Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Dr.  Juozas Alaušius — Žvilgis į save pačius po 10 metų ...................................................... 241
Jonas   Mekas — Semeniškių idilės ...................................................................................... 245
Vaclovas   Biržiška — 50 metų spaudos laimėjimo sukaktį minint ....................................... 251
Paulius   Jurkus — Vytauto Kašubos madonos ..................................................................... 263
P. Daugintis, S.J. — Tikrasis korporatyvizmo veidas ........................................................... 267
A. Baltinis — Krikščionybės ir šventumo samprata A. Maceinos "Saules Giesmėje" ...... 272
Кl. Jurgelionis — žvaigždės (eit.) ..........................................................................................  278

KŪRYBOS     PASAULYJE LITERATŪRA
A.   Tyruolis — Racionalinis ir iracionalinis momentas Manno kūryboj .............................. 279

KNYGOS IR ŽURNALAI
Bern.   Brazdžionis — Paulius Jurkus: Pavasaris prie Varduvos ......................................... 280

RELIGINIS   GYVENIMAS
Tėv. L. Andriekus, O. F. M. — Šventumo viršūnėse ............................................................ 291

MENAS
Paulius   Jurkus — Adomo Galdiko kūrinių paroda New Yorke .......................................... 284

VISUOMENINIS   GYVENIMAS
A.  Ž. — Lietuvių krikščionių demokratų sukaktis ............................................................... 285

PASTABOS: L. Gendrutis — W. Churchillio svajonės — 287.
J.   Alaušius — Dėl Loko — 288.

ĮVYKIAI .................................................................................................................................. 288


ILIUSTRACIJOS
Adomas   Galdikas — Rūpintojėlis (aliejus). John Foster
Dulles nuosav.         viršelių 1 pusi.
Ornamentas iš liet. tautodailės        244
Telesforas   Valius  —   Jono   Meko   "Semeniškių   idilių"
apipavidalinimas      245-250
Vinco Krėvės nuotrauka        254
Adomas   Galdikas — Takas miške  (aliejus)         258
Vytautas Kašubą  (V. Augustino nuotrauka)         263
Vytautas   Kašubą — Keturios madonos (Vilniaus
ir Šiluvos madonų nuotraukos D. Sulaičio)      264-265
Pranas   Domšaitis — Pietų Afrikos negrai        268
Adomas   Galdikas —  Miškas   (tempera)          275
Pauliaus Jurkaus nuotrauka       281
Lietuvių delegacijos Vašingtone nuotrauka         286


June, 1954
Al DA I - ECHOES, cultural magazine published monthly, except July and August, by th* Franciscan Fathers. Kennebunk Port. Maine. Subscription $6.00. single copy 60c. Entered as second class matter at the post office at Kennebunk Port. Maine. February 7, 1950. under the-act of March 3. 1879. Additional entry at Brooklyn. N. Y.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai