Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
DIDŽIOSIOS LIETUVOS KUNIGAIKŠTIJOS 1529 METŲ STATUTAS. Vertė Jonė Deveikė. Vertimą spaudai parengė, įžangą ir žodynėlį parašė bei bibliografiją sudarė A-leksandras Plateris. Išleido A. Mackaus knygų leidimo fondas Čikagoj *371. Didelio formato 261 psl., kaina 10 dol. Puošnus leidinys, kietais viršeliais.
Leonardas šimutis: AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA. 30 metų Lietuvos laisvės kovoje (1940 - 1970). Išleido ALTa Čikagoj 1971. Kieti viršeliai, 499 psl., kaina 10 dol.
Konstantin Gulbinas: DAS PAE-DAGOGISCHE LEBENSWERK DER LITAUISCHEN DICHTERIN MARIJA PEČKAUSKAITĖ. Disertacija, kurią 1971 išleido Verlag Ferdinand Schoningh Paderborne. 173 psl.
V. Stanley Vardys (red.): KARL MARX: SCIENTIST ? REVOLU-TIONARY ? HUMANIST ? Straipsnių rinkinys apie K. Marksą su redaktoriaus įžanginiu žodžiu. Serijoj "Problems in Political Sciences" 1971 išleido leidykla D. C. Heath and Co. Lexington, Mass. - Toronto -London. 94 psl.
Vinco Mykolaičio - Putino LAIŠKAI AUSTRALIJON sesei Magdalenai Slavėnienei ir jos šeimai. 1957-1967. Redagavo J. Janavičius. Išleido Australijos LB Canberrcs apylinkė. Spausdinta Sydney, 1971. 72 psl. teksto ir 4 psl. nuotraukų.

Marija Jurgita Saulaitytė: VIENA SAULĖ DANGUJE. Eilėraščiai. Iliustracijos Z. Sodeikienės. Išleido Akademines skautijos leidykla Gaiva. Čikaga 1971. Kieti viršeliai, 96 psl.
Kostas Ostrauskas: KVARTETAS. Dramos: Gyveno kartą senelis ir senelė, Duobkasiai, Kvartetas, Metai. Išleido A. Mackaus knygų leidimo
fondas Čikagoj 1971. Aplankas A. Kurausko. Kieti viršeliai, 170 psl.. kaina 5 dol.
Antanas Giedrius: AIŠVYDO PASAKOS. Iliustracijos ir viršelis O. Baužienės. Išleido Lietuviškos knygos klubas Čikagoj 1971. 141 psl.. kaina 3 dol.
Vincas žemaitis: LIETUVIŲ ETNINIŲ SIENŲ KLAUSIMAIS. Papildytas atspaudas iš "Naujienų" 1971.IV.17 - V. 6. Chicagos Lietuvių literatūros draugijos leidinys 1971 108 psl. ir 3 žemėlapiai, kaina 2 dol.
Vincentas L i Ulevičius: IŠEIVIJA LIETUVOS ATKŪRIMO DARBE, 66 psl., kaina 3 dol.; AMERIKOS LIETUVIŲ KULTŪRINIAI LAIMEJI-JIMAI, 15 psl., kaina 1 dol.; LIETUVIŲ EMIGRACIJOS PRIEŽASTYS, 32 psl., kaina 1,5 dol. Mokomajam reikalui visas tris knygas išleido Pedagoginis lituanistikos institutas Čikagoj 1971. Pirmasis leidinys iš dalies atspaustas iš laikraščių, iš dalies rašytas mašinėle; antrasis — atspaudas iš "Aidų" 1963 nr. 2 ir 3, trečiasis — rašytas mašinėle. Visi leidiniai rankraštinio formato.
Maironis: MIŠKAS IR LIETUVIS.
Pedagoginio lituanistikos instituto leidinys. 48 psl., kaina 1,50 dol. Mecenatas — ALTS East Chicagos skyrius.
Į LAISVĘ, 1971 rugsėjis, nr. 52 (89), 80 psl. Šiame numery apie 1941 m. sukilimą rašo St. Lozoraitis jr. ir St. Žymantas, V. Volertas pasisako dėl LB darbo Lietuvos laisvinime, K. Petkus svarsto informacijos problemą Lietuvos laisvinimo darbe.
TREJI VARTI, nr. 27 ir 28 (gegužes - rugpiūčio mėn.). Abiejuose numeriuose išversta ištraukų iš L. Dovydėno "Mes valdysim pasaulį".

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai