Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Kęstutis K. Girnius — Apie katalikybės ir tautiškumo ryšius Lietuvoje .......................................... 161
Jurgis Blekaitis — Barbarai (eil.) ........................................................................................................ 173
Juozas Vaišnora, MIC. — Užbaigta arkivysk. Jurgio Matulaičio beatifikacijos byla ...................... 181
Mirga Girniuvienė — Eilėraščiai ......................................................................................................... 181
Tomas Venclova — Metafizinis poetas (Antanas Jasmantas) ........................................................... 182
Antanas Rubšys — Mįslinga paslaptis: žmogaus kūrimas Pradžios knygoje ................................... 185
Nelė Mazalaitė-Gabienė — Žiedai ...................................................................................................... 191
Milda Budrys, M.D. — Pirmasis lietuvis gydytojas Amerikoje ........................................................ 197

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Jurgis Zaikauskas — Kazimieras Kantrimas, XIX amžiaus visuomenininkas - šviesuolis Vilniuje . 199
Antanas Juodvalkis — Milijonas dolerių lietuvių kultūrai remti ........................................................ 204
Mikas Šileikis — Dail. Magdalena Stankūnienė ................................................................................ 209
Mūsų buityje .......................................................................................................................................... 210
L. A. — Premijos ir premijų šventė ...................................................................................................... 210

KNYGOS
Vytautas A. Jonynas — Danguje humoro nebus (Antanas Gustaitis: Ko liūdi, putinėli?) ................ 213
St. Santvaras — Nerimos Narutės lyrika ............................................................................................ 218
Juozas B. Laučka — Prano Gaidos Nemarus Mirtingasis (arkivysk. T. Matulionis) ...................... 219
Pranas Karalius — Lietuvos nepriklausomybės kovų istorijos III tomas ......................................... 221
J. Liepinis — Knyga apie socialistinį realizmą .................................................................................... 223
Laiškai redakcijai .................................................................................................................................. 224

Šis Aidų numeris iliustruotas Magdalenos Birutės Stankūnienės grafikos ir tapybos darbų nuotraukomis. Nuotraukos V. Noreikos. Viršelių 1 p. — Motinos. \r. 3 (grafika). Viršelių 4 p. — Erdvėje (grafika). Motinos, Nr. 1 — 173 p. Taip pat kitos su tekstu susijusios nuotraukos.
♦    Vyr. redaktorius dr. Leonardas Andriekus, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. Redaktoriai: kun. dr. Kęstutis Trimakas, 850 Des Plaines Ave., Apt. 409, Forest Park, IL 60130; Vytautas Volertas, 405 Leon Ave., Delran, NJ 08075. Pagalba dailei — Viktoras Vizgirda, 29 Sheaffer Rd., Centerville, MA 02632 ♦ Leidžia Tėvai Pranciškonai ♦ Administruoja — T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207 ♦ Spaudžia pranciškonų spaustuvė (Franciscan Press), 341 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207
♦    Medžiaga siunčiama vyr. redaktoriui Brooklyne; administracinė korespondencija — administracijai Brooklyne ♦ Nė vienas straipsnis nelaikomas nediskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jo mintimis. ♦ Recenzijos yra redakcijos užsakomos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama.
♦    Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of VVisconsin), K. Čeginskas (RFE-RL, Mūnchen), K. Girnius (RFE-RL, Mūnchen), K. Keblys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (University of Rochester), A. Liulevičius (University of Chicago), J. Navickas (Boston College), A. Norvilas (Xavier College, Chicago), A. Paškus (Consulting Center, Willimantic, Conn.), P. Rabikauskas (Pontificia Universita Gregoriana, Roma), P. Rėklaitis (Johann-Gottfried-Herder-Institut, Marburg a. d. Lahn, Bibliothek), A. Rubšys (Manhattan College, New York), K. I. Skrupskelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), V. S. Vardys (University of Oklahoma), J. Zaranka (Universidad Nacional de Colombia, Bogota)
GEGUŽĖ — BIRŽELIS, 1983
Cultural magazine pubiished bi-monthly by the Franciscan Fathers, 361 Highland Blvd., Brooklyn. New York 11207 ♦ Subscription $15.00, single copy $2.50. Second-class postage paid at Brooklyn, N.Y. Publication No. (USPS 009-940); (ISSN 0002-208X)
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai