Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1983 m.
1983 PDF Spausdinti El. paštas
* 1 sausis-vasaris
J.Jakštas — "Aušra"   — tautos gaivintoja ............................................................................................. 1
Kotryna Grigaitytė — Eilėraščiai ............................................................................................................. 9
Rimvydas Šilbajoris — Žmogus ir žodis pokarinėje Lietuvos poezijoje ................................................ 11
Feliksas Palubinskas — Ekonominės minties vystymasis ir Vilniaus universitetas ............................ 20
Antanas Vaičiulaitis — Jūra, Mūša, Vakaras, Saulė leidžias Baltijon ................................................. 25
Antanas Paškus — Proto psichologija (Kognityvinė terapija) ............................................................... 27
Živilė Bilaišytė — Eilėraščiai  ................................................................................................................. 39
A. Plukas — Lietuviškoji veikla 1982 metais ......................................................................................... 39
V. Vizgirda — Aleksandro Marčiulionio kūryba .................................................................................... 57

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
K. T. — LKM Akademijos suvažiavimo paskaitų suglaustos mintys  .................................................. 60
V. K. — LKM Akademijos suvažiavimas St. Petersburge .................................................................... 63
Juozas Girnius — Kazys Šapalas — "Židinio" organizatorius .............................................................. 78
Vytautas Vaitiekūnas — Dėl Bičiulio Kojelio pastabų  ......................................................................... 70
Juozas Liepinis — Britanija ir Pabaltijo valstybės antrojo pasaulinio karo metu ................................ 71

KNYGOS
Vytautas A. Jonynas — Grįžtant iš šešėlių karalystės (J. Švabaitės "Vilties ledinė valtis") ............. 73
Titas Alga — Mona po trejų metų (E. Cinzo "Mona") .......................................................................... 76
Marija Stankus-Saulaitė — Naujosios Anglijos lietuviškas balsas (Jono Zdanio poetinis debiutas) .. 78
Marija Stankus - Saulaitė —Aurelijos Balašaitienės "Susitikimas pamary" ...................................... 78
Alė Rūta — Alanto "Paversmiai" ........................................................................................................... 79


* 2 kovas-balandis
Dr. Jonas A. Stiklorius — Būsimoji Lietuva .............................................................. 81
Leonardas Andriekus — Eilėraščiai  ........................................................................ 100
J. Jakštas — Lietuvos valstybės pradžia Vakarų ir Rytų Europos sankryžoje  .... 102
Birutė Ciplijauskaitė — Išsipildymo neradusi moteris realistiniame romane ........ 110
Gabriel Garcia Marquez — Buendijos nežabota vaizduotė ......................................122
Bronius Nemickas — Sovietų Sąjungos politinė kaita ir visuomeninė raida .......... 130

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
K. T. — Žvilgsnis į LKM Akademijos suvažiavimo paskaitas ............................... 136
Stasys Goštautas — Gabriel Garcia Marquez, atogrąžų pasakotojas ................... 140
Vytautas Volertas — JAV Lietuvių Bendruomenės vėliausias laikotarpis ........... 141
Mūsų buityje .............................................................................................................. 144
Juozas Prunskis — Europos parlamentas prieš Sovietų kolonializmą ................... 147
Vytautas Vaitiekūnas — Politika 1982 metais ........................................................ 147

KNYGOS
Gėlių generacija (Scrib. — Petras Melnikas: Gėlių generacija) ............................. 155
Juozas B. Laučka — Basanavičiaus biografija anglų kalba (Alfred Erich Senn) ... 156


* 3 gegužė-birželis
Kęstutis K. Girnius — Apie katalikybės ir tautiškumo ryšius Lietuvoje .......................................... 161
Jurgis Blekaitis — Barbarai (eil.) ........................................................................................................ 173
Juozas Vaišnora, MIC. — Užbaigta arkivysk. Jurgio Matulaičio beatifikacijos byla ...................... 181
Mirga Girniuvienė — Eilėraščiai ......................................................................................................... 181
Tomas Venclova — Metafizinis poetas (Antanas Jasmantas) ........................................................... 182
Antanas Rubšys — Mįslinga paslaptis: žmogaus kūrimas Pradžios knygoje ................................... 185
Nelė Mazalaitė-Gabienė — Žiedai ...................................................................................................... 191
Milda Budrys, M.D. — Pirmasis lietuvis gydytojas Amerikoje ........................................................ 197

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Jurgis Zaikauskas — Kazimieras Kantrimas, XIX amžiaus visuomenininkas - šviesuolis Vilniuje . 199
Antanas Juodvalkis — Milijonas dolerių lietuvių kultūrai remti ........................................................ 204
Mikas Šileikis — Dail. Magdalena Stankūnienė ................................................................................ 209
Mūsų buityje .......................................................................................................................................... 210
L. A. — Premijos ir premijų šventė ...................................................................................................... 210

KNYGOS
Vytautas A. Jonynas — Danguje humoro nebus (Antanas Gustaitis: Ko liūdi, putinėli?) ................ 213
St. Santvaras — Nerimos Narutės lyrika ............................................................................................ 218
Juozas B. Laučka — Prano Gaidos Nemarus Mirtingasis (arkivysk. T. Matulionis) ...................... 219
Pranas Karalius — Lietuvos nepriklausomybės kovų istorijos III tomas ......................................... 221
J. Liepinis — Knyga apie socialistinį realizmą .................................................................................... 223
Laiškai redakcijai .................................................................................................................................. 224


* 4 liepa-rugpjūtis
Vytautas Volertas — Du žvilgsniai, Lietuvių dienoms praėjus ...................................... 225
Kazys Bradūnas — Prierašai prie Genezės, prie Lietuvių Katalikų
Bažnyčios kronikos, prie šv. Jono (eil.) ........................................................................... 228

Algis Norvilas — Kaip pasirenkama vartoti viena kalba vietoj kitos ........................... 230
Jurgis Jankus — Kaip uola vidury upės (kun. Stasys Yla) ............................................ 239
Aušra Sluckaitė-Jurašienė — Didysis dykvietės žaidimas ............................................ 247

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
A. Rubikas — Šv.  mišių prasmė (komentaras naujajame  Šventojo Rašto vertime) ... 264
Juozas Prunskis — Lietuvių dienos Chicagoje ............................................................... 267
Mūsų buityje ..................................................................................................................... 276
Aleksandra Kašubienė, Rima Čerkeliūnienė — Dail. Reginos Ingelevičienės kūryba  277
A. Vaičiulaitis — Maironis enciklopedijose ir leksikonuose .......................................... 279

KNYGOS
Vytautas Dyvas — Ilga pasaka, trumpa tiesa (Jurgio Jankaus "Paparčio žiedas") .... 281
R. Šilbajoris — Liūnės Sutemos "Vendeta" .................................................................. 283
V. Kulbokas — Adolfo Markelio "Nebaigtoji simfonija" .............................................. 287
J. Liepinis — Keturi romanai iš Rytų Europos ............................................................... 286


*5 rugsėjis-spalis
J. Jakštas — Istorizmas ir Maceina ............................................................................. 289
Jonas Juškaitis — Eilėraščiai ....................................................................................... 294
Leonardas Dargis — Pasiūlos ūkis: Lafferio kreivės teorija ...................................... 296
Stasys Santvaras — Pluoštelis minčių apie Juozą Keliuotį ......................................... 307
Aušra Sluckaitė-Jurašienė — Didysis Dykvietės žaidimas ......................................... 310
Alf. Šešplaukis — Krikščioniškoji Vakarų pasaulio literatūra .................................... 326

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Saulius Pašilis — Kolakowskis apie marksizmo esmę ir vaidmenį ............................. 332
L. A. — Literatūrinių premijų šventė New Yorke ........................................................ 333
Leonardas Andriekus   Posūkis į gerą pusę ................................................................. 336
Mūsų buityje .................................................................................................................. 338
Gail Gelburd — Elenos Urbaitytės kūryba .................................................................. 339
J. K. — Pokalbis su dailininke Urbaityte ..................................................................... 339
G. K. — Atsisveikinimo žodis Kaziui Veselkai ............................................................ 340
Liūtas Grinius — Marytės Jakavičiūtės-Conradienės prisiminimų pluoštelis ........... 342

KNYGOS
Kęstutis K. Girnius — Gen. Raštikio atsiminimai ....................................................... 344
Antanas Gailiušis — JAV LB "Tris dešimtmečius" perskaičius ................................ 346
Vincentas Liulevičius — Pirmi tokie atsiminimai: Jono Karvelio prekybinis kelias .. 349
Atsiųsta paminėti ............................................................................................................ 351


*6 lapkritis-gruodis
V. Natkevičius — Lietuviškosios dvasios gelmė Vaižganto
asmenybėje ir jo veikalų personažuose .............................................................................. 353

Popiežiaus Jono Pauliaus laiškas kard. Willebrands'ui
Martyno Liuterio 500 metų gimimo sukaktyje .................................................................. 366

Meila Kairiūkštytė — Adomo Galdiko kūrybos raida ...................................................... 368
Romas Viesulas — Adomo Galdiko pedagoginė mįslė ......................................................370
Vladas Šlaitas — Eilėraščiai  .............................................................................................. 374
Juozas Pažemėnas — Žvilgsnis į Karolio Markso ekonomiką ......................................... 376
Pr. Dom. Girdžius — Sutanos ir kaklaraiščiai ................................................................... 384
Alf. Šešplaukis — Krikščioniškoji Vakarų pasaulio literatūra ......................................... 388

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Kun. Matas Čyvas — Žvilgsnis į naująjį bažnytinės teisės kodeksą ............................... 396
K. T. — Lietuviško rūpesčio idėjiniai pagrindai ................................................................ 397
Jonas Kavaliūnas — Lituanistikos katedra ...................................................................... 399
Leonardas Andriekus — Dail. Adomas Galdikas prisimintas New Yorke ...................... 400
Jurgis Gimbutas — Lituanistikos instituto suvažiavimas Toronte ................................... 401
Jurgis Zaikauskas — Lietuvis — žymus baleto artistas .................................................. 403
Mūsų buityje ....................................................................................................................... 404
Viktoras Gidžiūnas, O.F.M. — Seserų kazimieriečių vienuolijos sukaktis ..................... 405
Genovaitė Kazokienė — Valerijos Čiurlionytės-Karužienės mirties metinėse ............... 407

KNYGOS
Pr. Visvydas — Birutės Pūkelevičiūtės trumpoji proza .................................................... 410
Marija Stankus-Saulaitė — Nelaimingieji metai (Kazimiero Barėno romanas) .............. 412
Sesuo Ona Mikailaitė — Lidijos Šimkutės antroji poezijos knyga .................................. 412
Scrib. —  Romanas "Ledlaužis ar oficialioji mitologija,, (Jono Avyžiaus "Degimai") .... 413
Aidų 1983 metų turinys ....................................................................................................... 415 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai