Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Antanas Salys: RAŠTAI. II t. Tikriniai vardai. Redagavo Petras Jonikas. Išleido Lietuvių katalikų mokslo akademija. Roma. 1983. 696 p. Užsakymams adresas: LKM Akademija, Piazza della Pilotta, 00187 Roma, Italy.

Vytautas Bagdanavičius: KULTŪRINĖS GELMĖS PASAKOSE. Keturių dalių tautosakinė - teologinė studija. Išleido Lietuviškos knygos klubas. Viršelis — Vytauto Virkau. Chicaga. 1983. 282 p. Kaina 9 dol.

Publius Virgilius Maro: GEORGIKOS. Vertė Alfonsas Nyka-Niliūnas. Išleido Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas. Chicaga. 1984. Viršelis ir teksto iliustracijos -  Romo Viesulo. Kaina 10 dol. Užsakymams adresas: Gintautas Vėžys, 7338 S. Sacramento Ave., Chicago, IL 60629.

KATALIKŲ KALENDORIUS - ŽINYNAS. 1984. Lietuvos vyskupų konferencijos leidinys. Kaunas - Vilnius. 1984. Suredagavo kun. Vaclovas Aliulis. 240 p.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai