Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
—    Chicagos Lietuvių operos spektakliai vyko gegužės 5 ir 6 dieną Morton East mokyklos auditorijoje Cicere (Chicagos priemiestyje). Šių metų sezonui pasirinkta Charles Gounod "Faustas", kuris statomas antrą kartą. Operą dirigavo Arūnas Kaminskas. Fausto vaidmenį atliko Darrell Rowader, Margaritos — Anita Pakalniškytė, Mefistofelio — Jonas Vaznelis, Valentino — Algirdas Brazis, Mortos — Aldona Stempužienė, Sibelio — Margarita Momkienė, Wagnerio — Bernardas Prapuolenis. Operą režisavo Christian Smith. Pastatymui vadovavo Kazys Oželis. Sceną tvarkė Jonas Paronis. Chorui vadovavo Alfonsas Gečas ir Emilija Sakadolskienė. Akompanavo Robertas Mockus. Apšvietimą tvarkė — Dennis Mae, grimus ir perukus — J. Balutis ir Ed Meekin. Dekoracijos buvo Anthony Stivanello, paskolintos iš New Yorko. Operos pastatymai klausytojams paliko malonų įspūdį. Jų susirinko apie 3000. Ypač pasižymėjo choras, kurio nariai atliko ir kai kuriuos vaidmenis. Taip pat baleto ansamblis, vadovaujamas choreografės V. Karosaitės Valpurgijos naktyje. Spektaklius kritiškai vertino Mykolas Drunga Draugo gegužės 19 laidoje. Šis operos sezonas jau yra 28-tas. Kaip girdėti, dėl finansų operos vadovybė yra susirūpinusi ateitimi. Būtų gėda, jei dėl išteklių stokos opera turėtų nutilti, nes niekad išeivijos lietuviai nebuvo tokie turtingi kaip dabar. Operos valdybos pirmininkas yra Vytautas Radžius.

—    Drauge premija (2000 dol.) už romaną Alei Rūtai iškilmingai įteikta Šv. Kazimiero parapijos salėje Los Angeles gegužės 20 d. Muzikinę programą atliko Metropolitan operos solistė Maralin Niska, jos vyras smuikininkas William Mullen ir Algis Grigas, akompanuojant Alvydui Vasaičiui. Apie iškilmę plačiau bus ateinančiame Aidų nr.

—    Poezijos dienos vyko gegužės 25 - 26 Jaunimo centre Chicagoje. Pirmoji diena buvo skirta religinei poezijai, kurią recitavo Ingrida Blekytė. Tos dienos programoje taip pat buvo kun. Vytauto Bagdanavičiaus, M.I.C. paskaita "Ar poezija yra realybė?" ir Dariaus Lapinsko vokalinis triptikas, atliktas Laimos Rastenytės. Antroji diena buvo skirta Alfonso Nykos-Niliūno poezijos rečitaliui, kurį atliko Jurgis Blekaitis. Jis taip pat apibūdino ir šio poeto kūrybą. Programai vadovavo Kazys Bradūnas — Poezijos dienų sumanytojas.

—    Politinių studijų savaitgalis, globojamas LB New Yorko apygardos, surengtas New Yorke gegužės 11 - 12 d. Pirmosios dienos programa vyko estų namuose. Paskaitininkai buvo daugiausia kitataučiai. Antrąją dieną persikelta į Kultūros židinį. Čia vyko ir Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos simpoziumas. Jaunimo suvažiavo iš visų gausesnių lietuvių centrų. Dalyvavo ir JAV LB valdybos pirmininkas dr. Antanas Butkus. Paskutinėje programos dalyje, sujungtoje su vaišėmis, pagerbtas Lietuvių Katalikų Informacijos centro direktorius kun. Kazimieras Pugevičius. Apie jo atliekamą darbą kalbėjo Linas Kojelis. Jaunimo simpoziumo organizavimu rūpinosi Rimantas Stirbys.

—    Septintoji Tautinių Šokių šventė, įvykstanti liepos 1 d. Clevelande, yra sudominusi visuomenę, ypač jaunimą. Šventė prasidės birželio 30 d. susipažinimo vakaru. Tokių švenčių tikslas — uždegti lietuvių jaunimą meile savo tautos kultūrai ir ją šokiais parodyti saviškiams bei kitataučiams. Šventės programos vedėja pasižadėjo būti filmų aktorė Jūratė Nausėdaitė — Ann Jillian.

—    Religinis pasaulio lietuvių kongresas rengiamas Toronte rugsėjo 1 -2 d. Kongreso programa turtinga tiek kultūriniu turiniu, tiek išoriniais pasirodymais. Jau prieš kongresą (rugpjūčio 29 - 30) šaukiamas lietuvių kunigų suvažiavimas. Akademinėje programoje rugsėjo 1 d. bus Tėv. Pauliaus Rabikausko, S.J. paskaita apie šv. Kazimierą. Antrąją paskaitą apie katalikybės ir ateizmo santykius skaitys dr. Juozas Girnius. Simpoziume bus gvildoma tema, liečianti religinę mūsų jaunimo orientaciją. Šeštadienį ir sekmadienį vyks operos Dux Magnus (komp. Darius Lapinskas, libretistas — Kazys Bradūnas) spektakliai. Grynai religinė programos dalis bus iškilmingos mišios, laikomos lietuvių vyskupų ir kunigų dalyvaujant Toronto kardinolui G. E. Carteriui. Į programą įeina ir įvairios vaišės, rengiamos kongreso dienomis.

Marijonų vienuolijos visuotinis susirinkimas vyko birželio mėnesį Romoje dalyvaujant lietuviams delegatams iš JAV.

—    Prel. Jonas Kučingis, lietuvių Šv. Kazimiero parapijos Los Angeles mieste ugdytojas ir per 38 metus jos klebonas, birželio 15 d. išėjo į pensiją. Apie jį ir jo veiklą buvo rašyta Aiduose (žr. Aidai, 1979 Nr. 1), kai jis savo 70 metų amžiaus sukakčiai paminėti buvo išleidęs tą Aidų numerį. Prel. J. Kučingio vieton klebonu paskirtas kun. dr. Algirdas Olšauskas.

New Yorko apylinkės lietuviai šv. Kazimiero mirties 500 metų sukaktį minės rugsėjo 9 d. mišiomis New Yorko katedroje ir paskaita bei menine programa Kultūros židinyje.

—    Clevelando lietuvių komitetas Kent State Universiteto lituanistikos programai remti praneša, kad lituanistikos stipendijų fonde yra 46,000 dol. ir 7000 dol. nuošimčių, iš kurių skiriamos dvi stipendijos. Šiemet rudenį duodama dalinė stipendija siekiančiam bakalauro laipsnio studentui, kuris pasirinks lituanistiką (istoriją, geografiją, literatūrą) ir mokės lietuvių kalbą. 1985 metų rudenį bus skiriama pilna stipendija studijas baigusiam, kuris ruošis magistro laipsniui ar rašys disertaciją lituanistinėm temom. Visų stipendijų reikalu kreiptis į dr. H. Hochhauser, Lithuanian Program, Director, Ethnic Heritage Program, 309 Satterfield Hali, Kent State University, Kent, Ohio 44242.

—    Prof. dr. Birutė Ciplijauskaitė savo motinos atminimui įsteigė stipendijų fondą. Stipendija yra kasmetinė 1,500 dolerių, skiriama studentui ar studentei, ruošiamčiam doktoratą iš Lietuvos istorijos. Suinteresuoti studentai prašomi kreiptis į Lietuvių katalikų mokslo akademijos centro valdybą, Piazza della Pilotta 4, 00187 Roma, Italia.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai