Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Kun. Dr. Jonas Gutauskas: Vaiko Dievas ir Religija. Religinis vei-ko auklėjimas ryšium su jo dvasine raida. Išleido spaudos bendrovė "Žiburiai". Toronto, 1953. 328 psl.
Suvalkiečių Vestuvės. Aprašė Uršulė Žemaitienė. Redagavo Jonas Balys. Lietuvių Tautosakos Lobynas III. Cleveland, 1953. 80 psl. Kaina $1-50.
Stasys Būdavas: Loreta. Romanas. Antroji peržiūrėta laida. Išleido Bendrija. 172 psl.
Sveika Marija. Mažasis maldynas. Parengė kun. Stasys Yla. Immaculata leidinys, Putnam, 1953. 371 psl.
Prosper Merimėe: Kolombą. Romanas. Išvertė Ant. Valiukėnas. Išleido Terra. 221 psl.

Hardy Schilingen, S. J. Tu ir Ji išvertė Antanas Biliūnas, S. J. T-Jėzuitų leidinys, Chicago, 1953. 212 psl. Kaina $2.00.
Literatūros lankai. Numeris antras- Buenos Aires, 1953- Redakcinis Kolektyvas: Kazys Bradūnas, Juozas Girnius, Juozas Kėkštas, Henrikas Nagys ir Alfonsas Nyka-Niliūnas.
Mūsų Darbai: A. L. R. K. Federacijos 32-rojo kongreso nutarimai. Chicago, 1953. 46 psl.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai