Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
Baltų Laisvės Dieną JAV prez. Ro-nald Reagan iškilmingai paskelbė birželio 13 Baltuosiuose rūmuose. Ta proga sukviesta 240 baltų kilmės žmonių. Pirmiausia prezidento patarėjai juos supažindino su dabartinės administracijos politika Sovietų Sąjungos ir Pietų Amerikos atžvilgiu. Taip pat paliestos ir Amerikos jaunimo auklėjimo problemos. Po kiekvieno pranešimo, kurį atliko atskiri asmenys, buvo galima klausti. Daugiausia klausta ir prašyta paaiškinimų dėl lietuvių bylų, liečiančių žydus, kurios iškeliamos Sovietų Sąjungoje ir perkeliamos į JAV teismus. Po konferencijos pabaltiečiai buvo pakviesti į Baltųjų rūmų didžiąją vaišių salę užkandžiams. Po to visi vėl ėjo į kitą salę laukti prezidento. Jis buvo sutiktas ilgais plojimais. Prezidentas kalbėjo labai nuoširdžiai ir aiškiai — žadėjo visom jėgom padėti sovietų pavergtoms Pabaltijo tautoms. Po kalbos jis pasirašė dokumentą, kuriuo birželio 14-oji skelbiama "Baltų laisvės diena". Prezidentas taip pat buvo ir išlydėtas garsiais plojimais. Priėmime dalyvavo lietuvių, latvių ir estų visuomenės vadovaujantys asmenys. Šis susitikimas Baltuosiuose rūmuose surengtas Amerikos Baltų laisvės lygos iniciatyva. Informacinę konferenciją koordinavo Linas Kojelis — JAV valdžios pareigūnas.

Kun. Alfonsas Svarinskas, jau kalintas Sovietų koncentracijos stovyklose 13 metų, gegužės 5 d. Vilniuje vėl nuteistas 7 metams kalėjimo ir 5 metams tremties. Jis kaltintas valdžios šmeižimu. Nuteistasis kunigas klebonavo Viduklėje ir dirbo Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitete. Nuteisimą pasmerkė Vakari] spauda ir Vatikanas.
Poezijos Dienos jau 10-tą kartą vyko Chicagoje gegužės 27 - 28 d. Jos buvo skirtos "Aušros" šimtmečiui paminėti. Ateinančiame numeryje bus apie jas daugiau.

Lietuvių Rašytojų draugijos 2000 dol. premija paskirta Anatolijui Kairiui už romaną "Pažadų dvaras". Mecenatas — Lietuvių Fondas.
Ateitininkų Federacijos 1000 dol. premiją gavo kun. dr. Pranas Gaida už veikalą "Nemarus mirtingasis — arkivyskupas Teofilius Matulionis".
Kazys Bradūnas laimėjo "Illinois Arts Council 1982 m. poezijos premiją 500 dol. už eilėraščių ciklą "Prierašai prie Genezės" (Metmenys, 1982, Nr. 44).
Aloyzo Barono novelės 500 dol. premija teko Pauliui Jurkui.

Vysk. Romualdas Krikščiūnas dėl sveikatos atsisakė iš Panevėžio vyskupijos valdytojo pareigų. Jo vieton vyskupijai valdyti kapitula išrinko prel. Kazimierą Dulksnį.
Archit. dr. Alfredui Kulpavičiui kovo 28 d. suėjo 60 metų. Nuo 1952 metų dr. Kulpa - Kulpavičius yra suprojektavęs bent dešimtį bažnyčių lietuvių parapijoms Kanadoje, kaip Hamiltone, Toronte, Montrealyje, Winnipege, o taip pat didelę koplyčią Kennebunkporte pranciškonų vienuolynui. Jis projektuoja ir prižiūri bažnyčių interjerus ir antkapinius paminklus, rezidencijas ir kartais komercinius pastatus. Yra buvęs kelių LKMA suvažiavimų architektūros ir meno sekcijų vadovas ir prelegentas.
Reginos Ingelevičienės pomirtinė dailės paroda vyko Kultūros židinio didžiojoje salėje New Yorke gegužės 7 - 8. Buvo iškabinta 98 paveikslai.

M i r t y s. — Kazys Veselka, aktorius, — kovo 25 d. Chicagoje; Jonas R. Simanavičius, visuomenininkas, — gegužės 19 d. Toronte, Kanadoje; Jonas Mulokas, architektas, — gegužės 31 d. Los Angeles, Cal.

JAV LB Visuomeninių reikalų taryba, kuriai vadovauja dr. Algirdas Budreckis, išsiuntinėjo memorandumą Senato ir Atstovų rūmų nariams ir teisingumo bei tarptautinių ryšių komisijoms dėl JAV teismuose vykstančių bylų, kaltinant asmenis bendradarbiavimu su naciais.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai