Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
AIDŲ" RĖMĖJAI PDF Spausdinti El. paštas
M e c e n a t a i : po 50 dol.: Dr. P. J. Bagdas, Douglaston, N.Y.; po 40 dol.: Vytautas Patašius, Earlwood, NSW, Australia.

G a r b ė s   p r e n u m e r a t o r i a i : po 25 dol.: H. Krikščiūnas, EI Dorado Hills, Ca.; Ant. Balčytis, Donatas Bielskus, Emilija Meškauskienė, Chicago, II.; J. A. Rašys, Cambridge, Ma.; Aldona Venclauskienė, Worcester, Ma.; B. Ne-verauskas, Sterling Hts, Mi.; Pranas Joga, Akron, Oh.; kun. J. Pragulbickas, Juozas Vidmantas, Elizabeth, N.J.; dr. J. Mališka, Montreal, Que., Canada; vysk. dr. A. L. Deksnys, Roma, Italia; Br. Plokštis, St. Peters, SA, Australia.

R ė m ė j a i : Kun. Ant. Valiuška, Phoenix, Az.; A. D. Polikaitis, Los Angeles, Ca.; Jonas Prakapas, Bakersfield, Ca.; Jonas Brazauskas, Waterbury, Ct.; Stasė Leikienė, W. Haven, Ct.; A. Milčienė, Manchester, Ct.; Elena Juk¬nevičienė, Edm. Korzonas, Jonas Žadeikis, Chicago, II.; dr. Romas Giniotis, Waukegan, II.; Justinas Lieponis, Lockport, II.; Al. Tiškus, Buffalo, II.; St. Santvaras, So. Boston, Ma.; Zigmas Snarskis, Worcester, Ma.; Rita Durickaitė-Moore, Forest Hts, Md.; Aleks. Radžius, Baltimore, Md.; dr. Silva Pragulba, Highland Park, Mi.; Alf. Dargis, Rochester, N.Y.; Petras Vaškys, Cheltenhem, Pa.; Petras Petrušaitis, Racine, Wi.; Juozas Andrukaitis, Hamilton, Ont.; Onutė Juodišienė, Stayner, Ont.; Vyt. Luima, Toronto, Ont.; Sigutė Rudienė, Hanmer, Ont., Canada; N. Butkūnas, E. Bentleigh; Julija Grigaitienė, Mitcham, Vic; Juozas Riauba, Dover Gardens, SA; H. Šalkauskas, Kirribilli, Marija Slavėnienė, Auburn, NSW; Albertas Zubras, Vic. Australia.

"AIDŲ" administracija nuoširdžiai dėkoja visiem žurnalo rėmėjam.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai