Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Red.   
LIETUVOS UNIVERSITETAS 1579 -1803 - 1922. Redagavo Pranas Čepėnas. Išleido Lietuvių Profesorių Draugija Amerikoje. Čikaga 1972. XVI 896 psl. leidinys, įrištas drobės viršeliais, iliustruotas. Kaina 20 dol. Leidėjo adresas: Lietuvių Profesorių Draugija, c/o St. Dir-mantas, 6616 So. Washtenaw, Chi-cago, 111. 60629.

Vladas Požėla: JAUNYSTĖS ATSIMINIMAI. Redagavo Pr. Čepėnas. Išleido Amerikos liet. socialdemokratų s-gos Literatūros fondas. Spausdino Nidos spaustuvė Londone 1971. Kietais viršeliais, 335 psl., kaina 4 dol.

Vacys Kavaliūnas: AIDAI IR ŠEŠĖLIAI. "Draugo" premijuotas romanas. Aplankas N. Palubinskienės. Lietuviškos knygos klubo leidinys, Čikaga 1972, 234 psl., kaina 5 dol.

Skautininkas Antanas Saulaitis, S.J.: SKAUTŲ UŽSIĖMIMAI. Vadovėlis skautų ir skaučių vadovams, -ėms. Išleido LSS Skautų brolijos vadija 1971. 342 psl., kaina 2.50 dol. Knyga iliustruota nuotraukomis ir brėžiniais.

Liudas Dovydėnas: WE WILL CON— QUER THE VVORLD. Išleido Romuvos leidykla New Yorke 1971, 219 psl., kaina 5 dol. Leidyklos adresas: Romuva. 84-20 Jamaica Ave., \Voodhaven, N. Y. 11421.

MEDICINA, 1971 gruodis, nr. 2 (42). red. H. Armanas, M. D. Šiame 84 puslapių numery aprašomas VIII liet. gydytojų suvažiavimas New Yorke ii duodamos jame skaitytos R. Nemicko R. Kondrato, Ed. Kaminsko ir V. Damijonaičio paskaitos.

Kiti leidiniai: AKIRAČIAI, 1972 sausio ir vasario nr.; KRIVŪLĖ, 1972 kovas, nr. 1 (6); MOTERIS, 1972 sausis - vasaris: MŪSŲ ŽINIOS, Čikagos lietuvių jėzuitu veiklos dvisavaitinis iliustruotas biuletenis, nr. 5, 6, 7 ir 8 (šiame numery J. Žilevičiaus autobiografinis pasisakymas . LKMOPS (katalikių moterų) ŽINIOS 1971 nr. 2 (11); PRANCŪZIJOS LIETUVIŲ ŽINIOS, 1971 vacaris, nr. 44.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai