Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI, klaidų atitaisymas PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Red.   
Juozas Eretas: KAZYS PAKŠTAS. Tautinio šauklio odisėja (1893-1960). Išleido Lietuvių katalikų mokslo akademija Romoj 1970. XVI + 384, kaina 10 dol.
Dr. Antanas Skėrys: LIETUVOS MIŠKAI IR JŲ ŪKIS. Roma 1970. Atspaudas iš LKMA Metraščio IV ir V tomų, 274 psl., kaina 5 dol. (galima įsigyti iš autoriaus: Dr. A. Skėrys, 84-41 88th St., Woodhaven, N. Y. 11421).
D r. Antanas Kučas (redaktorius): AMERIKOS LIETUVIU ISTORIJA. Išleido J. Kapočius Bostone 1971. 639 psl., kietais viršeliais, kaina nepažymėta.
Rimvydas Šilbajoris: PERFEC-TION OF EXILE. 14 contemporary Lithuanian Writers (Radauskas, Vaičiulaitis, Aistis, Škėma, Ostrauskas, Landsbergis, Nyka-Niliūnas, Mackus, Nagys, Bradūnas, Katiliškis, Mekas, Baronas, Brazdžionis). Parėmus Lietuvių fondui, išleido University of Oklahoma Press: Norman, 1970. Į-rišta kietais viršeliais, 322 psl., kaina 8.50 dol.

Vytautas Karosas: POILSIS ANT LAIPTŲ. Poezija. Didelio formato 90 puslapių puošnus leidinys, pateikiąs Utenos gimnazijos ilgamečio sekretoriaus V. Karoso (kompozitoriaus Juozo brolio) pomirtinį palikimą. Su autoriumi knygoj supažindina tėviškės kaimynas komp. J. Strolia. Čikagoj 1969 knygą išleido žmona Ona ir duktė Violeta.
Danutė Brazytė - Bindokiene: VIENA PASAULYJE. Romanas (anksčiau spausdintas "Drauge"). Išleido Lietuviškos knygos klubas Čikagoj 1971. 241 psl., kaina 5 dol.
Juozas Tininis
: NUSKANDINTAS ŽIEDAS. Novelės. Išleido Nidos knygų klubas Londone 1970. 200 psl., kaina (minkštais viršeliais) 3 dol., nariams — 2 dol.
SEPTINTOJI PRADALGE. Literatūros metraštis. Redagavo K. Ba-rėnas. Išleido Nidos knygų klubas Londone 1971. 464 psl., kaina (minkštais viršeliais) 4.50 dol., nariams — 3.50 dol.
Paulius Rabikauskas: MEDŽIAGA SENOJO VILNIAUS UNIVERSITETO ISTORIJAI (IV). Atspaudas iš LKMA Metraščio V, atspaudo tęstinė paginacija 95-132. Roma 1970.
V. Stanley Vardys: THE CASE OF THE CRIMEAN TARTARS. Atspaudas iš žurnalo The Russian Re-vievv, April 1971 (vol. 30, no. 2), p. 101-110.
MINTIS, neperiodinis politikos ir kultūros žurnalas, 1971 nr. 1,* vyr. red. J. Vilčinskas, leidėjas — Liet. social-demokratų partijos užsienio de-legatūra. Spausdinta Londone. 189 psl., kaina 2 dol. Šiame nr. duodami J. Valaičio, J. Vilkaičio, J. Vilčinsko, J. Pakalkos str., beletristikai atstovauja K. Barėnas, E. Cinzas ir V. Žilinskaitė.
ŠVIETIMO GAIRĖS, 1971 nr. 4 (8), 96 psl. Šiame nr. rašo V. Bag-danavičius, J. Kavaliūnas, EI. Son-ginienė, A. Rinkūnas, V. Augulytė, J. Skuodas, V. Milavickienė, V. Vaitkevičienė, Pr. Joga, I. Malėnas, L. Sagys, red. P. Maldeikis ir kt.
TREJI V ARTI, nr. 26 (1971 kovas - balandis), šiame numery iš lietuvių kalbos išversta L. Dovydėno novelė.

KLAIDOS ATITAISYMAS
V. Alanto knygos "Nemunas teka per Atlantą" recenzijoj, įdėtoj balandžio numery, novelės "Ūgly Lithuanian" personažo vardas turi būti Bar-kiukas (psl. 191). Apgailestaudama klaidos rankraštin įsibrovimą, redakcija rašytoją V. Alantą atsiprašo.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai