Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Julius Gravrogkas — Pasaulėžiūrines pastabos ........................................................... 289
Jonas Mekas — Semeniškių idilės ............................................................................... 293
Zenonas Ivinskis   —   Lietuvių tautos žygių šaltiniai .................................................. 297
V. Vaitiekūnas — Užsieninis laisvės kovų frontas ....................................................... 303
Paulius Stelingis — Senelės pasaka, Lopšinė (eil.) ...................................................... 309
Jonas   Grinius — Du lietuviai — didieji europiečiai: J.Baltrušaitis ir O. Milašius ... 310
Kan. M. Vaitkus — Atsiminimai iš knygnešių gadynės ............................................... 320

KŪRYBOS  PASAULYJE
KNYGOS IR ŽURNALAI
J. Balys — Baltų mitologijos apžvalga .......................................................................... 326

RELIGINIS  GYVENIMAS
Titas   Narbutas — Lotynų Amerikos viltys ir rūpesčiai .............................................. 328
Pr. G. — Kanados lietuvių katalikų kongresas ............................................................. 329

MOKSLAS
B. S. — Gamtos filosofija dabar .................................................................................... 330

VISUOMENINIS GYVENIMAS
Dr. A. Lingaila — Bendruomeninės drumzlės ............................................................... 331

ĮVYKIAI .......................................................................................................................... 335

ILIUSTRACIJOS
Diego   Velasquez — Mergaitė                     . viršelių 1    pusi.
Michelangelas — Dievas Kūrėjas         291
T.   Valius — Jono Meko Semeniškių idilių
apipavidalinimas                                                             ..    293
Vaclovas   Ratas —  Sidabrinė  naktis    300
Aleksandra   Kašubienė — šv. Jurgis         303
O. Milašiaus nuotrauka         312
J. Baltrušaičio nuotrauka        313
Vytautas   Ignas — Jaunas muzikantas        317
T.   Zikaras — Kalinys        323
Marcelė   Katiliūtė        iliustracija viršelių 4    pusi.

SEPTEMBER,   1954
Al DAI-ECHOES, cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, Kennebunk Port, Maine. Subscription $6.00, single copy 60c. Entered as second class matter at the post office at Kennebunk Port, Maine, February 7, 1950, under the act of March 3. 1879. Additional entry at Brooklyn, N. Y.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai