Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1957 m.
1957 PDF Spausdinti El. paštas
*1 Sausis
Stasys Barzdūkas — Žvilgsnis į JAV Lietuvių Bendruomenę jos 5-rių metų gyvatos proga ........ 1 pusl.
Juzė Augustaitytė - Vaičiūnienė — Lašas ant akmens, Laiškas šv. Antanui, Žvaigždė, Po koncerto (eil.) ........................................................................................................................................................... 11
Antanas Maceina — Velnio arija (Dostojevskio mirties 75-sioms metinėms paminėti) ...................... 12
Jonas Mekas — Iš Reminiscensijų ........................................................................................................ 18
Dr. Jonas Grinius — Prof. dr. Juozas Eretas ......................................................................................... 21
Pr. Gaidamavičius — Naujoji pagonybė ................................................................................................. 26

KŪRYBOS PASAULY

LITERATŪRA
A.R. — Pio Baroja .................................................................................................................................. 36

KNYGOS IR ŽURNALAI
Ben Babrauskas — Antanas Gustaitis: Anapus teisybės ..................................................................... 37
J. V. — Vladas Ramojus: Lenktynės su šėtonu .................................................................................... 38
Viktoras Gidžiūnas, O.F.M. — Bostono liet. parapijos istorija ............................................................ 38

RELIGINIS GYVENIMAS
J. Gendrutis — Šv. Tėvo kalėdinis žodis ............................................................................................... 40

VISUOMENINIS GYVENIMAS
L. Andriekus — Savoji enciklopedija .................................................................................................... 41
Stasys Yla — Metodų klausimas svarstant mūsų liberalizmą .............................................................. 42
Lietuvių tautos istorija besidomintiems ................................................................................................. 47
Lietuvių tautinių šokių šventė ................................................................................................................ 47
Įvykiai ...................................................................................................................................................... 48


*2 Vasaris
A. Baltinis — Mūsų tautinių siekimų pagrindai ..................................................................................... 49
Kazys Bradūnas —  Morenų ugnys: Vandens pagarbinimas, Sandoros skrynia, Girios, Namų įkūrimas, Medžioklė, Duona (eil.)    ........................................................................................................ 55
J. Venckus — Šv. Ignacas Lojola ........................................................................................................... 56
Gabriela Mistral — Motinos dulkės, Vaikams, Verkiu, Dievas, Pasaulis, Tavęs belaukiant (eil.) .... 64
Antanas Maceina — Velnio arija ............................................................................................................ 66
Vitalija Bogutaitė — Į savo žemę (eil.) ................................................................................................... 73
A. Mažiulis — Nepriklausomos ir dabartinės Lietuvos tautosakos darbai .......................................... 74

KŪRYBOS PASAULYJE

LITERATŪRA
Paulius Stelingis — Gabriela Mistral, didžioji meilės poetė ................................................................ 86

MENAS
Coppelius — "Kanarėlės" premjera .................................................................................................... 88

MOKSLAS
Jonas Rugis — Nauji logikos keliai ...................................................................................................... 89

VISUOMENINIS GYVENIMAS
Juozas Girnius — Atsakymas kun. St. Ylai liberalizmo klausimu ........................................................ 91
Pasaulio Liet. Bendruomenės seimas .................................................................................................... 94

ĮVYKIAI    ............................................................................................................................................... 95


*3 Kovas
J. Vaišnora, M.I.C. — Pastor angelicus ................................................................................... 97
Eugenijus Gruodis — Dovana, Poezija, Ordinas, Sfinksas, Regėjimas, Tikėjimas (eil.) ....... 105
V. Čižiūnas — Vaikų bei jaunimo literatūros klausimu ........................................................... 106
Dr. Kazys Pakštas — Gudijos santykis su Lietuva ................................................................. 114
Aloyzas Baronas — Plakatas ................................................................................................... 125
Liūnė Sutema — Žydi (eil.) ....................................................................................................... 127
Pr. Skardžius — Tarybinės kalbotyros teorija ir praktika ...................................................... 128

KŪRYBOS PASAULYJE

LITERATŪRA
LRD — H. Radauskas — 1955 m. premijos laimėtojas ......................................................... 134
J. Grinius — A. Barono "Sodas už horizonto" ........................................................................ 134

MOKSLAS
L. D - as — Baltų Instituto metraščio antras tomas ................................................................ 138

MENAS
V. Vizgirda — Petro Kiaulėno kūryba ..................................................................................... 139

VISUOMENINIS GYVENIMAS
L. Gendrutis — Vasario 16 — vienybės ir vilties šventė ........................................................ 141


*4 Balandis
J. Alaušius — Dvasių išsiskyrimas ir susiskaldymo žaismas ................................................ 145
Feliksas Jucevičius — Hėgelis ir Marksas ............................................................................ 154
Leonardas Andriekus — Gegutė, Jėga, Pabudinimas, Varpeliai (eil.) .................................. 159
Pr. Pauliukonis — 60 metų tėvynės sargyboje ....................................................................... 160
Henrikas Nagys — Kaip Telesforo Valiaus grafikon atėjo spalva ....................................... 177
Thomas Stern Eliot — Pelenų  Diena ..................................................................................... 168

KŪRYBOS PASAULYJE

LITERATŪRA
Algirdas Vambra  —   Dostojevskis sovietinio lietuvio kritiko akimis ................................. 183

KNYGOS IR ŽURNALAI
Kan. M. Vaitkus — Vyskupo knyga apie Mariją .................................................................. 185

MOKSLAS
Steponas Kolupaila — Lietuvos žemėlapis ............................................................................ 187

VISUOMENINIS GYVENIMAS
Vladas Mingėla — Lietuvos plunksnos darbininkai .............................................................. 188
Povilas Tautvaišas — Tarp dviejų pasaulių (A. Alechino mirties minėjimo proga) .............. 189

ĮVYKIAI ................................................................................................................................... 192


*5 Gegužė
K. Pakštas — Filosofo Stasio Šalkauskio brangiam atminimui ....................................... 193
Leonardas Žitkevičius — Saulėgrąža (eil.) ....................................................................... 202
Paulius Jurkus — Girių mergaitė (ištrauka iš "Juodvarnių" poemos) ............................ 206
Feliksas Jucevičius — Hegelis ir Marksas ....................................................................... 209
Antanas Vaičiulaitis — Trys trumpi pasakojimai .............................................................. 216
Dr. R. Zalubas — Žvaigždės gyvenimas ............................................................................ 218

KŪRYBOS PASAULY

LITERATŪRA
V. R. — Jose Echegaray ..................................................................................................... 226

KNYGOS IR ŽURNALAI
Aug. Raginis — Albinas Baranauskas: Sniego platumos .................................................. 227
J. Aistis — Balys Auginas: Paparčio vėduoklė .................................................................. 228
Dr. J. Remeika — Prof. dr. Ernesto Fraenkelio "Baltų kalbos" ...................................... 228

MOKSLAS
Viktoras Gidžiūnas, O. F. M. — Inocento IV laiškų rinkinys apie Pabaltijo kraštus ...... 230

MENAS
L. Andriekus — Naujas posūkis A. Galdiko kūryboje ....................................................... 231
Vladas Jakūbėnas — Tremties lietuvių operos temomis ................................................... 233

VISUOMENINIS GYVENIMAS
L. A. — "Aidų" premijos ir koncertas ............................................................................... 235

Įvykiai .................................................................................................................................. 236


*6 Birželis
Juozas Girnius — Po pirmųjų ALB rinkimų ......................................................................................... 201
Bernardas Brazdžionis — Poeto gimimas, Pavasario fragmentai, Ar auga gėlės pragare,
Paul Claudel (eil.) ................................................................................................................................... 203

Jonas Puzinas — Vilniaus proistorė ...................................................................................................... 211
Vilnius žydų poezijoje: Z. Šneiuras — Malda už Vilnių, N. Grinblatas — Į tave, Vilniau, M. Kulbakas — Esi Psalmynas tu, A. I. Goldšmidtas — Myliu tave, o Vilniau, L. Stockis — Vilniaus getas........................................................................................................................................................ 220
Br. Stočkus — Pasaulinis vyksmas (Istorijos filosofija) ...................................................................... 223
A. Vaičiulaitis — Pasaka apie gražiausią gaidį .................................................................................... 231
Pr. Skardžius — Veiksmažodiniai daiktvardžiai su -imas ir jų vartosena ........................................... 233

KŪRYBOS PASAULYJE

KNYGOS IR ŽURNALAI
Bern. Brazdžionis — Sakramentalinio gyvenimo poezija (Leonardas Andriekus: Atviros marios) ................................................................................................................................................................ 238
Jurgis Blekaitis — Rimtas žaidimas (Leonardas Žitkevičius: Daiktai ir nuorūkos) ........................ 240
Dr. P. Celiešius — St. Šalkauskio Ateitininkų ideologija .................................................................. 242

MOKSLAS
Dr. A. Baltinis — Lietuvių enciklopedija ........................................................................................... 243

VISUOMENINIS   GYVENIMAS
Prof. Kazys Pakštas — Geležines uždangos kilme ir esmė ............................................................... 245
L. G. — Vinco Krėvės vardo premija ................................................................................................. 246
L. A. — R. Viesulo ir A. Elskaus paroda ........................................................................................... 247
Literatūros premijos ............................................................................................................................ 247
ĮVYKIAI ............................................................................................................................................... 243


*7 Rugsėjis
A. Baltinis — Jaunimo kongresas mūsų tautinių siekimų šviesoje .........................................  289
Vladas Šlaitas — Kaip vanduo pasroviui, Safo, Saulės šešėlis (eil.) ....................................... 295
Dr. J. Budzeika — Ekonominė Europos integracija ................................................................. 297
Prof. Steponas Kolupaila — Medžiaga monografijai apie Nerį ............................................... 307
A. Vaičiulaitis — Pasakojimas apie Sirakūzų poetą Dionizą .................................................... 314
Jerzy S. Sito — Pirmoji variacija (eil.) ....................................................................................... 315
Kun. Vladas Budreckas — Kun. Teodoras Brazys kaip kompozitorius .................................. 316

KŪRYBOS PASAULYJE

LITERATŪRA
Antanas Giedrius — Dar apie devynbrolės interpretaciją ...................................................... 323

KNYGOS IR ŽURNALAI
Algirdas Vambra — Aguonos ir smėlis ..................................................................................... 325
V. Trumpa — Dr. V. Daugirdaitė - Sruogienė: Lietuvos istorija ............................................. 326

MENAS
Paulius Jurkus — Dailės paroda Čikagoje ............................................................................... 328

VISUOMENINIS GYVENIMAS
Vyt. Širvydas — Lietuvos reikalai G. Kennano knygoje "Russia Leaves the War" ............. 329
L. A. — Jaunimo kongresas ir šokių šventė .............................................................................. 331
J. Gendrutis — Liet. Fronto Bičiulių studijų savaitės ................................................................ 332
J. G. — Seserų vienuolių lituanistiniai kursai ............................................................................ 333
Bb. — Mirė knygų leidėjas P. Abelkis ....................................................................................... 334

ĮVYKIAI ....................................................................................................................................... 335


*8 Spalis
Juozas Brazaitis — Maironis ir Lietuva ................................................................................. 337
Ignas Malėnas — Pats naujausias metodas mokant vaikus skaityti .................................... 342
Jonas Aistis — Pavasario simfonija: Adagio, Menuetas, Andante, Scherzo, Finale (eil.) ... 351
Dr. A. Šapoka — Vilnius Zigmanto Augusto laikais .............................................................. 353
Antanas Tulys — Paskutinis pasimatymas ............................................................................ 359
Ž. Mikšys — Pastabos dėl koplytėlių ir kryžių forminių elementų ....................................... 370

KŪRYBOS PASAULYJE

KNYGOS IR ŽURNALAI
Alg. Gustaitis — J. Tininis: Sužadėtinė ................................................................................. 376
A. Š. — K. Barėnas: Karališka diena ................................................................................... 377
L. Dambriūnas — Nauja lietuvių literatūros chrestomatija .................................................. 377

MENAS
L. Andriekus — Kūrybos ir veiklos metai    ......................................................................... 378
V. K. Jonynas — Vytauto Maželio menas ............................................................................ 379

VISUOMENINIS GYVENIMAS
St. Barzdukas — Kelios mintys apie Bendruomenę ............................................................ 380

ĮVYKIAI ................................................................................................................................. 384


*9 Lapkritis
Kostas Ostrauskas — Vinco Krėvės kūrybinis veržlumas ........................................ 385
Stasys Pilka — Vinco Krėvės kūryba lietuviškose scenose ...................................... 391
Vincas Krėvė — Juozupo namuose ............................................................................. 396
K. Žukas — Didysis dzūkas ......................................................................................... 403
Vincas Krėvė — Hagaros kaimo vyresniojo pamokymai Jehudai iš Mahalos ......... 407
J. Grinius — Vinco Krėvės istorinės dramos .............................................................. 408
Vyt. Mykolaitis — Fragmentai  iš mano pašnekesių su Vincu Krėve ....................... 421
Vinco Krėvės raštų paskutinis puslapis (faksimilė) .................................................... 424
Vinco Krėvės vertinimas dabar Lietuvoje ................................................................... 431


*10 Gruodis
Feliksas Jucevičius — Įsikūnijimo tikrovė ................................................................................. 433
Leonardas Andriekus — Bernelių Mišios (eil.) .......................................................................... 439
Kostas Ostrauskas — Jonas Biliūnas—poetas .......................................................................... 440
Henrikas Radauskas — Jūra, Po rudens medžiu, Sekmadienis, Tolima diena, Greitis (eil.) ... 446
Jonas Rugis — Mokslo ir proto kulto klausimu ......................................................................... 448
Stasys Pilka — Vinco Krėvės kūryba lietuviškose scenose ...................................................... 452
Prof. Steponas Kolupaila — Narutis, Vilnius, Kaunas 1939 m. ................................................. 461

KŪRYBOS PASAULYJE

KNYGOS IR ŽURNALAI
Titas Narbutas — B. Markaitis: Širdies gelmė .......................................................................... 470

MOKSLAS
Dr. Jonas Balys — Apie etnologines teorijas ir sroves .............................................................. 471

MENAS
Jeronimas Kačinskas — Jean Sibelius ........................................................................................ 472

VISUOMENINIS GYVENIMAS
Pr. Alšėnas — Kanados lietuviai ................................................................................................. 473
Skaitytojai rašo ............................................................................................................................. 477

Įvykiai ........................................................................................................................................... 478

1957 m. "Aidų" turinys ................................................................................................................ 479
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai