Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1955 m. PDF Spausdinti El. paštas
* 1 sausis

Jonas Aistis — Kelios pastabos dėl Lietuvos atstatymo ....................................... 1
Jonas Balys — Dainų kraitis iš tėvynės ................................................................. 6
Antanas Maceina — šv. Pijaus X pasiuntinybė ..................................................... 16
Kazys Bradūnas — Rytas, Vasara, Gentis, Relikvija, Pjūvis, Vakaras (eil.) ...... 25
Jurgis Jankus — Duobės ......................................................................................... 26
Zenonas Ivinskis — Atbundančios tautos žygiai ir veikėjai .................................. 29

KŪRYBOS   PASAULYJE

LITERATŪRA
A. Tyruolis — Prof. J. Nadleris ir jo naujausioji literatūros istorija .................... 39
Aug. Raginis: Algirdas Landsbergis — Kelionė ................................................... 40

KNYGOS IR ŽURNALAI
Antanas Musteikis: Jeronimas Cicėnas — Vilnius tarp audrų ............................ 41
J. Rečionis: Jonas K. Karys — Nepriklausomos Lietuvos pinigai ...................... 42

MOKSLAS
J. Jakštas — Amerikos viduramžių akademija ..................................................... 43

VISUOMENINIS  GYVENIMAS
K. Mockus — Į artimąją praeitį žiūrint ................................................................. 45
Įvykiai ...................................................................................................................... 47


* 2 vasaris

Andrius Baltinis — Tautiškumo problema tremtyje    ........................................................................... 43
Alfonsas Nyka-Niliūnas — Ištikimybės elegija, Himnas mistiškajai rožei, Medis iš Green Point, Rugsėjo vynas (eil.) ................................................................................................................................. 60
J. Budzeika — Amerikos ūkio problema ................................................................................................ 61
M. Vaitkus — Nepaleisiu  (eil.) .............................................................................................................. 67
Jurgis Jankus — Duobės ........................................................................................................................ 63
Antanas Musteikis — Bendruomenes brandos atestatas ..................................................................... 74
Kęstutis Kasperavičius — Veterinarijos srities sutvarkymas nepriklausomoje Lietuvoje ................. 80

KŪRYBOS PASAULYJE LITERATŪRA
Aug. Raginis — Juozas Mikuckis: Lyrikos kraitis .............................................................................. 85
A. T. — Jurgis Gliauda — Gęstanti saulė ............................................................................................ 86
Aug. Rag. — Aloyzas Baronas: Antrasis krantas ................................................................................ 86

RELIGIJA
Kun. Vald. Cukuras — žmonijos likimo apmąstymas .......................................................................... 87

MOKSLAS
Sesuo M. Eucharista — Apie lietuvių kalbos dėstymą ....................................................................... 92
Paulius Jurkus — Vytauto Augustino foto menas ............................................................................... 93

VISUOMENINIS   GYVENIMAS
Vaclovas Sidzikauskas — Pavergtosios Jungtinės Tautos ................................................................. 91
L. Andriekus — "Draugo" premija ...................................................................................................... 93

ĮVYKIAI ................................................................................................................................................. 96


* 3 kovas

Antanas Vaičiulaitis— Paul Claudel ....................................................................................... 97
Paul Claudel — Ketvirtoji stotis, Ištrauka iš "Išvidinės Tokijo sienos", Kinų sodai ......... 100
A. Mažiulis — Lietuviškasis "Wardan Diewa Tewa" ........................................................... 103
Stasys Santvaras— Metai: Pavasaris, Vasara, Ruduo, Žiema, Ir vėl pavasaris (eil.) ........ 111
J. Venckus, S. J. — Vėžys moderninio mokslo šviesoje ........................................................ 112
Leonardas   Andriekus— Lietus, Dagilis, Tik jinai, Tremtis, Žinia, Archimedas (eil.) ........ 119
Nelė Mazalaitė — Seni pavasariai: Neužmaršuolės, Sniegas, žaibai,  Evanqelijos ............. 120
V. K. Jonynas — žvilgsnis į Adomo Varno kūrybą ................................................................. 127

KŪRYBOS PASAULYJE

LITERATŪRA
A. N. N. — Žemes užtekėjimo poezija ...................................................................................  134
Vlada Prosčiūnaitė: Jonas Grinius — žiurkių kamera .......................................................... 135
"Darbininkas" skelbia konkursą ........................................................................................... 136
"Draugo" romano konkursas ................................................................................................. 136
A. — Liet. Rašytojų Draugijos laureatas .............................................................................. 136

MOKSLAS
Jonas Rugis — Vienas didžiausių pasaulio atominių fizikų .................................................... 137
Zenonas Ivinskis — Pabaltijo istorija ...................................................................................... 137

VISUOMENINIS GYVENIMAS
Juozas Girnius — Daugiau pagarbos žodžiui ir žmogui ........................................................... 139
K. Mockus — Nemeskime kelio dėl takelio    ........................................................................ 140

PASTABOS: L. A. — Siu metų Vasario 16. J. Balys — Daugiau santūrumo — 142. V. G. — Amerikos lietuvių katalikų istorija — 142. Atsišaukimas Lietuvių Katalikų Akademijos atkūrimo reikalu — 143. A. M s t. — Nutraukiamos stipendijos — 143.

ĮVYKIAI ................................................................................................................................... 143


* 4 - 5 balandis - gegužė


Br. Stočkus — Pasaulinis vyksmas ...................................................................................................... 145
Mykolas Vaitkus —  Rožių  vainikas   (eil.) ........................................................................................ 152
Zenonas Ivinskis — Visas gyvenimas  lietuviškai knygai (Vacl. Biržiškos 70 m. amž. sukaktis) .... 155
Anė Petkutė  — Ofelija (eil.) ................................................................................................................ 158
Balys Sruoga — Estetinė ir natūralinė tilcrovė ................................................................................... 159
Balys Sruoga — Tėviškėlei (eil.) ......................................................................................................... 165
J. Aistis — Beržiniuko mirtis ............................................................................................................... 167
Czesiaw Milacsz — Vargšas krikščionis stebi getą (eil.) ................................................................... 172
L. Dambriūnas — Maritainas ir mūsų laikai ....................................................................................... 173
J. Venckus, S. J. — Vėžys moderninio mokslo šviesoje ..................................................................... 180
P. Stelingis — Stiklo langai (eil.) .......................................................................................................... 188

KŪRYBOS PASAULYJE

LITERATŪRA
J. Kėkštas — "Planetos" laureatė ...................................................................................................... 189

KNYGOS IR ŽURNALAI
Jonas Aistis: Pulgis Andriušis — Tipelis ............................................................................................. 190
L. D.: Dr. A. Šešplaukis — Pratimine lietuvių kalbos gramatika ....................................................... 191

MOKSLAS
Elena Vasyliūnienė — Montessori  principai kasdienybėje ............................................................... 192
Jonas Rugis — Albertas Einšteinas .................................................................................................... 194

VISUOMENINIS  GYVENIMAS
K. Mockus — Mūsų  informacijos reikalai ......................................................................................... 195
PASTABOS: L. A. — Aidų premija ir koncertas — 198. P r. Skardžius — Tai  nenukalbėjimas — 198.

ĮVYKIAI ................................................................................................................................................ 199


* 6 birželis

Juozas Girnius — Po pirmųjų ALB rinkimų ......................................................................................... 201
Bernardas Brazdžionis — Poeto gimimas, Pavasario fragmentai, Ar auga gėlės pragare,
Paul Claudel (eil.) ................................................................................................................................... 203

Jonas Puzinas — Vilniaus proistorė ...................................................................................................... 211
Vilnius žydų poezijoje: Z. Šneiuras — Malda už Vilnių, N. Grinblatas — Į tave, Vilniau, M. Kulbakas — Esi Psalmynas tu, A. I. Goldšmidtas — Myliu tave, o Vilniau, L. Stockis — Vilniaus getas........................................................................................................................................................ 220
Br. Stočkus — Pasaulinis vyksmas (Istorijos filosofija) ...................................................................... 223
A. Vaičiulaitis — Pasaka apie gražiausią gaidį .................................................................................... 231
Pr. Skardžius — Veiksmažodiniai daiktvardžiai su -imas ir jų vartosena ........................................... 233

KŪRYBOS PASAULYJE

KNYGOS IR ŽURNALAI
Bern. Brazdžionis — Sakramentalinio gyvenimo poezija (Leonardas Andriekus: Atviros marios) ................................................................................................................................................................ 238
Jurgis Blekaitis — Rimtas žaidimas (Leonardas Žitkevičius: Daiktai ir nuorūkos) ........................ 240
Dr. P. Celiešius — St. Šalkauskio Ateitininkų ideologija .................................................................. 242

MOKSLAS
Dr. A. Baltinis — Lietuvių enciklopedija ........................................................................................... 243

VISUOMENINIS   GYVENIMAS
Prof. Kazys Pakštas — Geležines uždangos kilme ir esmė ............................................................... 245
L. G. — Vinco Krėvės vardo premija ................................................................................................. 246
L. A. — R. Viesulo ir A. Elskaus paroda ........................................................................................... 247
Literatūros premijos ............................................................................................................................ 247
ĮVYKIAI ............................................................................................................................................... 243


* 7 rugsėjis

Stasys Yla — Lietuviškas nacionalizmas liberalizmo ženkle ........................................................... 243
Dr. Alf. Šešplaukis — Religinis tautinis aspektas Gertrūdos von Le Fort kūryboje ..................... 259
Gertrūda von Le Fort — Tavo šventieji, Corpus Christi Mysticum, Pasija, Marijos Dcngun  Ėmimo vigilija (himnai) ................................................................................................................................... 263
Dr. Povilas Rėklaitis — Lietuvos gotika .......................................................................................... 264
Alb. Baranauskas — Daržas ............................................................................................................. 267
Eugenijus Gruodis — Visas žmogus, Naujasis Testamentas, Apaštalams (eil.) ............................. 273
Br. Stočkus — Pasaulinis vyksmas ................................................................................................... 274

KŪRYBOS PASAULYJE

KNYGOS IR ŽURNALAI
J. Grinius: Jurgis Jankus — Namas geroj gatvėj ............................................................................ 280
Pr. Naujokaitis: Lietuviai aukso kasyklose (Juozas Kralikauskas — Urviniai žmonės) ............... 283
Dr. P. Celiešius: žmogaus būties prasmė (Dr. Pr. Gaidamavičius — Milžinas, didvyris, šventasis) ............................................................................................................................................................. 286

MOKSLAS
Jonas Rugis — Paul Ehrlich .............................................................................................................. 283
Dr. Jonas Balys — Estų tautotyra .................................................................................................... 290

MENAS
Tėv. L. Andriekus, O. F. M. — Rūpintojėlis bažnyčioje .................................................................. 291
L. A. — Mirė Petras Kiaulėnas ......................................................................................................... 293

VISUOMENINIS  GYVENIMAS
K. Mockus — Po didžiųjų konferencijos ............................................................................................ 234
Įvykiai .................................................................................................................................................. 296


* 8 spalis

L. Dambriūnas — Svetimos įtakos klausimu mūsų kalboje .............................................. 297
Jurgis Blekaitis — Vėtra nuo jūros, Mūsų liepa (eil.) ....................................................... 309
Marija Gimbutienė — Lietuvių liaudies meno simbolių klausimu .................................... 310
Vytautas Braziulis — Prel. Kazimieras Jasėnas ................................................................ 316
A. Vaičiulaitis — Kaimų takeliais ....................................................................................... 321
Vincente Aleixandre — Amžinas Vagabundas (eil.) ........................................................... 323
Stasys Yla — Lietuviškas nacionalizmas liberalizmo ženkle ............................................. 324

KŪRYBOS PASAULYJE

LITERATŪRA
Antanas Musteikis— Lietuviškieji "Džiunglių" herojai .................................................... 332

KNYGOS IR ŽURNALAI
Trumpa diena (A. Tyruolis: Alė Rūta — Trumpa diena, romanas .................................... 337

RELIGINIS GYVENIMAS
Dr. A. Juška — Trisdešimt šeštasis Tarptautinis Eucharistinis Kongresas ..................... 338
L. Andriekus — Kultūrinės veiklos baruose ...................................................................... 339

MENAS
Rapolas Serapinas— Platono pažiūros į meną ................................................................... 340

VISUOMENINIS   GYVENIMAS
J. Alaušius — Nėra ko dangstyti begėdystę ...................................................................... 342
ĮVYKIAI


* 9 lapkritis

Kun. dr. M. Ražaitis — Regimasis menas ir katalikų Bažnyčios mokslas ....................................... 345
Kazys Bradūnas — Grabadirbis pasakoja savo gyvenimą (eil.) ........................................................ 358
Stasys Yla — Lietuviškasis nacionalizmas liberalizmo ženkle ........................................................... 360
Algirdas Landsbergis — Žodžiai, gražieji žodžiai ................................................................................ 368
Elena Tumienė — Pomegranatai (eil.) ................................................................................................. 373
Z. Ivinskis — Žemaičių religinė padėtis vysk. Jurgio Perkūno - Petkevičiaus laikais ...................... 367

KŪRYBOS PASAULYJE

LITERATŪRA
A. Tyruolis — Thomo Manno tragika ................................................................................................. 382

KNYGOS   IR   ŽURNALAI
Dr. A. Baltinis — Blogio problema pasaulio istorijos perspektyvoje (A. Maceina: Das Geheimnis der Bosheit) .................................................................................................................................................. 383

RELIGINIS  GYVENIMAS
K. Mockus — Nek. Pras. Seserų Kongregacija pašventino koplyčią ............................................... 386

MENAS
J. Grinius — Kokia M. K. Čiurlionio vieta Europos mene? ............................................................... 387

VISUOMENINIS GYVENIMAS
L. Andriekus — Dar nevėlu .................................................................................................................. 388
J. Budzeika — Atominė pramonė — antroji industrinė revoliucija ..................................................... 389
ĮVYKIAI ................................................................................................................................................. 391


* 10 gruodis


Manfred Kridl — Adomas Mickevičius ........................................................................................... 393
Adomas Mickevičius — "Pono Tado" įžanga, Lietuvos girios ....................................................... 402
Antanas Maceina — Maišto pradmuo Adomo Mickevičiaus kūryboje ......................................... 404
Adomas Mickevičius — Krymo sonetai ........................................................................................... 412
Vincas Maciūnas — Adomas Mickevičius lietuvių literatūroje ...................................................... 413
Adomas Mickevičius — Vaidilos daina ............................................................................................ 420

KŪRYBOS PASAULYJE

KNYGOS  IR ŽURNALAI
V. Trumpa — Šv. Kazimieras (Zenonas Ivinskis) ........................................................................... 430
Zenonas Ivinskis — Legendariškieji pranciškonų kankiniai (Viktoras Gidžiūnas, O. F. M.) ...... 431
L. A. — Žodis ir gyvenimas (Tomas žiūraitis, O. P.) ....................................................................... 431

MENAS
Tėv. L. Andriekus, O. F. M. — Fra Angelico ................................................................................... 432

MOKSLAS
P. Rėklaitis — Baltų Instituto metraštis ........................................................................................... 434

VISUOMENINS GYVENIMAS
Tėv. L. Andriekus, O. F. M. — "Aidų" dešimtmečiui suėjus .......................................................... 433
Salomėja Narkeliūnaitė — Kolonializmas: vakarietinis ir sovietinis .............................................. 436

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai