Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
KARL SANDBURG PDF Spausdinti El. paštas
Parašė CARL SANDBURG   
CARL SANDBURG gimė 1878 metais Galesburge, Illinois. 1915 metais jam suteikta Levinsono premija už poemą "Čikaga", o 1940 — Pulitzer premija. Po pirmojo pasaulinio karo Sandburgo aštriažodė ir pusiau prozaiška lyrika buvo atšiauriai puolama ir kritikuojama, šiandien jis yra vienas ryškiausių ir populiariausių JAV poetų. Savo eilėraščius Sandburgas pats skaitydavo, pritardamas gitara, ir keliavo taip iš miesto j miestą. Be originalių eilių poetas yra parašęs šešis tomus impozantiškos Lincolno biografijos. Iš Carl Sandburg'o rinkinių paminėtini: "In Reckless Ecstasy" (1904), "Chicago Poems" (1916), "Smoke and Steel" (1920), "Selected Poems" (1926), "Good Morning, America" (1928). "The People, Yes" (1937) etc.

 
LABAS    RYTAS,    AMERIKA

Dabar prie pasaulio vairo sėdi dėdė Samas.
Neseniai dar sėdėjo John Bull; o prieš tai—
  Napoleonas ir Prancūzijos erelis nurodinėjo
  pasauliui kryptį.

Ispanai, romėnai, graikai, persai su savo
  titnaginiais šautuvais, jietim, katapultais,
  laivais,—visi iš eilės jie kūrė pasaulio
  civilizaciją—

Vienas po kito jie buvo nustumti, pralenkti,
  kanopų sutrupinti, ir jie mirė
  arba jų aistra išblėso.
  Deja, deja.

Visi jie ne taip ilgai sėdėjo prie vairo —
  o dabar štai jaunas svetimšalis, Dėdė Samas,
  Amerika, ir jos daina: "Mūsų žvaigždėta vėliava
  plevens per amžius!", nors "amžiai"
  toks ilgas laikas.

Nors ir senovės karalių juokdariai
  ir dainiai šaukė jiems: "O, karaliau, tu gyvensi
  per amžius."


ČIKAGA

  Kiaulių skerdikas, pasauliui
  Įrankių kalvis, grūdų supirkinėtojas,
žaidėjas su geležinkeliais ir valstybės pirklys;
  Audringas, grubus, triukšmingas,
  Miestas plačių pečių;

Jie sako—tu klastinga; ir tai tiesa, nes aš mačiau tavo
  išsidažiusias moteris, po gatvių žibintais, viliojančias
  kaimo bernus.

Ir jie man sako, tu bloga, ir aš jiems atsakau: Taip,
    tiesa;
  aš mačiau, kaip gangsteriai žudo ir vaikšto laisvi,
  kad galėtų vėliai žudyti.
Ir jie sako, tu esi grubi, ir aš atsakau: Moterų ir vaikų
  veiduose aš mačiau gašlaus alkio
  ženklus.

Ir taip atsakęs, aš dar kartą kreipiuos į tuos, kurie
  šaiposi iš mano miesto, ir trenkiu jų pašaipą jiems
  atgal,
  ir sakau;
  Ateikit ir parodykit man kitą tokj miestą, kuris iškėlęs
  galvą dainuotų,
  gyvendamas taip išdidžiai, taip tuščiai ir gaivalingai,
  ir taip gudriai.

Svaidydamasis   griausmingais   keiksmais   ir   versdamas
  darbą po darbo,
  štai jis, drąsus ir didžiulis    kumštininkas,    kuriam
  maži, švelnūs
  miestukai kelių tesiekia;
 
Įnirtęs, tarytum šuo atvertais nasrais, kaip laukinis
  klastingai kovoja su džiunglėmis, —
 

  Vienplaukis,
  Rausdamas žemę,
  Trupindamas viską,
  Planuodamas,
  Statydamas, griaudamas, vėl statydamas,

Paskendęs dūmuose, dulkių pilna burna, kvatodamas
  baltais dantim,
Kvatodamas po baisia likimo našta, kaip jaunas
  žmogus kvatoja,
Kaip nepatyręs kovotojas kvatoja, nei vieno mūšio
  dar nepraiaimėjęs, —
Čikaga   užlaužusi   galvą   kvatoja;   jos   gyslomis   srūva
  gyvybė, po
jos šonkauliais — minios širdis. Ji kvatoja!

Audringu, grubiu, triukšmingu jaunatvės juoku,
   pusnuogė ir prakaituota, ir išdidi, kad jinai kiaulių
  skerdikas, įrankių kalvis, grūdų supirkinėtojas, žaidėjas geležinkeliais
  ir prekių tiekėjas tautai.

ŽOLĖ

Kaupkit lavonų kalnus ties Austerlitz ir Waterloo.
Užverskit žeme juos ir leiskit man darbuotis —

  Aš esu žolė; aš pridengsiu visa.

Kaupkite kalnus ties Gettysburg,
Kaupkite kalnus ties Ypres ir Verdun.
Užkaskite juos ir leiskite man darbuotis.
Du metus, dešimt metų. Ir pravažiuojantys klaus:

  Kokia čia vieta?
  Kur mes dabar?

  Aš esu žolė.
  Man leiskit darbuotis.
 
ŠUKĖ
 

Paskutinio žiogo čirpimas
Pirmojoj šalnoj
Tai — graudus sudiev.
Plonutėlytė šukė dainos.

MIGLA

Ateina migla
Kačių letenėlėm.

Sėdi ir žiūri
Į uostą, į miestą,
Sėdi ir tyliai
Nusėlina vėl.

Iš anglų kalbos išvertė Henrikas Nagys
 

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai