Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Red.   
Kazys Škirpa: SUKILIMAS LIETUVOS SUVERENUMUI ATSTATYTI. Dokumentinė apžvalga. Išleido autorius, Washington, D.C, 1975 (spausdino Pranciškonų spaustuvė Brooklyne). Kieti viršeliai, 583 psl., 15 dol. (Europos valstybėse — 13 dol., P. Amerikoj — 12 dol.). Galima užsisakyti ir tiesiog iš autoriaus adresu: 2043 36th St, SE, Washington, D.C., 20020.

Alfonsas Nyka-Niliūnas: VYNO STEBUKLAS. Eilėraščiai. A. Mackaus knygų leidimo fondas, Chicago, 1974. Kieti viršeliai (aplankas P. Mikalajūno), 76 psl., 5 dol.

Zenta Tenisonaitė: Šviesos iliuzijos. Eilėraščiai. London, 1975. 58 psl., 2 dol.

Elena Juciūtė: PĖDOS MIRTIES ZONOJE. Sibiro kalinės atsiminimai. New Yorko šaulių Simo Kudirkos kuopa, Brooklyn, N.Y. 1974. Viršelis ir vinjetės P. Jurkaus. 538 psl., 10 dol. Knyga gauta ne iš leidėjų, bet padovanota inž. J. Stašaičio, Bostono šaulių veikėjo.

Vladas Putvinskis-Pūtvis: GYVENIMAS IR PARINKTIEJI RAŠTAI. Antroji laida. Vyr. red. A. Marcinkevičius-Man-tautas, vicered. V. A. Mantautas. Lietuvos Šaulių sąjunga tremtyje, Chicago, 1973 (faktiškai 1974). Stambų leidinį (apie 1000 psl.) sudaro trys knygos: pirmąją knygą (387 psl.) kone ištisai apima A. Mantauto parengta VI. Putvinskio-Pūtvio biografija; antroji knyga (304 psl.) yra perspausdintas Kaune 1933 m. išleisto VI. Putvinskio raštų II tomas: Ideologiniai ir publicistiniai straipsniai, III trečioji knyga (308 psl.) — perspausdintas Kaune 1934 m. to paties autoriaus raštų III tomas: Grožiniai ir filosofiniai raštai. Leidinys taip pat ne iš leidėjų gautas, bet inž. J. Stašaičio padovanotas.

Stasys Barzdukas: LIETUVIS SAVO TAUTOJE, VALSTYBĖJE, BENDRUOMENĖJE, Mintys tautiniam ir visuomeniniam ugdymui bei ugdymuisi. JAV LB Švietimo taryba, Chicago, 1973 (faktiškai 1974). Kieti viršeliai, iliustruota, 258 psl., 6 dol. Užsisakyti adresas: A. Kareiva, 7030 S. Rockwell St, Chicago, 111. 60629.

Marija Saulaitytė: ŠEŠTOJI DIENA. Eilėraščiai. Viršelis A. Stanevičiaus (Mon-tevideo). London, 1974. 77 psl., 3 dol.

Arėjus Vitkauskas- SPINDULIAI IR ŠEŠĖLIAI. 1975 m. perspausdintas Kaune 1926 m. išleistų eilėraščių rinkinys. 60 psl. Autoriaus adresas: 309 Varick St, Jersey City, NJ. 07302.

Sofija Oželienė: DIENŲ VITRAŽAI. Beletristiniai atsiminimai. Viršelis Ad. Korsakaitės. Chicago, 1974. 379 psl., 5 dol.

Henrikas Lukaševičius: VIENAS MAŽAS GYVENIMAS. Autobiografiniai pasakojimai. Viršelis L. Židonytės. Akademinės skautijos leidykla, Chicago, 1975. 189 psl., 5 dol.

TĖVYNĖS SARGAS, 1974, Nr. 1 (33 192 psl., 5 dol. Šis numeris redaguotas dr. D. Jasaičio ir pirmiausia skirtas prel. M. Krupavičiui. V. Bagdanavičius rašo apie M. Krupavičių ir Joachimą iš Fio-rės, duodama J. Matulionio paskaita apie M. Krupavičių, P. Maldeikio sudaryta M. Krupavičiaus bibliografija, M. Krupavičiaus, dr. K. Griniaus ir J. Aleksos memorandumai nacių generaliniam komisarui Kaune. L. Tulaba rašo apie taiką. V. Gidžiūnas pamini LKMA 50 m. sukaktį, Č. Masaitis — M. Koperniko 500 metų sukaktį, A. Budreckis analizuoja Napoleono administracinę tvarką Lietuvoj 1812 m. Pateikiama pluoštas prof. VI. Jurgučio laiškų J. Gobiui. Paminimi sukaktuvininkai J. Kajeckas, V Sidzikauskas, Pr. Juras, L. Šimutis, J Balkūnas, P. Gaučys ir J. Sonda. Pr. Naujokaitis rašo apie J. Tumą-Vaižgante — "Tėvynės Sargo" redaktorių ir apie "Aušros" 90 m. sukaktį. Nekrologais pagerbiami A. Repšys, L. Prapuolenis, A. Gražiūnas. Aprašomas VLIKo seimas, įvykęs Toronte 1972 m. ir 1972 m. Pasaulio liet. jaunimo kongresas. Pateikiama žinių iš krikščionių demokratų veiklos. Numeris gaunamas pas administratorių A. Razgaitį (1932 Beach Channel Dr., Apt. 1A, Far Rockaway, N.Y. 11691 ar LKDS centro komitete: Ad. Viliu-šis, 4050 S. Campbell, Chicago, 111. 60632

Paulius Rabikauskas, S.J.: DIE GRUENDUNGSBULLE DES LATEI NISCHEN BISTUMS SMOLEN-v UND ANDERE DIESBEZUEGLI-CHE PAPSTSURKUNDEN (1636). A spaudas iš: Archivum Historiae Pontifi-ciae, 1974, Nr. 12, p. 207-233.

Kiti leidiniai: AKIRAČIAI, 1975, N:
1 (pasikalbėjimas su V. Sevruku), N:
2 (T. Ženklio, autoriaus iš Lietuvos, str "Ko mes tikimės iš išeivijos"); LIETUVIŲ DIENOS, 1975, Nr. 2 (gen. kons : A. Simučio paminėjimas); MEDICINA 1974, Nr. 3 (keletas str. ir plati gydytojų gyvenimo kronika); TECHNIKOS ŽODIS, 1975, Nr. 1 (XII Inžinierių suvažiavime skaitytos R. Kudukio, dr. L
Bajorūno paskaitos ir kt. str.); ŠALTINIS, 1975, Nr. 1 (iš mūsų žurnalo perspausdintas str. "Nuo Kudirkos ligi Jurašo").


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai