Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
PREMIJOS IR PREMIJŲ ŠVENTĖ PDF Spausdinti El. paštas
Parašė L. A.   

Šie metai galės būti vadinami premijų metais. Niekad jų nebuvo tiek daug vienu sykiu — nei laisvoje Lietuvoje, nei išeivijoje. Vien LB Kultūros taryba suteikė devynias premijas. O kur dar kitos, kaip Lietuvių Rašytojų draugijos, Jaunimo, Draugo, Dirvos, Maironio, Barono, Ateitininkų Federacijos ir t.t. Čia sustosime prie LB Kultūros tarybos premijų, kurios gegužės 14 d. buvo iškilmingai įteiktos Kultūros židinyje New Yorke.

LB Kultūros taryba, kuriai vadovauja apsukri veikėja Ingrida Bublienė, rodo daug naujo gyvastingumo visuose kultūriniuose baruose, ypač premijų srityje. Jos pastangomis į-steigta didžioji 3000 dol. literatūros premija, kurios mecenatas LB krašto valdyba, ir kasmet vis naujomis premijomis pagerbiami įvairių kultūrinių šakų darbuotojai. Visa tai taip pat liudija Kultūros tarybos sugebėjimą įtikinti Lietuvių Fondą tam tikslui skirti žymias pinigų sumas.

Šiais metais Kultūros tarybos premijos apėmė šakotas kultūrinės veiklos sritis: mokslą, dailę, teatrą, muziką, dramą, radiją, publicistiką anglų kalbą ir tautinius šokius. Visos premijos, pradedant 3000 ir baigiant 500 dol., suteiktos nusipelniusiems asmenims, ir šiuo atžvilgiu nebuvo jokių priekaištų.

Premijų įteikimo programą organizavo pati Kultūros taryba, jai talkino LB New Yorko apygarda. Kultūros Taryba nesutiko, kad toje pačioje iškilmėje būtų įteikiamos ir kitos premijos.

Iškilmę pradėjo Kultūros tarybos pirm. Ingrida Bublienė. Programai vadovavo Juozas Stempužis. Žodį tarė LF pirm. Stasys Baras ir LB krašto valdybos vicepirm. Jonas Urbonas. Laureatams pažymėjimus į-teikė Ingrida Bublienė, premijos čekius — Stasys Baras. Laureatus apibūdino Juozas Stempužis. Jie visi lietuvių visuomenei gerai pažįstami savo darbais. Mažiau   žinoma JAV

JAV LB premijų šventėje LB ir LF atstovai ir laureatai. Iš kairės sėdi: LF tarybos pirm. St. Baras, Kultūros tarybos pirm. I. Bublienė, dr. G. Kazokienė, LB kr. vai. vicepirm. J. Urbonas ir S. Gruzdytė. Antroj eilėj stovi: dr. J. Stukas, A. Landsbergis, J. Kačinskas, LB New Yorko apygardos pirm. A. Vakselis, H. Kačinskas, V. Ignas ir J. Stempužis. Nuotr. L. Tamošaičio

Dr. Genovaitė Kazokienė — Literatūros premija

tik dr. Genovaitė Kazokienė iš Mel-bourno, Australijos. Ji dantų gydytoja, bet susidomėjusi ir humanistine sritim. Australijoje ji neseniai baigė menotyros studijas ir už diplominį darbą "Life and Work of Mikalojus Konstantinas Čiurlionis" gavo magistro laipsnį. Tas veikalas ir buvo apdovanotas 3000 dol. premija. Kiekvienas laureatas, gavęs premiją, tarė trumpą žodį.

Po oficialios dalies meninę programą atliko jaunas pianistas Vitas Bakšys, perteikdamas Beethoveno kūrybą, ir Henrikas Kačinskas, paskaity-damas ištraukas iš Brazdžionio, Ble-kaičio, Santvaro, Gustaičio ir Nagio kūrybos. Pabaigos žodį tarė LB New Yorko apygardos pirm. A. Vakselis.
Po programos buvo vaišės.
L. A.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai