Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Popiežius Jonas Paulius II su Lietuvos vyskupais PDF Spausdinti El. paštas

Popiežius Jonas Paulius II su Lietuvos vyskupais bendroje audiencijoje balandžio 22 d. Iš kairės: Vilniaus vyskupijos valdytojas kun. Algirdas Gutauskas, Kaišiadorių vyskupas Vincentas Sladkevičius, Kauno irVilkaviškio vyskupas Liudas Povilonis, Telšių vyskupas Antanas Vaičius, Panevėžio vyskupas Romualdas Krikščiūnas ir kun. Vladus Sti-chelevičius.

Popiežius Lietuvos vyskupams pasakė ilgoką kalbą lotyniškai, kurią užbaigė lietuviškai. Popiežius kalbėjo: "Su ypatingu džiaugsmu sveikinu Jus, atvykusius iš Lietuvos aplankyti apaštalų būstinę Romoje . . . Gerai žinau, kad, atlikdami kasdieninę pastoracinę tarnybą, jūs nešate 'dienos ir kaitros naštą' (Mt 20,12), ir tie sunkumai, kuriuos sutinkate, man nėra paslaptis. Ypač nuo tos dienos, kai, vykdydamas Dievo valią, priėmiau visuotinės Bažnyčios vadovavimo pareigas, Bažnyčios gyvenimą Lietuvoje seku su specialiu dėmesiu ir tėvišku rūpesčiu". Popiežius suminėjo pagrindinius sunkumus, su kuriais Lietuvos vyskupai susiduria pastoracijoje, būtent kunigų stoką (kai kurios parapijos jų nebeturi), klierikų apribojimą seminarijoje, jaunimo auklėjimą krikščioniškai, vaikų katekizaciją ir 1.1. Popiežius maloniai priminė ir vienuolijų narius, linkėdamas jiems ištvermės.

Savo kalbos pabaigoje lietuviškai Šv. Tėvas tęsė: "Brangieji Broliai, baigdamas šį savo žodį, prašau Jus — sugrįžę į tėvynę, perduokite mano sveikinimą, besiveržiantį iš mylinčios širdies, perduokite mano tėvišką padrąsinimą visiems kunigams, Dievui pasiaukojusiems vyrams bei moterims, kunigų seminarijos auklėtiniams ir visai ištikimai lietuvių tautai. Savo nuostabiu pavyzdžiu ir toliau visi teliudija nepalaužiamą tikėjimą, pagrįstą viltį ir nenugalimą meilę. Visa tai jie teliudija uolumu ir pasiaukojimo dvasia. Pasakykite, kad su jais esu savo širdyje, kad myliu juos ir dalyvauju jų kančiose bei džiaugsmuose . . ."

Re popiežiaus, Lietuvos vyskupus ir Vilniaus vyskupijos valdytoją priėmė ir Vatikano valstybės sekretorius kard. Augustinas Casaroli. Popiežius gi su kiekvienu vyskupu kalbėjosi ir atskiroj audiencijoje. Jie Šv. Tėvą pakvietė atvykti į Lietuvą.

Lietuvos vyskupų apsilankymą Vatikane po 45 metų gana plačiai aprašė Europos ir JAV spauda. Jie Romoje buvo nuo balandžio 6 iki 24. d. Vilniaus vyskupui, Julijonui Steponavičiui, kuris yra ištremtas į Žagarę, komunistai nedavė leidimo vykti į Romą.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai