Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Trumpai PDF Spausdinti El. paštas
•    Dr. Vincas Maciūnas ruošia studiją apie Strazdelį ir dirba Philadel-phijos universiteto bibliotekoje.
• Dr. Zenonas Ivinskis baigia rašyti veikalą apie vysk. Merkelį Giedraitį. Medžiagą papilde šią vasarą lankydamasis Vokietijoje, kur Goettingene yra Karaliaučiaus archyvas su svarbiais dokumentais.
•    "Draugo" romano konkurso komisijon įeina: Pr. Naujokaitis, pirm., dr. A- Šešplaukis, sekr., nariai—kun. V. Dabušis, A. Vaičiulaitis ir Stp. Zobarskas.

• Lietuvos pasiuntinys D. Britanijai min. B. K. Balutis liepos mėnesį Paryžiuje buvo ištiktas širdies smūgio. Spaudos žiniomis jo sveikata gerėja.
•    Rugpjūčio 5 d. Reutlingene į-vyko Baltų Tarybos posėdis. Iš lietuvių pusės dalyvavo K. Zaikauskas, Dr. P- Karvelis ir M. Geležinis- Iš latvių pusės: min. R. Liep-šins ir iš estų min. Selter. V. Sidzikauskas padarė platų pranešimą apie politinę padėtį ir Pabaltijo valstybių išsilaisvinimo viltis.
•    Imtasi iniciatyvos atgaivinti visame laisvajame pasaulyje Lietuvos Kariuomenės Kūrėjų-Savanorių Sąjungą. Visą organizacinį darbą atlieka L. K. K. S. organizacijos valdyba Čikagoje Jos pirmininkas yra J. Bobelis, vice-pirm.— V. Rėkus, kasininkas—M. Klikna ir sekr.—A. Juodka.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai