Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1958 m.
1958 PDF Spausdinti El. paštas
*1 Sausis
Prel. Jonas Galkūnas — Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimas ............................ psl. 1
Leonardas Žitkevičius — Emigrantas, Vaiduoklis (eil.) .................................................... 9
Jurgis Blekaitis — Balys Sruoga ...................................................................................... 10
Nelė Mazalaitė — Kraitinis suolas ................................................................................... 18
Vitalija Bogutaitė — Neša mane žemė (eil.) ..................................................................... 23
Jonas Matusas — Apžvalga Lietuvos žemės ūkio iki XVI-to amžiaus pabaigos ............ 24
Vydūnas — Prigimta ir išmokta kalba ............................................................................... 32
Matthias Claudius — Mirtis ir mergaitė (eil.) .................................................................. 33

KŪRYBOS PASAULYJE
LITERATŪRA
M. Krupavičius — Georges Bernanos ............................................................................. 35

RELIGINIS GYVENIMAS
Popiežiaus Pijaus XII kalėdinės kalbos pagrindinės mintys ............................................ 38

MENAS
Paulius Jurkus — Dail. Viktoro Petravičiaus portretas .................................................. 41
A. Narimantas — Kompozitorius Jonas Bielinis .............................................................. 42

MOKSLAS
Jonas Rugis — Tarptautiniai geofiziniai metai ................................................................ 43

VISUOMENINIS GYVENIMAS
L. Andriekus — Mūsų jaunimas ....................................................................................... 46

ĮVYKIAI    ....................................................................................
...................................... 48

*2 Vasaris
Vasario šešioliktoji ............................................................................................................................. 49
Jonas Matusas — Apžvalga Lietuvos žemės ūkio iki XVI-to amžiaus pabaigos ........................... 50
Juozas Eretas —  Pranas Dovydaitis ................................................................................................ 55
Leonardas Andriekus — Tvanas, Dalia, Skausmas, Žemės sauja, Mirtis, Prisikėlimas, Ašaros . 62
Jonas Petrėnas — Atgimimo pavasaris ar sunykimo ruduo ............................................................ 64
Nelė Mazalaitė — Kraitinis suolas ................................................................................................... 70
J. Gailėnas — Akademinis lietuvių jaunimas išeivijoje .................................................................... 79

KŪRYBOS PASAULYJE
LITERATŪRA
J. Aistis — Gražina Tulauskaitė: Rugsėjo žvaigždės ....................................................................... 87
Aug. Raginis — Kotryna Grigaitytė: Širdis pergamente ................................................................. 88

KNYGOS IR ŽURNALAI
Kun. Kazys Steponavičius — Naują šv. Rašto laidą pasitinkant .................................................... 89
L. A. — Kun. dr. Juozas Prunskis: Augštyn širdis ........................................................................... 89
Pr. Pauliukonis — Stasys Raštikis: Kovose dėl Lietuvos ............................................................... 90
Aug. Raginis — Mykolas Vaitkus: Mistiniame sode ...................................................................... 90

MENAS
L. A. — Dail. Viktoro Vizgirdos paroda ............................................................................................ 91
A. — Mirė Rouault ............................................................................................................................ 91
Julius Kaupas — "Baltaragio malūnas" scenoje ............................................................................. 92

VISUOMENINIS GYVENIMAS
P. Daugintis, S. J. — Ekonomija ir žmoniškumas ............................................................................ 93
Dr. J. Balys — Tautosakininkui Juozui Būgai mirus ....................................................................... 94

SKAITYTOJAI RAŠO
J. Kojelis — Dėl skaitymo metodo ................................................................................................... 95
Al. Gimantas — Vinco Krėvės drama Pabaltijo universitete .......................................................... 96


*3 Kovas
Antanas Maceina — Simbolinė šv. Kazimiero prasmė .................................................................. 97 p.
Kazys Bradūnas — Po tėvynės velėna: Dirvožemis ir debesys, Žiema, Pilėnai, Urna (eil.) ......... 105
Zenonas Ivinskis — Šv. Kazimiero žygis Vengrijon ........................................................................ 108
Paulius Rabikauskas, S. J. — Didžiosios šv. Kazimiero šventės Vilniuje 1604-1606 metais ....... 118
Dr. Povilas Reklaitis — Šv. Kazimiero koplyčia Vilniuje ............................................................... 129
Dr. A. Šapoka — Šv. Kazimiero palaikų saugojimas ...................................................................... 140


*4 Balandis
Kun. Dr. V. Balčiūnas — Sacerdos Magnus: Vysk. Kazimieras Paltarokas ........... 145
Dr. Jonas Remeika — Baltų audringa būklė būtovei brėkštant ............................... 157
Dr. Povilas Rėklaitis — Šv. Kazimiero koplyčia Vilniuje (II) ................................... 162
Juan Ramon Jimenez — Sidabrinukas ir aš (andalūziška elegija) ............................ 172
Jurgis Gimbutas — Ar gali būti lietuviska architektūra emigracijoje ....................... 178

KŪRYBOS PASAULYJE

LITERATŪRA
Vincas Mykolaitis — Motiejus Gustaitis ir jo kūryba ............................................... 182

KNYGOS IR ŽURNALAI
Aug. Raginis — Jonas Aistis: Kristaliniam karste .................................................... 134
Jonas Vakaris — Marius Katiliškis: Miškais ateina ruduo ..................................... 185

MOKSLAS
J. Puzinas — Svarbus veikalas R. Europos proistorei pažinti ................................... 187

VISUOMENINIS GYVENIMAS
J. Grinius — Amerikos lietuviška knyga Europos viešumoje ................................... 189


*5 Gegužė
K. J. Čeginskas — Bendrosios ir metodinės pastabos tautinio atgimimo klausimu .......................... 193
Motiejus Gustaitis  — Gedulių rauda (iš poemos "Meilė") ................................................................ 205
Algirdas Landsbergis — Vėjas gluosniuose (dramatinė poema) ......................................................... 207
Pr. Gaidamavičius — Religinis žmogaus polėkis ................................................................................. 221
J. Augustaitytė - Vaičiūnienė — Pavėjui lekiantys laiškai, Vidudienis, Laiškas nuo švento Antano (eil.) ......................................................................................................................................................... 227
Stasys Pilka — Vienas iš nedaugelio pats save pralenkęs (Antano Vanagaičio portreto eskizinis bandymas) ............................................................................................................................................... 227

KŪRYBOS PASAULYJE
LITERATŪRA
V. Mykolaitis — Motiejus Gustaitis ir jo kūryba ................................................................................ 231

KNYGOS IR ŽURNALAI
M. Gimbutienė — Senieji gintaro keliai (Arnold Spekke: The Anc'cnt Amber Routes) .................. 234

MOKSLAS
Jonas Matusas — "Lietuviški peiliukai" prieš 550 m. ....................................................................... 235

VISUOMENINIS GYVENIMAS
A. Musteikis — Apie vyresnės ir jaunesnės kartos bendravimą ....................................................... 236
L. A. — "Aidų" premija ir koncertas ................................................................................................... 233

Įvykiai    ................................................................................................................................................. 240


*6 Birželis
Jonas Grinius — Liurdas Marijos ženkle ............................................................................................ 241
Jonas Aistis — Bendrojo lavinimo mokyklos okupuotoje Lietuvoje .................................................. 251
Genutė Buračaitė — Netikrumas, Vienatvės namuose (eil.) .............................................................. 255
Algirdas Landsbergis — Vėjas gluosniuose ......................................................................................... 257
Stasys Pilka — Vienas iš nedaugelio pats save pralenkęs (Antano Vanagaičio portreto eskizinis bandymas) .............................................................................................................................................. 262
Ignas Malėnas (Malinauskas) — Mano bičiulė Salomėja Neris ........................................................ 267
Juozas Mikštas — Kad bent jie užtartų (eil.) ....................................................................................... 274

KŪRYBOS PASAULYJE
KNYGOS IR ŽURNALAI
J. Grinius — P. Jurkaus "Smilgaičių akvarelė" .................................................................................. 275
A. Samanis — Steponas Kairys: Lietuva budo .................................................................................... 278
A. P. — Šv. Pijus X (red. kun. Jonas Petrėnas) .................................................................................... 279

RELIGINIS GYVENIMAS
L. A. — Žingsnis į ateitį ......................................................................................................................... 281
Dr. J. Sav. — Jaunieji krikščionys darbininkai .................................................................................... 280

MENAS
St. Meringis — Kai stebukliniame vaidinime gluosniai nesusilaukė vėjo .......................................... 284
E. Padagas — Anglų rašytojas W. S. Maugham Čikagos spektaklio pinklėse .................................. 285

VISUOMENINIS GYVENIMAS
V. Vaitiekūnas — Pasirengimai PLB seimui ........................................................................................ 286
B. — Tautinis kongresas New Yorke ................................................................................................... 287

ĮVYKIAI ................................................................................................................................................. 287


*7 Rugsėjis
M. Vaitkus — Arkivyskupas Pranciškus Karevičius ............................................................... 289
Julija Švabaitė — Tėvo mirtis, Mano tėvo veidas rugsėjy, Mano motinos žodžiai (eil.) ........ 297
Jonas Aistis — Bendrojo lavinimo mokyklos okupuotoje Lietuvoje ....................................... 299
A. Vaičiulaitis — Nakčia sustojus po žydinčia liepa (eil.) ......................................................... 300
Paulius Rabikauskas — Pastabos prie šv. Kazimiero garbinimo istorijos .............................. 305
Algirdas Landsbergis — Vėjas gluosniuose .............................................................................. 312
Andry - Farcy — Arbit Blatas .................................................................................................... 319

KŪRYBOS PASAULYJE
LITERATŪRA
Jurgis Blekaitis — Alfonso Nykos Nilūno "Balandžio vigilija" .............................................. 323
L. Rumėnas — Dramos veikalas jieško scenos (A. Škėma: "Žvakidė") ............................... 327

MOKSLAS
J. Gailėnas — Fundamentalinė vaiko psichologija ................................................................... 328
Dr. Jonas Balys — Studija apie religinę tautosaką .................................................................. 329

MENAS
Vl. Jakūbėnas — Tremtinių operos tolimesni žygiai (Faustas) ................................................ 330
J. Žilevičius — Julijos Rajauskaitės koncertą prisiminus ........................................................ 333

VISUOMENINIS GYVENIMAS
K. Mockus — Amerikos Lietuvių Kongresas .......................................................................... 334

ĮVYKIAI ..................................................................................................................................... 336


*8 Spalis
Tėv. L. Andriekus, O. F. M. — Pijus XII .................................................................................... 337
St. Barzdukas — Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas ...................................................... 342
Leonardas Andriekus — Krikštas, Srovės, Žodžiai, Perlai, Viltis, Altoriai, Kalbėjimas (eil.) . 354
P. Būtėnas — Kunigaikštis Komotas ir jo žuvimo vieta ............................................................. 356
Jurgis Jankus — Liudininkas ....................................................................................................... 362
M. Vaitkus — Arkivyskupas Pranciškus Karevičius ................................................................. 368

KŪRYBOS PASAULYJE
LITERATŪRA
Vacys Kavaliūnas — Mefibosetas O. V. Milašiaus interpretacijoje ......................................... 375

KNYGOS IR ŽURNALAI
V. B. — Elena Tumienė: Karaliai ir šventieji ............................................................................. 377
Vincas Trumpa — Kovos metai dėl savos spaudos ................................................................... 377
J. Grinius — A. Barono "Mėnesiena" ....................................................................................... 397

MOKSLAS
Dr. Pr. Skardžius — Prof. E. Fracnkelis ..................................................................................... 381

MENAS
Rastauskietis — Pasaulio Lietuvių Kongreso koncertai ........................................................... 382

VISUOMENINIS GYVENIMAS
L. A. — Kun. Benediktas Gauronskas, šio "Aidų" numerio leidėjas ....................................... 383
ĮVYKIAI ....................................................................................................................................... 384


*9 Lapkritis
L. A. — Jonas XXIII .................................................................................................................... 385
Jonas Aistis — Ir šviesa ir tiesa .................................................................................................. 388
Antanas Pauliukonis — Pas dr. Vinco Kudirkos seserį .............................................................. 391
P. Jonikas — Vincas Kudirka ir lietuvių kalba ........................................................................... 394
A. Merkelis — Kaip Vincas Kudirka buvo suimtas? ................................................................. 398
Kostas Ostrauskas — Šaltkalvis ................................................................................................. 402
Kotryna Grigaitytė — Kada gimsta daina, Rudens sapnai, Svajonė (eil.) ................................. 405
Juozas Girnius — Pasipriešinkime kultūriniam nuosmūkiui ...................................................... 406
S. Sužiedėlis — Dr. Zenonas Ivinskis .......................................................................................... 416
Juozas Mikuckis — Elegijos kasdienės ...................................................................................... 418
Jonas Matusas — Vikingai, krikščionybė žemaičiuose apie 850 m. ir Kuršas ......................... 420

KŪRYBOS PASAULYJE
KNYGOS IR ŽURNALAI
A. Vaičiulaitis — Lietuvių beletristikos antologija ..................................................................... 425
Dr. Jonas Balys — Liaudies meno simbolika ............................................................................. 426

MOKSLAS
L. Dambriūnas — Lietuvių Enciklopedija, pirmosios kultūros premijos laimėtoja ................... 427

MENAS
St. Meringis — Bostono teatrinė saviveikla parodė Čikagai savąjj gajumą ............................ 429
Konkursas kantatai parašyti ....................................................................................................... 430

ĮVYKIAI ....................................................................................................................................... 431


*10 Gruodis
L. A. — Kristaus gimimo šventė ....................................................................................... 433
Stasys Yla — Šiluva ........................................................................................................... 434
Kazys Bradūnas — Skalbėjos, Šventoji kelionė, Vasaros naktys, Poezijai (eil.) ............ 443
Dr. Pranas Skardžius — Tarybinė kalbotyra Lietuvoje ................................................... 444
Juozas Mikštas — Šv. Pranciškus (eil.) ............................................................................ 451
T. S. Eliot — Tamsioji sielos naktis ................................................................................... 452
Antanas Vaičiulaitis — Pažaislio vienuolyno legenda ...................................................... 453
Juozas Girnius — Pasipriešinkime kultūriniam nuosmūkiui ............................................ 460
Kotryna Grigaitytė — Žodžiai apie neprarastą jaunystę (eil.) ......................................... 467
Christopher F. Scadron — Albinas Elskus, menininkas ir meistras ................................ 468

KŪRYBOS PASAULYJE
LITERATŪRA
J. B. — Thomas S. Eliotas žengia j aštuntąją dešimtį ...................................................... 470
Antanas Vaičiulaitis — Poetą Petrą Karužą atsiminus .................................................... 471

MENAS
Aleksandra Laucevičiūtė — Lietuvių meno paroda Niujorke ......................................... 472

RELIGINIS  GYVENIMAS
Tėv. L. Andriekus, O. F. M. — Prel. Jonas Ambotas ..................................................... 474
Pr. Pauliukonis — Nekalto Prasidėjimo Kongregacijos sukakčiai paminėti .................. 476
1958 metų "Aidų" turinys ................................................................................................. 479

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai