Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
JAV LB 20 metų veiklos sukaktis iškilmingai minėta New Yor-ke X.8-10. Penktadienį atidaryta J. Bagdono dailės darbų, vaizduojančių partizanus, paroda. Tą patį vakarą Lincoln centre, Alice Tully salėje, vyko pianisto A. Smetonos koncertas, šeštadienį popiet simpoziume svarstyta LB kultūrinės veiklos ateitis, o Bendruomenės vakare programą atliko jaunimas. Sekmadienį per iškilmingas pamaldas pamokslą sakė T. V. Gidžiūnas, OFM; akademijai vadovavo LB centro pirmininkas V. Volertas, joj invokaciją pasakė T. Pr. Giedgaudas, OFM; pagrindinę kalbą tarė prof. J. Stukas; koncertinę programą atliko Cleve-lando vyrų oktetas (su soliste Ir. Grigaliūnaite) ir akordeonistas J. Daubaras.
Rugsėjo 8 buvo minima eilėj kolonijų. Bene su didžiausiu rūpestingumu ji buvo paminėta Detroite, kur minėjimą organizavo jūros šauliai. Paskaitai buvo iš Clevelando atkviesta A. Augustinavičienė. Meninę programą atliko solistas Vidimantas Valatka ir Windsoro studenčių kvartetas.
— Amerikos karo veteranų seime New Yorke VIII.24-28 prel. J. Balkūnas apdovanotas Celtic Cross už jo ligšiolinę veiklą kovoj prieš komunizmą.
— Tabor Farmoje IX.18-19 vyko IV Bendruomenės - spaudos - radijo diena, kurią pravedė PLB vykdomasis vicepirmininkas dr. A. Butkus. Svarstyta JAV lietuvių bendrinės veiklos koordinacija (dr. A. Butkus), jaunimo įtraukimas į LB (I. Bublienė), amerikiečių spaudos informavimas (V. Kasiūnas), lietuviškoji radijo informacija anglų kalba (kun. K. Pugevičius), priešmokyklinis auklėjimas (Z. Juškevičienė).

M i r t y s . — Lietuvoj rugpiūčio 28 mirė pedagogas Stasys Janušauskas. Buvo gimęs Latvijoj 1889. Baigęs Rusijoj kūno kultūros kursus ir grįžęs Lietuvon, jis buvo vienas fizinio auklėjimo pionierių, organizavo mokytojų vasarinius kūno kultūros kursus, dėstė šį dalyką mokytojų seminarijose, nuo 1935 Klaipėdos pedagoginiame institute. Vienas sporto organizacijos LGSF steigėjų.
— Lietuvoj rugsėjo 14 mirė advokatas Zigmas Toliušis, baigdamas 82-sius amžiaus metus. Demokratiniuose seimuose (1922 - 27) vadovavo valstiečių liaudininkų frakcijai. 1941 - 44 pirmininkavo Lietuvos advokatų tarybai. Jau pirmąjį bolševikmetį kalintas, po karo vėl buvo įkalintas, o po bausmės atlikimo 1951 ištremtas į Sibirą, iš kurio grįžo 1955.
— Vilniuje rugsėjo 14 mirė vaikų rašytojas Petras Kondratas. Buvo gimęs 1913.XII.11. Mokėsi Rokiškio gimnazijoj ir Kauno kunigų seminarijoj (pasiekė diakono šventimų, bet kunigu nebuvo įšventintas). Anksčiau dirbęs pedagoginį darbą, nuo 1955 gyveno Vilniuje, kur baigė vidurinę medicinos mokyklą ir tvarkė vienos ligoninės archyvą. 1936-40 paskelbė vaikams 6 knygeles, daugiausia vaidinimėlius. Po karo išleido vaikams eilėraščių rinkinį "Gerųjų fabrikų šalis".

S u k a k t y s. — 85 metų amžiaus spalio 10 sulaukė muzikas Aleksandras Aleksis. Muzikos mokėsi Varšuvos konservatorijoje (1907-13), iš kurios 1913 atvyko į JAV. Nuo 1924 vargoninkauja Waterburio liet. parapijoj. Su savo vadovaujamais chorais surengė šimtus koncertų ir dalyvavo keliose dainų šventėse. Sukūrė apie 80 dainų bei giesmių ir operetę "Į tėvynę". Jis yra Lietuvos vyčių himno autorius. Be muzikinio darbo, aktyviai reiškėsi ir visuomeniniame gyvenime: pirmininkavo vargonininkų sąjungai, Lietuves vyčiams, dirbo daugely kitų organizacijų. Senųjų ateivių vienas iškiliųjų kultūrininkų.
—- 75 metų amžiaus spalio 26 sulaukė prof. J. Eretas. Kitame numeryje jį atskirai paminėsime.
— 70 metų rugsėjo 23 atšventė knygų leidėjas Jonas Karvelis. Ki-lijo jis anykštėnas. Baigęs vidurinį mokslą Kaune, dirbo Spaudos Fondo knygyno vedėju, o nuo 1932 pradėjo savarankiškai verstis — įkūrė sinį pagrindą, ėmėsi knygų, o ypač dainų bei šokių plokštelių leidimo.
Tą darbą tęsė ir JAV (nuo 1952), išleisdamas eilę knygų, tris gaidų rinkinius ir keliasdešimt muzikos ir literatūros plokštelių. Tai ir sudaro jo kultūrinį įnašą.
— Spalio 14 sulaukė 70 metų Ona Labanauskaitė. 1933 ji baigė Vytauto D. un-to teisių fakultetą ir 1935 Prancūzijoje Lille un-to socialinių prekybos namus su knygynu, muzikos instrumentų ir kt. skyriais. Kai okupantai 1940 nusavino jo prekybos namus, jų vertė siekė 3 milijonus litų. Turėdamas stiprų finan-ir politinių mokslų mokyklą. Visuomeninis darbas jos gyvenime siejosi su redakciniu darbu. Veikusi ateitininkuose, katalikių moterų draugijoj, vadovavusi mergaičių pavasa-rininkių sąjungai. Dirbo dienraščio "Ryto" redakcijoj, redagavo "Moterį", "Pavasarį", "Jaunimo vadą". "Liepsnas". JAV dirbo "Draugo" redakcijoj (1949 - 56). Šiuo metu dirba "Darbininko" redakcijoj.
— 60 metų amžiaus spalio 15 sulaukė Antanas Skirius. Lietuvoj baigęs Prekybos institutą 1938, jis atvyko į JAV ir pora metų (1938-40) studijavo Marianapolio kolegijoj ir Čikagos un-te. Apsigyvenęs Los Angeles, ten įsteigė spaustuvę. 1946-49 redagavo savo įsteigtą "Kalifornijos lietuvį", kurį 1950 pakeitė lig-šiol einančios "Lietuvių dienos". Be to, nuo 1964 dar leidžia Pacifiko pakraščio lietuviams skiriamą mė-nesinuką "Lietuviai Amerikos Vakaruose". "Lietuvių dienų" leidyklos vardu išleido ištisą eilę knygų. Plačiai dirbo visuomeninį darbą ateitininkuose, vyčiuose ir bendrinėse ALTos, BALFo ir LB organizacijose.'
— Spalio 17 sulaukė 60 metų agr. Juozas Lūža. Baigęs žemės ūkio akademiją, jis dirbo "Lietuvos cukraus" akcinėje b-vėje vyr. agronomu ir paskelbė trejetą leidinių apie cukrinius runkelius. Nuo 1947 gyvena Anglijoje, kur ligi šių metų Londone buvo Lietuvių namų reikalų vedėju. Studentaudamas pirmininkavo ateitininkų Algimanto klubui, Anglijoje reiškiasi to krašto lietuvių bendruomenės veikloje.
— 50 metų amžiaus rugsėjo 30 pasiekė pianistas Andrius Kuprevičius. Kauno konservatoriją (prof. V. Ružickio klasę) baigė 1939. Studijas gilino Vokietijoj, Čekoslovakijoj ir Austrijoj. Po karo plačiai koncertavo V. Vokietijoje, Austrijoje, Šveicarijoje. Tarptautiniame konkurse Ženevoje 1946 iš 150 dalyvių pateko į baigminį dešimties skaičių. 1948 - 53 gyvendamas Argentinoje, surengė koncertų ir kitose P. Amerikos šalyse. 1953 atvykęs į JAV, profesoriauja Clevelando Music School of Settlement. Vienas šio meto mūsų stipriausių pianistų, yra surengęs savo koncertus didesnėse lietuvių kolonijose ir dalyvavęs lietuvių išeivijos didžiuosiuose parengimuose. Pereitais metais jo koncertas sudarė Liet. katalikų mokslo akademijos suvažiavimo Toronte meninę programą.

J a u n i m e. — Kanados Lietuvių XVII diena St. Catharines X.9-10 buvo susieta su Kanados lietuvių jaunimo II kongresu, kaip tai ir pereitais metais daryta. Jaunimo ansambliai St. Catharines Parke pašoko tautinių šokių — atliko Lietuvių dienos koncertinę programą. Jaunimo kongreso programoj buvo simpoziumas lietuviškaisiais jaunimo klausimais.
— Aidučių ansamblis Čikagoj IX. 18 atšventė penkerių metų sukaktį koncertu, kuriame 13 mergaičių padainavo J. Strolios, V. Jančio, St. Gailevičiaus, S. čerienės ir G. Gudauskienės dainų.
— Hamiltono mergaičių choras Aidas X.2 koncertavo Clevelande. Chorą sudaro apie 60 dalyvių, vadovauja Vc. Verikaitis.
M u z i k a. — Čikagoj išleista K. V. Banaičio operos "Jūrate ir Kastytis" (libretas Br. Buivydaitės) kla-vyras (168 psl., kaina 15 dol.). Išleido šiam reikalui prieš 10 metų sudarytas specialus fondas, kuriam pirmininkavo M. Rudienė. Čikagos lietuvių opera "Jūratę ir Kastytį" pastatys kitais metais.
— Čikagoj Jaunimo centro parengime IX.29 koncertinę programą atliko D. Stankaitytė, R. Mastienė, S. Baras ir J. Vaznelis. Clevelande "Dirvos" baliuje IX.25 dainavo V. Stankienė.
— Čikagoj DC.19 pramoginės muzikos koncerte dainavo iš Vokietijos atvykę Astra ir Alfredas Šalčiai (dvynukai, gimę 1944 Kėdainiuose) su R. Westu. Programą sudarė lietuvių, vokiečių ir anglų lengvesnės nuotaikos dainos.

— G. Čapkauskienė surengė koncertą Worcestery IX. 19 ir Roches-tery X.16.

— Naujo sezono pradžią žymi gausus mažesnių ansamblių aktyvumas. R. Babicko vadovaujamas Cle-velando vyrų oktetas su soliste Ir. Grigaliūnaite koncertavo Filadelfijoj DC.25, Hartforde X.9, New Yorke X.10 ir Čikagoj X.16. A. Stephens vadovaujamas trio (M. Momkienė, G. Mažeikienė ir J. Bobinienė) X.3 buvo nuvykęs į Detroitą. J. Gaidelio vadovaujamas Bostono vyrų sekstetas X.16 vietoj surengė savo koncertą. Kanados Londono skaučių kvartetas Rasa atliko meninę programą skautams Shrewsbury, Mass., X.9. Montrealio vyrų oktetas koncertavo Rochestery X.16.

D a i l ė. — Rochesterio universiteto meno galerija IX.7 - X.4 rodė Alf. Dargio 30 dailės darbų, kuriuos ji įsigijo, dailininkui išvykstant į Europą.
— Bostone IX.18-19 savo darbų parodė Juzė Katiliūtė, gyvenanti Šveicarijoj. Daugiausia buvo peizažų.
— New Yorke IX.25-26 č. Janusas surengė savo kūrybinio darbo 40 metų apžvalginę parodą, kurioj eksponavo 101 paveikslą: 67 aliejinės tapybos drobes, 11 akvarelių ir 23 mišrios technikos abstraktinius bandymus. Pagrindinis jo motyvas — jūra.
— New Yorke X.8-10 rodė savo paskutiniuosius paveikslus J. Bagdonas. Be kitų, buvo išstatyti didelio formato keturi paveikslai, vaizduoją partizanų kovą.
— New Yorke The Pen and Brush klube IX.23 - X.7 buvo rodomi N. Jasiukynaitės paveikslai (portretai, gėlės).

R a š y t o j a i. — Bostone DC.18 St. Santvaras skaitė paskaitą apie Dostojevskį pagal dukters parašytą biografiją.
— H. Nagys buvo savo poezijos skaityti pakviestas į Waterbury X. 2.
Teatras. Čikagoj X.l suvaidinta prieš 10 metų tragiškai žuvusio A. Škėmos paskutinė drama Ata-raxia (režisavo D. Juknevičiūtė, vaidino L. Alenskas, R. Kinka, D. Juknevičiūtė, J. Lintakas, B. ir M. Prapuoleniai, R. Stakauskas) ir K. Ostrausko vaizdelis Lozorius (režisavo M. Smilgaitė, vaidino D. Juknevičiūtė, M. Smilgaitė ir A. Vileišis). Anksčiau pirmą kartą šie du dalykai buvo suvaidinti santariečių suvažiavime.
— Hamiltono  Aukuro dramos mėgėjai žengė pirmą žingsnį už lietuvių visuomenės, vietinio McMaster universiteto teatre IX.26 suvaidindami į anglų kalbą išverstą J. Marcinkevičiaus Mindaugą. Režisavo EI. Dauguvietytė - Kudabienė. Pagrindinį Mindaugo vaidmenį vaidino kanadiečių aktorius M. Lowlor, Mortos
— L. Verbickaitė, kitus vaidmenis
— taip pat aukuriečiai.
— ALVUDo vaikų teatro vyresnieji talkininkai Čikagoj IX.4-5 suvaidino G. Veličkos patriotinį vaizdelė Lėk, lėk, mano sakalėli. Režisavo Alf. Brinką.
— Teatro festivaliui Čikagoj Padėkos Dienos savaitgaly pravesti sudarytas komitetas: pirm. A. Kairys. Br. Nainys, M. Remienė, M. Greb-liūnienė, St. Petersonienė, N. Vengrienė, J. Šlajus ir Pr. Beinoras.

M o k s l a s. — Baltų studijų III konferencija vyks Toronto universitete kitų metų gegužės 11-14. Istorijos sekcijai vadovaus W. L. Winter. Dept. of History, Central Connecti-cut State College, New BritairL Conn. 06050 socialinių mokslų — R. Taagepera, School of Sočiai Sciences, University of California, Irvine. Calif. 92664, lingvistikos, etnologijos, archeologijos — J. Puhvel, Dept. of Classics, University of California. Los Angeles, Calif. 90024, literatūros, teatro, dailės — R. Šilbajoris. Dept. of Slavic Languages, The Ohio State University, Columbus, Ohio 43210. Šiais adresais prašomi ligi 1971.IX.15 pristatyti pranešimų santraukas (250 žodžių) norintieji šiame suvažiavime aktyviai dalyvauti.
— New Yorke DC.19 pristatyta dr. K. R. Jurgėlos knyga "Lietuve kilimas 1862 - 1864 metais".

I š   v i s u r. — Korp. Neo-Lithu-ania metinis suvažiavimas stovyklos metu Dainavoj vyko IX.4-5. "Tuo pačiu keliu" pagrindinę paskaitą skaitė V. Gruzdys. Dalyvių buvo apie 60. Į senjorus pakelti 4 nariai. Naujon valdybon išrinkti J. Valkiūnas. E. Modestas, A. Pavilčiūtė, Br. Kasa-kaitis ir J. Jurevičius.
Santaros - Šviesos suvažiavimas Tabor Farmoje vyko IX S-l_ Paskaitas skaitė dr. V. Kavolis. V Rastenis, dr. D. Valiukėnaitė, dr. K. Ostrauskas, dr. R. Šilbajoris, dr. B. Mačiuika, A. Idzelis ir kt. Kaip visada, buvo įvairi meno programa.
Akademikių skaučių draugovės visuotinis suvažiavimas vyko Shre\vs-bury (prie VVorcesterio, Mass.) X. 9-10. Dr. I. Užgirienė skaitė paskaitą apie žmogaus vystymąsi ir aplinkos kaitą, R. Melione kalbėjo moterų teisiu klausimu.
Žurnalistų sąjungos naujon valdybon išrinkti: V. Kasniūnas (vykdomasis vicepirm.), VI. Būtėno s [vi-x"epirm. organiz teiuiamg re kai i kun. J. Vaišnys .'pirm.), J. Janušai-tis (ižd.) ir A. Pužauskas (sekr. K kontrolės komisijon — VI. Selenis. Alf. Nakas ir J. Gaižutis, garbės teisman — V. Alantas, VI. Mingėla ir prel. L. Gižinskas. Balsavimo lapelių pasiųsta 220, iš kurių grįžo nepasiekę adresatų 10, teisėtais balsais pripažinta 118 balsų. Buvusiai valdybai pirmininkavo V. Alantas. Paskutiniame jos posėdyje s-gos garbės nariais pakelti kun. dr. J. Prunskis ir Br. Raila.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai