Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
P. Daugintis, S.J. — Gairių ateitin beieškant ............................................................................................ 1
Antanas Jasmantas — Eilėraščiai ............................................................................................................ 12
A. Rubikas — Popiežiaus neklaidingumas ............................................................................................... 14
Ilona Gražytė - Maziliauskienė — Sulūžusi lėlė: keletas minčių apie moterų personažus dabartiniame Lietuvos romane ........................................................................................................................................ 23
Kęstutis K. Girnius — Kai kurie poslinkiai Katalikų Bažnyčios ir valstybės santykiuose Lietuvoje 1982 - 1983 metais ..................................................................................................................................... 29
Alė Rūta — Dvi draugės ........................................................................................................................... 37
Vytautas Vaitiekūnas — Tarptautinė raida 1983 metais ........................................................................ 41

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
K. T. — Lietuvybę atgaivinti, išlaikyti ar sukurti? (dr. Antano Sužiedėlio paskaita) ............................ 51
K. T. — Lietuvių išeivių įtaka užsienio politikoje: dabartis ir ateitis (Viktoro Nako paskaita) ............ 52
M. Šileikis — Į 1983 metų dailę žvelgiant ............................................................................................... 54
A. Koncė — Kas jie? Klaipėdiečiai, mažlietuviai, prūslietuviai ar prūsai? ............................................ 55
Saulius Pašilis — William Golding — Nobelio premijos laureatas ......................................................... 58
Leonardas Andriekus — Dail. Viktorui Vizgirdai 80 metų ..................................................................... 59
Dr. Dovydas Fainhauzas — Liberalizmo idėjos Lietuvoje 19 amžiaus pradžioje ................................... 80
Mūsų buityje .............................................................................................................................................. 60

KNYGOS
Ir atlėkė Volungė (Antanas Vaičiulaitis) — Marija Stankus-Saulaitė ................................................... 62
Lietuvių religinė poezija (Vladas Kulbokas) — A. Tyruolis ................................................................... 63

Šis Aidų numeris iliustruotas Viktoro Vizgirdos tapybos darbų nuotraukomis. Viršelių 1 p. — Šv. Kazimieras. Vitražas lietuvių bažnyčioje Bostone. Viršelių 4 p. — Natiurmortas. Taip pat ir kitos su tekstu susijusios nuotraukos.

♦ Vyr. redaktorius dr. Leonardas Andriekus, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. Redaktoriai: kun. dr. Kęstutis Trimakas, 850 Des Plaines A ve., Apt. 409, Forest Park, IL 60130; Vytautas Volertas, 405 Leon Ave., Delran, NJ 08075. Pagalba dailei — Viktoras Vizgirda, 29 Sheaffer Rd., Centerville, MA 02632 ♦ Leidžia Tėvai Pranciškonai ♦ Administruoja — T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207 ♦ Spaudžia pranciškonų spaustuvė (Franciscan Press), 341 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207

♦ Medžiaga siunčiama vyr. redaktoriui Brooklyne; administracinė korespondencija — administracijai Brooklyne ♦ Nė vienas straipsnis nelaikomas nediskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jo mintimis. ♦ Recenzijos yra redakcijos užsakomos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama.

♦ Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of VVisconsin), K. Čeginskas (RFE-RL, Mūnchen), K. Girnius (RFE-RL, Mūnchen), K. Keblys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (University of Rochester), A. Liulevičius (University of Chicago), J. Navickas (Boston College), A. Norvilas (Xavier College, Chicago), A. Paškus (Consulting Center, VVillimantic, Conn.), P. Rabikauskas (Pontificia Universita Gregoriana, Roma), P. Rėklaitis (Johann-Gottfried-Herder-Institut, Marburg a. d. Lahn, Bibliothek), A. Rubšys (Manhattan College, New York), K. I. Skrupskelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), V. S. Vardys (University of Oklahoma), J. Zaranka (Universidad Nacional de Colombia, Bogota).

JANUARY - FEBRUARY, 1984

Cultural magazine published bi-monthly by the Franciscan Fathers, 361 Highland Blvd., Brooklyn, New York 11207 ♦ Subscription $15.00, single copy $2.50. Second-class postage paid at Brooklyn, N.Y. Publication No. (USPS 009-940); (ISSN 0002-208X)
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai