardžių rodyk-
Dr. Jonas Grinius: LIETUVIŲ KRYŽIAI IR KOPLYTĖLĖS. Atspaudas iš LKMA Metraščio V to-1-182 psl. ir 38 iliustracijų lapai. Įrišta kietais viršeliais.

Vytautas Volertas: PRAGARO ".TRESNYSIS. "Draugo" premijuotas romanas. Lietuviškos knygos klubo leidinys. Viršelį piešė G. Vai-Čikaga 1971. 273 psl., kaina
5 dol.
Agnė Lukšytė: KALNŲ VELNIAS Novelės. Aplankas ir iliustracijos dail. V. Rato. Išleido H. Meiliūnas Australijoj, Sydney 1970. Kieti virai, 174 psl. kaina 5.50 dol. Vincentas Liulevičius: LIETUVIŲ TOS VALSTYBINIO GYVENIMO PRADŽIOS BEIEŠKANT. Išleido Pedagoginis lituanistikos institutas Čikagoj 1971. 16 psl., kaina 1 dol. Tai iš Aidų 1970 nr. 7 persispausdintas str.
CATALOGUS CUSTODIAE LITU-ANAE SANCTI CASIMIRI ORDINIS FRATRUM MINORUM. Ken-nebunkport, Maine, 1971. 12 psl. informacinis leidinukas lotynų kalba.
Algirdas Gustaitis: KUNIGAIKŠČIO M. K. RADVILO (NAŠLAITĖLIO) 1613 METŲ ŽEMĖLAPIS AMŽIŲ PERSPEKTYVOJE. Atspaudas iš "Kario" 1970 nr. 8 ir 9, 21 psl.
Zenonas Ivinskis: PROF. PRANAS DOVYDAITIS. Atspaudas iš "Šaltinio" (1969-70), 20 psl.
Zenonas Ivinskis: DIE BALTI-SCHE FRAGE IM 17. JAHRHUN-DERT. Atspaudas iš knygos Der Ostseeraum im Bickfeld der deut-schen Geschichte (Bohlau Verlag, K61n-Wien, 1970) p. 119-140.
Joseph Ehret: BALTISCHES SCHICKSAL. Basei 1970. Leidinys dedikuotas žmonos O. Jakaitytės -Eretienės (1898-1954) atminimui — įklijuota ir jos nuotrauka.
V. Stanley Vardys: CATHOLI-CISM IN LITHUANIA. Atspaudas iš R. H. Marshall, Jr. redaguoto ir The University of Chicago 1971 išleisto veikalo Aspects of Religion in the Soviet Union 1917-1967, p. 379-403.
Simon Szyszman: AUS DEM NACHLASS MONGOLISCH - LI-TAUISCHER BEZIEHUNGEN. Atspaudas iš leidinio Beitrage zur Al-ten Geschichte und deren Nachleben II (Festschrift fūr Fr. Altheim), Wal-ter de Gruyter, Berlin, 1970, p. 248-250. Šiame str. autorius kelia, ar liet. žodžio "žirgas" etimologinės kilmės neieškotina altajų kalbose.
AMERIKOS LIETUVIŲ BALSAS 1945-1970. Detroito liet. radijo klubo leidinys, kurį redagavo St. Garliaus-kas. 28 psl. iliustruotame leidiny pateikiama šios radijo valandėlės istorija.
LSK ŽAIBAS 1950-1970. 20 psl. iliustruotas leidinys, redaguotas V. Rociūno, apžvelgia šio Clevelando sporto klubo dvidešimtmetinę istorija
STUDIJŲ DIENOS — 1970. Australijos LB Kultūros tarybos išleistas ir A. Garolio redaguotas laikraštinio formato 12 puslapių leidinys, pateikiąs Studijų dienų Melbour-ne 1970.111.27-30 skaitytas paskaitas m
TREJI V ARTI, nr. 24 (1970.XI-XII). šiame nr. J. Zarinš išvertė D. Sadūnaitės eilėraščių ir pora A. Barono novelių.
TREJI V ARTI, nr. 25 (1971.I-II'.
Iš lietuviškosios medžiagos šiam numery išversta iš J. Girniaus "Idealo ir laiko" apie kartų dialogo sūkurį (vertė Zarinu Janis).
BALZEKAS MUSEUM OF LITHUANIAN CULTURE. Progress Re-port. 32 puslapių gausiai iliustruotas leidinys apie šio muziejaus penk-metinę veiklą.
Periodiniai ir kiti leidiniai: AKI-RAŠČIAI, nr. 1 (25), 1971.1; MOTERIS, 1971 nr. 1 (P. Gaučio str. apie moteris Nobelio laureates i: LIETUVIŲ JAUNIMO INFORMACIJOS CENTRO BIULETENIS, nr. 2, 1971.11; PRANCŪZIJOS LIETUVIŲ ŽINIOS, nr. 42, 1971.11; PIRMYN, JAUNIME, nr. 2 (34) — Toronto ateitininkų.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai