Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
AIDŲ RĖMĖJAI PDF Spausdinti El. paštas
Mecenatai: po 100 dol.:. Kun. J. Gutauskas, Courtland, ONT.; po 50 dol.: Vida Vilkas, Sun City, CA.

Garbės prenumeratoriai: po 30 dol.: dr. Vyt. Majauskas, Northville, MI; Jurgis ir Regina Mikailai, Troy, MI; Ona Norvilienė, Monroe, MI; dr. Petras Žemaitis, Canton, MI; A. T. Udrys, Jackson, MI; Niola O. Ward - Mikšytė, W. Bloomfield, MI; E. Gedgaudas, M.D., St. Paul, MN; Juozas Naikelis, Omaha, NE; Donas Šatas, Warwick, RI; Ona Girdauskienė, Toronto, ONT; Vladas Miceika, Simcoe, ONT; Pater Kari Fulst, S.J., Stuttgart; Jurgis A. Pauliukevičius, Muenchen, W. Germany.

Žurnalo rėmėjai: Zenonas Valavičius, Chicago, IL; Emilija Totilienė, Omaha, NE; dr. A. S. Dimas, Middle Village, NY; kun. V. A. Palubinskas, New York, NY; Apolonija Radzivanienė, Richmond Hill, NY; dr. kun. J. Grabys, Watervliet, NY; J. Cipkus, Willowick, OH; J. Naujokaitis, Cleveland, OH; P. Žilinskas, Lynhurst, OH; J. Stelmokas, Lanadovvne, PA; A. Barzdukas, Falls Church, VA; Gustavas Kaufmanas, Springfield, VA; B. Ciplijauskaitė, Madison, WI; A. Bumbulis, A. Gurevičius, O. Juodišienė, V. Naruševičius, A. D. Puteriai, P. Sidaras, Toronto, ONT; Vyt. Barisas, Tecumseh, ONT; J. Jurkus, Ottavva, ONT; kun. J. Staškevičius, Missisauga, ONT; P. Bartuška, Verdun, QUE; Gina Capkauskienė, La Salle, QUE; Č. Rugys, Montreal, QUE; Stasys Kvietys, Calgary, Alberta, Canada; dr. A. Bammesberger, Eichstaett, W. Germany; Isolda Irena Davis, Eden Hills, S.A., Pijus Vaičaitis, Moorabbin, VIC, Australija.

AIDŲ administracija visiems nuoširdžiai dėkoja
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai