Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1981 m.
1981 PDF Spausdinti El. paštas
* 1 sausis-vasaris
Antanas Maceina — Maldos prasmė ..................................................................................... 1
Vladas Šlaitas — Eilėraščiai  ................................................................................................. 11
Vincas Maciūnas — Nepriklausomybės besiilgint ir jos siekiant  ....................................... 12
Vaižganto laiško dr. Jurgiui Šauliui faksimilė ....................................................................... 16
V. A. Jonynas — Jurgio Blekaičio "Rudens ritmu" ............................................................. 20
T. Žibutis — Apie fanatizmą ir internacionalizmą Vilniaus universitete .............................. 26
Vytautas Vaitiekūnas — Politika dešimtmečių sąvartoje ..................................................... 31

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Raimundas Lukas — Chicagos lietuvių ekumaninio ratelio 15 metų veikla ....................... 42
K. T. — Religija ir sveikata, 1980 ......................................................................................... 44
A. Radžius — Nauji Jupiterio mėnuliai .................................................................................. 45
Vytautas Volei tas — Mintys praeičiai, labai netolimai ....................................................... 47
V. V. — Lietuvis Madride ...................................................................................................... 49
M. Šileikis — Eleonoros Marčiulionienės paroda ................................................................ 50
Mūsų buityje ............................................................................................................................ 51
Juozas Liepinis — Lenkų savilaidinės spaudos apžvalga (1978-1979) ................................ 52
Vytautas Sirvydas — Lietuvos praeities archyvai ................................................................ 54

KNYGOS
Juozas Alaušius — Sveikinant Br. Kviklio naują užmojį — "Lietuvos Bažnyčių" leidimą  56
Aug. Raginis — Marių vėjui skambant (Kotryna Grigaitytė) .............................................. 59
Dr. Jonas Balys — Apie dievus ir žmones (Algirdas J. Greimas) ........................................ 60
Paulius Rabikauskas — Lenkų katalikų enciklopedijos II ir III tomai ............................... 61
A. Lembergas — Pabaltijo klausimas ir Vakarai (Baltic statės: a do-
mestic issue, an international problem by senator John W. Knight and Emils Delinš) ....... 63


*2 Kovas-balandis

Vytautas Vardys — Rezistencija Lietuvoje po antrojo pasaulinio karo .................... 65
Danguolė Sadūnaitė — Eilėraščiai .............................................................................. 74
Dail. Antanas Tamošaitis gyvenime, liaudies meno veikloje ir dailės
kūryboje. Pokalbis su dailininku .................................................................................. 76

Liudas Dovydėnas — Veidrodėlis ............................................................................... 86
Dr. Juozas Meškauskas — Medicina senovės Lietuvoje ir vėlesniais laikais ........ 95
Vytautas Vaitiekūnas — Politika dešimtmečių sąvartoje ........................................ 101
Andrei Sacharov — Liberalioji Vakaru inteligentija, jos iliuzijos ir atsakomybė .... 107

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Rimvydas Gilvainis — Dr. V. Bieliausko įspūdžiai apie psichinių ligo-
ninių priežiūrą Lietuvoje. Vertinimas ......................................................................... 111

Vytautas Bieliauskas — Mačiau ten tik tai, kas man buvo leidžiama.
Atsakymas .................................................................................................................. 113

Lietuvis valdininkas tėvynėje. Tomo Venclovos paskaitos santrauka ................... 114
L. Andriekus — Šių metų Vasario 16-oji .................................................................. 115
al —Jurašas Brodvėjuje: postskriptas ...................................................................... 117
Isolda I. Poželaitė-Davis — Australijos dailininkų pomirtinė meno paroda ............ 118
Mūsų buityje ............................................................................................................... 120
Popiežius Jonas Paulius II prabilo lietuviškai ........................................................... 121
J. V. —Lenkijos jaunimo rūpesčiai ............................................................................ 122
Meila Kairiukštytė-Balkus — Joseph Comell apžvalginė paroda  .......................... 124

KNYGOS
B. Ciplijauskaitė — Tokio žanro knyga — unikumas (Antanas and
Anastasia Tamošaitis: Lithuanian National Costume .............................................. 126

Viktoras Gidžiūnas, O.F.M. — Kultūriniai paminklai Lietuvoje (Nojus
Feigelmanas: Lietuvos inkunabulai) .......................................................................... 128


* 3 gegužė-birželis
Rimvydas Šaulys — Kovos už Lietuvos laisvę strategijos ir taktikos klausimu ...................... 133
Kazys Bradūnas — Užeigoje prie Vilniaus vieškelio (eil.) ......................................................... 140
Antanas Maceina — Maldos formos .......................................................................................... 143
Vincas Natkevičius — Petronėlės Orintaitės romanai ............................................................... 154
Kazimieras Barėnas — Su dalge Kabelių kaime ........................................................................ 162
Dr. Juozas Meškauskas — Medicina senovės Lietuvoje ir vėlesniais laikais ......................... 168

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
K. T. — Teilhard de Chardin ........................................................................................................ 179
Alfonsas Grauslys — Popiežius Jonas Paulius II  ....................................................................... 180
Antanas Gailiušis — Bandymai įsteigti Geležinį Fondą .............................................................. 185
Paulius Jurkus — Ados Peldavieiūtės-Montvydienės pomirtinė dailės paroda New Yorke .... 190
Meila Kairiukštytė-Balkuvienė — Edward Hopper parodos apžvalga  ..................................... 191
V. Širvydas — Iš lenkų žurnalo "Kultūra"  ................................................................................. 193

KNYGOS
Marija Saulaitė-Stankuvienė — Kazio Bradūno naujus eilėraščius pasitinkant ....................... 195
Pranas Visvydas — Sibeliškas sakalo skambėjimas (Henrikas Nagys: Prisijaukinsiu sakalą) 196
V. Kulbokas — Žvilgsnis į gyvenimą humoristo akimis (Albinas Ba-
ranauskas: Vinco Mazurkevičiaus romanas) .............................................................................. 197

Juozas Prunskis — Prikėlė iš užmaršties (William L. Wolkowich-Val-
kavičius — kun. J. Žebrio biografija) ........................................................................................... 199

Atsiųsta paminėti ........................................................................................................................... 200

*4 liepa-rugpjūtis
Simas Sužiedėlis — Su dalgiu prieš patranką ..................................................................... 201
Juozas Kėkštas — Eilėraščiai ............................................................................................. 212
Aleksis Rannit — M. K. Čiurlionis modernistinių srovių sūkuryje ................................... 214
Kęstutis Trimakas — Psichiatrijos piktnaudojimas Sovietų Sąjungoje ............................. 221
Alė Rūta — Pakeliui į tėviškę ............................................................................................. 229
B. Ciplijauskaitė — Laiko ir erdvės švytuoklė Ąlejo Carpentier kūryboje ...................... 235
Vytautas Alantas — Susitikimas su senu sėbru (ištrauka iš poemos) .............................. 243

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Alfonsas Grauslys — Popiežius Jonas Paulius II .............................................................. 248
Vacys Rociūnas — Premijų šventėje Clevelande pagerbtas lietuvis kūrėjas .................. 253
Juozas Prunskis — Žemininkų kūryba Poezijos dienose ................................................... 256
L. Andriekus — Politinė konferencija New Yorke ............................................................ 258
Dana Vasiliauskienė — Posūkis iš kelio ar dar tvirtesnis poetinės visatos aprėžimas ... 261
Liūtas Grinius — Atsiminimų fragmentai apie Feliciją Bortkevičienę ............................. 264
Juozas Liepinis — Jugoslavai kritikuoja sovietinę filosofiją ir politinę terminologiją ..... 265
A. L. — Amerikiečių kritikai apie naują Jurašo spektaklį ................................................ 267

KNYGOS
Vytautas Dyvas — Galingas ten, kur pats gyvena (Jurgio Jankaus "Kol esu čia") ....... 268
Marija Stankus-Saulaitė — Tomo Venclovos vertimai (Balsai) ....................................... 270


*5 rugsėjis-spalis
Dr. Alfredas Stanevičius — Tautinės sąmonės ugdymas išeivijoje ..................... 273
Kęstutis Trimakas — Žurnalo Ateities ideologinė apžvalga ................................ 280
Julija Švabaitė — Eilėraščiai apie mirtį ................................................................. 292
Dr. Petras Jonikas — Lietuvių kalba administraciniame ir kultūriniame
gyvenime senojoje Lietuvos valstybėje ................................................................. 294

Alina Skrupskelienė — Studentų ateitininkų meno draugija Šatrija .................... 301
Petronėlė Orintaitė — Akmenukas ........................................................................ 309
Pasikalbėjimas su Amnesty International darbuotojais ........................................ 314

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Kęstutis Trimakas, Juozas Baužys — Ateitininkų jubiliejinis kongresas ............ 319
Kęstutis Keblys — Poezijos vaidinimai ateitininkų kongrese .............................. 323
T. Leonardas Andriekus, O.F.M. — Lietuviai pranciškonai 40 metų srovėje .... 326
L. A. — Visuomenininkas, kuris neieško poilsio (A. Vakselis) ............................ 331
Mūsų buityje ............................................................................................................ 332
Pokalbis su dail. Juozu Bagdonu jo 70 metų amžiaus sukakties proga ................ 335
N. Venta — Prie užrakinto Marijos Pečkauskaitės kapo ..................................... 339

KNYGOS
Kęstutis K. Girnius — Lietuvos pasipriešinimo istorijos klystkeliais (Dr.
Tomo Remeikio knyga Opposition to Soviet Rule in Lithuania) .......................... 340


* 6 lapkritis-gruodis
St. Santvaras — Lietuvių operos sukaktis ir Ponchiellio "Lietuviai" ............................................ 349
Leonardas Andriekus — Eilėraščiai ................................................................................................. 363
Antanas Maceina — Apžadų Madona (Meno problema Jono Griniaus dramoje "Stella maris,,)  365
Vincas Natkevičius — Dr. Jono Griniaus literatūrinė kritika ......................................................... 380
B. Ciplijauskaitė — 100 metų nuo Juan Ramon Jimėnez gimimo ................................................... 393
Juan Ramon Jimėnez — mintys apie poeziją ................................................................................... 393
Vytautas Volertas — Virš laiko ir minios — Stasio Barzduko kelias ............................................ 397

IŠ MINTIES PASAULIO
V. M. Cukuras — Gailestingumas — Dievo epifanija — šio meto
žmogui (antroji Jono Pauliaus II enciklika) ...................................................................................... 401

L. A. — Šv. Pranciškaus Asyžiečio jubiliejus ..................................................................................  403
Balys Raugas — Philadelphijos ir kitų lietuvių radijų programų sukaktys .................................... 404
L. A. — Rudens sezono dailės parodos Kultūros židinyje New Yorke ........................................... 406
Balys Raugas — Elenos Blandytės rečitalis Kennebunkporte ......................................................  407
Mūsų buityje ...................................................................................................................................... 408
Tomas Venclova — Dvi poetinio vertimo mokyklos ....................................................................... 410
K. T. — Rašytojo padėtis dabartinėje Lietuvoje ............................................................................. 412
Juozas Prunskis — Vytautas Bacevičius savo laiškuose ................................................................ 413
L. Andriekus — Lietuvius pamilusi solistė (Maralin Niska) ..........................................................  417

KNYGOS
V. Kulbokas — Jurgio Gliaudos "Bausmė" ....................................................................................  419
Jurgis Gimbutas — Dėmesys Lietuvos architektūros paminklams (penkių knygų rezencijos) ....  420
Aidų 1981 metų turinys ...................................................................................................................... 423


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai