Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Kazys Bradūnas: PRIERAŠAI. Eilėraščiai. Išleido Ateitis (1768 Goldwin Drive, Southfield, MI 48075). 1983 m. 79 p. Kaina 6 dol.

Stasys Santvaras: BUVIMO PĖDSAKAI. Aštuntoji lyrikos knyga. Viršelis ir portretas — Vytauto K. Jonyno. Išleido Vilties draugijos leidykla (6116 St. Clair Ave., Cleveland, OH 44103). 1983. 164 p. Mecenatė Alė Valiukaitė-Santvarienė.

Eglė Juodvalkė: PAS KĄ ŽIEDAS ŽYDI. Viršelis Uosio Juodvalkio. Išleido Ateitis. 1983. 96 p. Kaina 6 dol.

Petras Melnikas: PAKIRSTA ŠAKA. Romanas. Aplankas Petro Mikalajūno. Išleido Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas (7338 Sacramento Ave., Chicago, IL 60629). 1983. 190 p. Kaina 8 dol.

Kostas Ostrauskas: GUNDYMAI. Knygos apipavidalinimas — V. O. Virkau. Išleido Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas. Chicaga. Iliustracijos — Hieronymo Bosch kūrinių detalės. Chicaga. 119 p. Kaina 8 dol.

Rūta Klevą Vidžiūnienė: VIENO VAKARO MELANCHOLIJA. Novelės. Viršelis ir aplankas Elenos Urbaitytės. Išleido Lietuviškos knygos klubas (4545 W. 63 St, Chicago, IL 60629). 220 p. Kaina 7 dol.

Simas Sužiedėlis: ŠVENTAS KAZIMIERAS. Penkių šimtų metų sukaktį minint. Viršelis ir iliustracijos Nijolės Palubinskienės. Išleido Šv. Kazimiero sukakčių komitetas. Finansavo kun. Simonas Morkūnas. Brooklynas, N.Y. 1093. 62 p. Albuminio formato. Kaina nepažymėta.

LAISVĖS BEIEŠKANT. Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos įnašas į antinacinę rezistenciją. Viršelis ir iliustracijos Vlado Vijeikio. Išleido LLKS išeivijoje. Chicaga. 1983.406 p.

Ava Saudargienė: VĖJAS IŠ RYTŲ. Kelionių aprašymai. Jugoslavija, Australija, Lenkija. Išleido Nidos knygų klubas. Londonas. 1983. 152 p.

1984 METŲ KALENDORIUS. Paruošė Stasys Prakapas. Išleido Toronto Prisikėlimo parapijos ekonominė sekcija. Torontas. 1984. 208 p.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai