Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Į 1983 METŲ DAILĘ ŽVELGIANT PDF Spausdinti El. paštas
1983 metų birželio 26 d. Pasaulio Lietuvių dienų proga Chicagoj Jaunime centre, Čiurlionio Galerijoje, įvyko Lietuvių dailės darbų paroda. Buvo išstatyti 82 tapybos, grafikos ir skulptūros kūriniai. Prie šios parodos prisidėjo nemažai dailininkų iš kitų kontinentų bei kraštų, pvz., iš Australijos penki — Juozą Baukus-Banks, Leeka Kraučevičiūtė-Gruzdeff Eva Kubbos, Ieva Pocienė ir Leonas Urbonas. Iš Urugvajaus — Aldona Cybulski de Valverde, Leoncia Cybulski de Del Arca ir Aida Dorelytė de Estolle. Iš Prancūzijos — Pranas Gailius, Vytautas Kasiulis ir Žibuntas Mikšys. Iš Anglijos — Elena Gaputytė. Iš Suomijos — Regina Houtari. Iš Kanados — Jurgis Račkus ir Antanas Tamošaitis. Iš Izraelio — Samuelis Rozinas. Iš Šveicarijos — Gabrielius Stanulis. Taigi parodoj dalyvavo 14 dailininkų iš užsienio. Bet atrodo, kad nuotolis sudarė kliūčių stambesnio masto darbams pristatyti. Sunku aptarti, dailininko pajėgumą bei talentą, pamačius tik porą kūrinių. Dauguma darbų tame skaičiuje buvo gamtovaizdžiai, išskyrus Eva Kubbos abstrakčius paveikslus, kurie itin liudijo dailininkės subrendimą.

Su vietiniais dailininkais mes jau esame susipažinę ir nebūtų reikalo apie juos nė kalbėti, bet reikia, nes jie davė kai ko naujo ir suteikė meniško pasigėrėjimo. Adolfas Vale ška išstatė didesnio formato paveikslą "Bėgimas į Egiptą" ir puikų vitražą; Bronius Murinas — "Vilnių". "Šv. Kazimiero koplytstulpį" ir "Legendą", atliktus akrilio technika. Viktoras Virgirda, kaip žinome, geras ekspresionistinio peizažo meistras, išstatė Meksikos pasienio porą gamtovaizdžių. Jurgis Račkus — dvi litografijas. Alf. Dargio Šeima (triptikas) — pasigėrėtinas medžio nuospaudas. Aleksandra Eivaitė, jauna tapytoja, davė monumentalaus formato kompoziciją "Prieš likimą". Jadvyga Paukštienė išstatė didelio formato, į kilimą panašų dekoratyvinį paveikslą. Veronika Švabienė, grafikė, kaip paprastai, gražiai pasirodė dviem lino raižiniais. Romas Viesulas išstatė tik vieną grafinį kūrinį, Antanas Tamošaitis (Kanada) — du paveikslus: "Auką" ir "Saulėtekį"; Nijolė Palubinskienė — du ofortus: "Ganyklą" ir "Prieblandą", abu jie buvo realistinės krypties. Magdalena Stankūnienė, pamėgusi Lietuvos kaimo gyvenimo temas, ir šį kartą išstatė tapybą "Rugiapjūtę"; Vyt. Ignas, tautinio meno vaizduotojas, — gražų kūrinį: "Gyvybės medį".

Mūsų skulptoriai savo naujumu stipriai pasirodė. Ramojus Mozoliauskas, sukūrė milžiniško formato skulptūrą "Gydančios rankos" (Loyolos universiteto nuosavybė); Aleksandras Marčiulionis — "Šv. Pranciškų" (majolika). Eleonora Marčiulionienė išstatė 4 keramikos darbus. Ji savo lakios vaizduotės kūryboje pabrėžia nemažai dekoratyvinių elementų. Petro Aleksos įdomus mechaniškas elektros pagalba judantis robotas itin patraukia žiūrovo akį. Juozo Bakio (Kanada) didelė vario skulptūra — "Jie dar vaikšto žemėje", išstatyta centrinėje salėje, beveik siekė galerijos lubas. Tačiau kaip moderniosios krypties kūrinys, jis žiūrovams buvo staigmena. Taip pat įdomūs buvo Livijos Lipaitės keramikos darbai. Ji tarp lietuvių pasirodo bene pirmą kartą.

Parodoje pasigendame kitų mūsų žymesniųjų dailininkų, kaip Kazimiero Žoromskio, Viktoro Petravičiaus, O. Virkau, V. K. Jonyno ir kt.

Be minėtos parodos, birželio 24 d. dar buvo Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso pradžioje (Chicagoje) Jaunųjų dailininkų dailės paroda Illinojaus universiteto patalpose. Paroda tęsėsi iki liepos 8 d.

Tarp karštos vasaros nepatogumų, Pasaulio Lietuvių Dienų suvažiavimo įnašas į vaizdinį meną ypač buvo jaučiamas ir vertinamas.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai