Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Vysk. Vincentas Brizgys: II VATIKANO MINTYS IR LIETUVIAI SUSIRINKIME. "Krikščionis Gyvenime" knygų serijos Nr. 20. Išleista prel. Pr. Juro lėšomis. Putnam, CT, 1983. 262 p. Įrašai P. Jurkaus.
KATALIKŲ KALENDORIUS — ŽINY-nas. 1983 m. (C). Lietuvos vyskupų konferencijos leidinys. Kaunas-Vilnius. 1983. Redagavo kun. Vaclovas Aliulis. 240 p.
Vacys Kavaliūnas: DALIA. Romanas. Aplankas Vlados Stančikaitės - Abraitie-nės. Cleveland, OH, 1983, 236 p. Kaina 7 dol.
Benvenutas Ramanauskas, O.F.M.: AŠ SAVO DALĮ ATLIKAU. Išleido pranciškonai. Brooklyn, N.Y., 1983. 368 p. (Knyga apie šv. Pranciškų Asyžietį).
A.P. Bagdonas: ŽODŽIAI Į TOLĮ. Ketvirtoji eilėraščių knyga. Chicaga, 1983. 115 p.

KRAŽIAI. Redagavo Pranas Razminas. Išleido Kražiškių sambūris. Chicaga, 1983. 252 p.
WORLD OF LITERATURE TODAY. Spring. 1983. A Literary Quarterly of the University of Oklahoma. Editor Ivar Ivask. 199 - 358 p. Pirmoje dalyje trumpai apibūdinami įvairių tautų rašytojai, kaip M. Yourcenar, I. Calvino, Max Frisch, M. Kundera, G. Konrad, J. Brodsky ir t.t. Antroje dalyje vertinamos vėliausiai išleistos knygos. Iš lietuvių autorių recenzuojama Algimanto Bučio "Tik priešas tavo priešams" (V. Kelertas), I. Mero "Sara" (R. Šilbajoris), Birutės Pūkelevičiūtės "Devintas lapas" (K. Keblys).

PATIKSLINIMAS Š. m. Aidų nr. 2, p. 84 I sk. priešpaskutinėje eilutėje vietoj "dvidešimties metų" turi būti dešimties metų.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai