Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
KETVIRTOJI PREMIJŲ ĮTEIKIMO ŠVENTĖ PDF Spausdinti El. paštas
Red. Vytautas Volertas

JAV LB Kultūros taryba, suorganizavusi ir 1980 metais įteikusi premijas iškiliesiems mūsų kūrėjams už 1979-jų derlių, štai surengė jau ketvirtąją premijų šventę, kurios metu pagerbti aštuoni 1983 metų kūrybinių apraiškų laureatai. Iškilmės įvyko 1984 m. balandžio 15 d. Detroito Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos Kultūros centre.

Iškilmes kelių žodžių sveikinimu pradėjo JAV LB krašto v-bos vykd. vicepirm. ir LB Detroito apyl. pirm. Jonas Urbonas (Detroito apylinkė — renginio globėja). Labai trumpai kalbėjo ir energingoji lėšų premijoms teikėja, Kultūros tarybos pirm. Ingrida Bublienė, rinktinius žodžius dar pagražindama Kazio Bradūno anksčiau premijuotos poezijos posmais. Į garbės vietas scenoje pakviesti iškilmėse dalyvaują laureatai, jų antrininkai ir premijų įteikimo dalyviai: dr. Antanas Butkus, Andrius Kuprevičius, Vytautas Kutkus, Bronius Kviklys, Viktoras Mariūnas, Nijolė Palubinskienė, Bronys Raila, kun. dr. Antanas Rubšys, Janina Udrienė, Jonas Urbonas ir Vitalis Žukauskas. Programai vadovauti prie mikrofono atėjo Juozas Stempužis, Clevelando "Tėvynės garsų" radijo programos vedėjas.

Kultūros tarybos vicepirm. Viktorui Mariūnui pasidžiaugus šia ir kitomis pramijų šventėmis, pabrėžus jų "didžiulę tautinės gyvybės palaikymo prasmę", pasveikinus laureatus bei visus iškilmių dalyvius, prasidėjo premijų įteikimo ceremonijos.

Pradedama literatūrinės premijos laureatu Kazimiero Barėnu. J. Stempužis pateikia keletą jo biografinių bruožų ir primena anksčiau išleistus jo raštus. Perskaito jury komisijos aktą, iš kurio sužinome, jog 3,000 dolerių premija skiriama už romaną "Beragio ožio metai". Laureatui (iš Anglijos) neatvykus, jam atstovauja Janina Udrienė, romaną išleidusios "Ateities" leidyklos darbuotoja. Čekį įteikia JAV LB krašto v-bos pirm. dr. Antanas Butkus ir Ingrida Bublienė, kuri dalyvaus ir kitų premijų įteikime. Dvi tautiniais rūbais aprengtos mergytės atneša lentelę su metalo plokšte, kurioje įgraviruotas apdovanojimo įrašas. Dr. A. Butkus pasako keletą šiltų žodžių premijas teikiančiai KT, jos vadovei I. Bublienei ir sveikina laureatą. J. Udrienė perskaito K. Barėno laišką.

Už dailės kūrybą premijuojamas Alfonsas Dargis. Biografija. Jury komisijos aktas. Laureatas, gyvenąs Rochestery, N.Y., irgi nedalyvauja (susirgęs). LF skirtą 1,000 dol. premiją iš Vytauto Kutkaus rankų priima dail. Nijolė Palubinskienė. Jį perskaito laureato laišką.

Kultūros premiją gauna Bronius Kviklys, "darbštus ir kūrybingas savų kultūros dirvonų purentojas". Programos vadovas ypač pabrėžia jo keturtomę "Mūsų Lietuvą" ir dar neužbaigtą šešiatomį veikalą "Lietuvos bažnyčios". Kadangi jam skiriama tūkstantinė iš KT fondų, premiją įteikia KT narys Vincas Akelaitis. Trumpame žody B. Kviklys ginasi nuo "perdėtų gyrimų", dėkoja premijos teikėjams ir iškilmių dalyviams.

Muzikos laureatui Aleksandrui Kučiūnui neatvykus (priežastis — ši diena yra jo 70-tas gimtadienis, tad lieka artimųjų tarpe), premiją A. Kutkus įteikia prof. Andriui Kuprevičiui. Pastarasis iškelia A. Kučiūno nuopelnus.

Premija už radijo žurnalizmą įteikiama losangeliškiui Broniui Railai. Pasakodamas jo biografiją, programos vadovas primena, kad laureatui kovo 10 d. suėjo 75-ri amžiaus metai. Jis, kartu su žmona Daneta, į iškilmes skrido 3,000 mylių! Prie mikrofono jis kalba šmaikščiai, iš dalies su ironija (skelbdamas bendrą laureatų amžių), iš dalies optimistiškai (kiek gero pavergtai tautai radijo žurnalizmas daro). Patikslina ir LE: ne nuo 1939 m., o nuo 1932-jų jis jau dirbęs Lietuvos radiofone. Už viską (amžių, premiją, atvykimą, kalbą) publikos labai šiltai priimamas.

Aptariamas premijos už religinį veikalą "Raktas į Senąjį Testamentą" laureatas, kun. prof. Antanas Rubšys. Kun. dr. Juozo Prunskio paskirtą 1000 dolerių premiją atsiimdamasjis primena, kad šviesa, tiesa ir šiluma — labai svarbūs dalykai. Jis ir dėkoja už šilumą. Tikrai, publika jam šilumos nepagaili.

Vitalis Žukauskas kviečiamas atsiimti premiją už "vieno žmogaus teatrą". Jam kalbant, vėl ir vėl prasiveržia publikos krizenimai, nors ne viskas, ką jis sako, juokinga. Tarp kitko, jis su liūdesiu prisimena nuo scenos kitur ir iš šio pasaulio pasitraukusius Detroito senosios bei dabartinės kartos teatralus. Nuo šios dienos prašo "vieno žmogaus" pakeisti į "Vitalio Žukausko teatrą".

Premijuotas už jaunatvišką eilėraščių ciklą "Kelionė", Saulius Kubilius nei pats iš Romos atvyko, nei kurį jaunuolį savo atstovu paskyrė. Tik J. Stempužis oriai jaunąjį poetą aptarė, o I. Bublienė, iš V. Kutkaus rankų premiją paėmusi, pažadėjo jam persiųsti.


JAV LB Kultūros Tarybos premijų įteikimas Detroite š. m. balandžio 15 d. Iš kairės: kun. Antanas Rubšys, Nijolė Palubinskienė, Vitalis Žukauskas, Bronys Raila, Vytautas Kutkus, Bronius Kviklys, Andrius Kuprevičius, Vytautas Mariūnas, dr. Antanas Butkus, Ingrida Bublienė. Kalba Juozas Stempužis.


Literatūros premija (3000 dol.) įteikiama Kazimierui Barėnui. Premiją priima Janina Udrienė (viduryje). Kairėje JAV LB valdybos pirmininkas dr. Antanas Butkus. Dešinėje Kultūros Tarybos pirmininkė Ingrida Bublienė.

Premijų įteikimą trumpa kalba užsklendė Lietuvių Fondo atstovas Vytautas Kutkus.
Čia beveik protokoliškai aprašytos iškilmės anaiptol nebuvo sausos, bekraujės. Priešingai: nei publikai, nei garbės svečiams nuobodžiauti neteko anei minutės. Tai didele dalimi programos vadovo Juozo Stempužio nuopelnas. Vietomis jis įpindavo savo humoro, kitur, vengdamas monotonijos, skaitė sveikintojų laiškus ar jų pavardes. O sveikino Lietuvos atstovas VVashingtone dr. Stasys Bačkis, dr. Viktorija Skrupskelytė, Jeronimas Kačinskas, Stasys Baras, Anicetas Simutis, Birutė Jasaitienė, Antanas Gruzdys, Vytautas Volertas, Kazys Laukaitis, Vytautas Kamantas, Algis Rugienius, Milda Lenkauskienė. Savaip įdomios buvo visų laureatų kalbos, vis tiek, rimtos ar su humoru.

Kazimieras Barėnas, laimėjęs LB Kultūros Tarybos 3000 dol. literatūros premiją.

Dail. Alfonsas Dargis, dailės premijos laureatas. Jo paveikslų nuotraukos spausdinamos šiame Aidų numeryje.

Nors oficialioji, arba akademinė, dalis užtruko netoli dviejų valandų, pertraukos atsisakius, tuoj atlikta meninė programėlė. Ji buvo dviejų dalių: žodinė — V. Žukausko monologai, ir muzikinė — Lapinskų trio. V. Žukauskui keliolika minučių prie mikrofono šnekant ir vaidinant, publika beveik išvien kvatojo. Lapinskai nuteikė visai kitaip. Darius prie pianino, o sūnus Aras smuiku, pradžioj atliko Monti "ČardaŠą". Paskui, pirmųjų
pianinu bei smuiku, o Laimos Lapinskienė sodriu sopranu atliktos dvi graudžios dainos: K. Kavecko "Na, tai kas (K. Binkio žodžiai), ir Naujalio (D. Lapinsko aranžiruota) "Oi, neverk, motušėle" (Maironio žodžiai). Taip, graudžios abi, nors pirmoji, kitaip interpretuota, būtų linksmai nuskambėjusi.

Įvyko dar ir programoj nenumatyta staigmena: J. Stempužis, su jausmu aptaręs D. Lapinsko įnašą išeivijos lietuvių muzikai, įteikė jam "Tėvynės garsų" skiriamą 500 dol. dovaną. Ta pačia proga priminė, jog Darius irgi nebe jaunuolis, nes š.m. kovo 9 d. sulaukė 50 metų amžiaus.

Visiems dėkodamas, iškilmes užbaigė Jonas Urbonas.

Kun. A. Rubšiui įteikiama premija už religinį veikalą. Premiją įteikia Kultūros Tarybos pirmininkė Ingrida Bublienė.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai