Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
UKRAINIEČIŲ SINODAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė S. Z   
Visuotiniam Bažnyčios sinodui (apie jį bus kitame numery plačiau — red.) besibaigiant, kardinolas J. Slipyj paskelbė, kad ukrainiečių Rytų apeigų vyskupai turės savo sinodą. Sakoma, popiežius tuojau reagavo. Kard. J. Villot, valstybės sekretorius, pasiuntė kard. J. Slipyj laišką, kuriame įsakmiai buvo uždrausta turėti sinodą kanonų teisės prasme, bet leista turėti vyskupų susirinkimą aptarti ukrainiečių religiniams reikalams. Nors spauda, išskyrus Romos "Daily American", nieko apie tai nerašė, bet nėra paslaptis, kad ukrainiečių vyskupai per lapkričio pirmąsias penkias ar šešias dienas turėjo savo posėdžius ir tai jie vadina ukrainiečių Rytų apeigų sinodu.

Dalyvavo 16 ukrainiečių vyskupų, kurie svarstė sinodo konstituciją ir dviejų Filadelfijoje, Pa., konsekruotų vyskupų J. Stock ir B. Loston teisinę padėtį. Šie buvo pa-konsekruoti vyskupais gegužės mėnesį popiežiui juos nominavus. Sakoma, buvo svarstoma, ar šiuos du vyskupus priimti ir pripažinti ukrainiečių Rytų apeigų vyskupais. Mat, ukrainiečiai skundžiasi, kad Vatikanas bando juos kontroliuoti ir jiems primesti savo teisę, o jie nori turėti tokią pačią autonomiją, kaip ir kitos Rytų apeigų Bažnyčios.
Ukrainiečiai vyskupai vienbalsiai išsirinko vadinamą sinodo valdybą, kuri sudaroma kaip nuolatinė taryba iš kard. J. Slipyj, arkiv. I. Buchko (Romoje). Filadelfijos metropolito A. Senyshyn, Buenos Aires vysk. A. Sepeliak ir Winni-pego (Kanada) metropolito M. Her-maniuk. Šį paskutinį prie sinodo tarybos kard. J. Slipyj priskyrė savo autoritetu.
Įsteigus sinodinę tarybą, iškyla keblus klausimas dėl patriarchato. Mat, Rytų apeigose sinodas yra nepriklausomas įstatymams leisti organas. O sinodą gali sušaukti tik patriarchas. Tokio patriarchato ukrainiečiai siekia nuo tada, kai kard. J. Slipyj sugrįžo iš Rusijos koncentracijos stovyklų. Liepos 7 popiežius kardinolui laišku pranešė, kodėl negalima steigti patriarchato. Jeigu toks patriarchatas būtų įsteigtas, tai kardinolui Slipyj būtų duota teisė į tikinčiuosius už patriarchato ribų, pvz. Amerikoj. O tokių teisių Rytų apeigų patriarchai neturi. Kard. Slipyj yra Lvovo arkivyskupas, o visa arkivyskupijos teritorija Rusijos okupuota. Sovietų Rusijoje dabar yra daugiau kaip šeši milijonai Rytų apeigų ukrainiečių.
Ukrainiečių vadai savo nusistatymą gina, tvirtindami, kad 1596 m. Bresto unijoje, kai ukrainiečiai iš schizmos grįžo į Bažnyčios vienybę, nėra tokio nuostato, kuris patriarchą teritoriškai varžytų. Jie taip pat sako, kad toks patriarcho varžymas, numatytas Vatikano II suvažiavime, buvo kitų Rytų apeigų bažnyčių nepaisytas daug kartų, ir Vatikanas į tai nereagavęs. Ukrainiečiai piktai kalba apie Vatikano diplomatines derybas su komunistinėmis vyriausybėmis ir įtaria, kad Vatikanui nepatogu steigti patriarchatą, kai Maskvos ortodoksų patriarchas visą Ukrainą turi savo žinioje. Gal ekumenistams šitai atrodo visai paprastas reikalas, bet ne ukrainiečiams, kurie žino apie tikėjimo ir visos tautos persekiojimą Sovietų Rusijoje.
"T ,'Osservatore Romano" ilgu straipsniu aprašė Šv. Sergijaus ir Baccho ukrainiečių bažnyčios dedikaciją, kuri buvo Romoje spalio 31, bet nieko neprisiminė apie sinodą. Kai kard. Slipyj ukrainiečiams maldininkams paskelbė žinia apie sinodą, tai šie pradėjo iš džiaugsmo šaukti ir giedoti.
Ukrainiečių sinodui įvykus ir žinant Vatikano nusistatymą, atrodo, kad kardinolas Slipyj nesivadins patriarchu, bet veiks kaip patriarchas, atseit, bus sinodo tarybos galva ir šauks sinodinius suvažiavimus.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai