Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Mielas "Aidų" Skaitytojau-ja, PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Leonardas Andriekus   
Malonu Jums priminti, kad kultūros žurnalas "Aida“ jau įžengė į 23-čius gyvavimo metus Amerikoje. Tuo džiaugsmu būtinai norime pasidalyti su skaitytojais, kurie į žurnalo ilgą amžių gal neatkreipė dėmesio.
Leidėjai laiko didele garbe tarnauti lietuvių visuomenei kultūros žurnalu per daug metų. Kai 1949-tais "Aidai" nebegalėjo eiti Europoje, neatsirado savanoriu, kurie jų gyvybę tęstų Amerikoje. Atsakomybė už leidimą, finansiniai sunkumai ir miglota ateitis baugino paskirus asmenis bei institucijas. Pranciškonus taip pat buvo sukrėtusi baimė, perimant "Aidų" leidimą, bet būtinybė turėti bent vieną mėnesinį kultūros žurnalą tremty prilaikė mus nuo tos pareigos nebėgti. Sprendimas buvo laimingas, ir leidėjai džiaugiasi vilčių išsipildymu.

Neabejojame, kad, žvelgiant į 23-čius metus, su mumis sykiu džiaugiasi ir visi lietuviai, kuriems rūpi savos kultūros dalia tremty, ypač "Aidų" skaitytojai. Per visą tą laiką mūsų žurnalo pagrindas liko prenumerata. Aukos ir leidėjų triūsas buvo tik pagelbinė dalis. Su skaitytojais visuomet elgėmės atsargiai ir nuolaidžiai. Niekad nebuvo staiga nutraukiamas žurnalas neapsimokėjusiems prenumeratos net už kelis metus. Prašymais bei skatinimais bandyta prieiti prie žmogaus, kad jis pasiliktų su mumis. Vaisiai pasirodė geri. Mūsų žurnalo skaitytojai nerodė pykčio, kai buvo pakelta prenumerata. Dauguma jų sąžiningai atsilygina, atėjus laikui. Yra tokių, kurie kasmet prenumeratai skiria po 20, 25. 30 ir net 50 dol. Kiti prie nustatytos prenumeratinės sumos prijungia kelių dolerių auką. Deja, žymesnių sumų "Aidai" nėra susilaukę. Niekas iki šiol žurnalui nėra atsiuntęs kokio didesnio palikimo ateities juodai dienai. Niekas taip pat kultūrinių iškilmių metu nėra paskatinęs prisiminti "Aidus" auka ar paklojęs rinkliavai lapą.

Leidėjai dėl to nėra darę priekaištų. Vienok šioj vietoj norime pasakyti, kas mus labiausiai liūdina. Pirmiausia, tai skaitytojai, kurie lieka neatsilyginę už prenumerata. Kaip jau minėta, mes nesame tokie pajėgūs, kad galėtume žaisti prenumeratoriais: neužmokėjai — nutrauksime žurnalą! Taip nedaro nė didžiausios Amerikos leidyklos. Jos labai sunkiai paleidžia skaitytojus. Bet jeigu už "Aidus", nežiūrint kantraus laukimo, lieka neužsimokėję šimtai prenumeratorių, kuriems net kelis metus buvo siuntinėtas žurnalas, yra labai skaudu. Juk dabar tiek daug kainuoja popierius, spausdinimo darbas, paštas ir kiti dalykai, o skaitytojas iš viso to, rodos, tik pasijuokia. Kodėl? Argi tai nėra šventas darbas, kurį mes atliekame savo tautai, leisdami kebliausiose aplinkybėse kultūros žurnalą?

Panašų, ir net dar gilesnį, skausmą suteikia leidėjams tie asmenys, kurie dėl kokio nors nepatikusio dalyko — straipsnio, recenzijos ar iliustracijos — šaltai ir stačiokiškai nutraukia prenumeratą. Tada galvoji: kaip per 22-jus metus, kas mėnesį išeidamas žurnalas, įgalėtų skelbti vien tik tai, kas kiekvienam skaitytojui patiktų? Kaip gali redaktorius būti toks genialus, kad pilnai patenkintų visus? Vieni gal labiau pasiges "Aiduose" dinamikos, kito gal reikalaus, kad turinys sruventų ramia tėkme, neliesdamas kontroversinių problemų ir atmesdamas savo bendradarbių pasisakymus tuo ar kitu klausimu. Mūsų aplinkybėse, kai tremties visuomenė tampa vis jautresnė, reiklesnė ir mintiškai išsidalinusi, iš tiesų sunku leisti bei redaguoti kultūros žurnalą. Ypač skaudu, kad praėjusiais metais viename Amerikos lietuvių laikrašty net sugestijonuota neprenumeruotis "Aidų". Tai negirdėtas atvejąs mūsų spaudos kely. To iki šiol nedaryta nė lietuvių kalba einančiai komunistiškai spaudai. Tai rodo, kaip ilga tremtis įjautrino žmones ir pasunkino kultūros žurnalo žingsnius.

Bet jisai eina Amerikoje jau 23-čius metus. Leidėjai už nuolatines pastangas "Aidams, žinoma, laukia iš skaitytojų ir visų lietuvių pripažinimo bei įvertinimo. Šiuo metu mes prašome ypač atsižvelgti į žurnalo sunkėjančias leidimo aplinkybes ir paremti mūsų pastangas. Lietuvių laikraščius kviečiame nuoširdžiai paminėti kiekvieną "Aidų" numerį ir su juo supažindinti skaitytojus. Juk savo turiniu "Aidai" yra 100 pusi. knyga. Argi ji neverta trumpučio prisiminimo bei recenzijos? Skaitytojus gi, kurie nėra atsilyginę už praėjusius ir tolimesnius metus, maloniausiai prašome tuojau atsilyginti.

Neatsimesk, mielas Skaitytojau, nuo vienintelio mėnesinio kultūros žurnalo tremty! Esi iš tų, kurie pajėgia "Aidus" skaityti. Pasilik su mumis šiame kultūriniame žygyje.
T. Leonardas Andriekus, O.F.M. Leidėjų atstovas "Aidų" reikalams

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai