Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Antanas Maceina — Gimtoji kalba liturgijoje ...................................................................................... 197
Poezija apie šv. Kazimierą: Faustas Kirša, Stasys Santvaras, Bernardas Brazdžionis, Petronėlė Orintaitė, Kazys Bradūnas, Leonardas Žitkevičius, Paulius Jurkus ................................................... 206
Dr. Povilas Reklaitis — Prie šv. Kazimiero ikonografijos (tęsinys) ................................................... 208
Jurgis Gliauda — Kelionės dovana ....................................................................................................... 215
Dr. Vincas Vyčinas — Asmenybiškumas Ibseno dramose: Peeras Gyntas ....................................... 219
Vladas Šlaitis — Šukuosena (eil.) ......................................................................................................... 227
Juozas Girnius — Atsisveikinant su visuomenininku Jonu Senausku  ............................................... 228
Alfonsas Šešplaukis — Lietuviai E. Wiecherto romane "Missa sine nomine" ................................. 238
Antanas Dundzila — Miško broliai — džiuginanti dovana visuomenei .............................................. 238

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Dr. A. V. Stepanas — Nepriklausomybė — praeitis, dabartis ir ateitis ............................................. 242
V. K. Vidžiūnienė — Draugo romano premijos šventė ........................................................................ 245
Mūsų buityje .......................................................................................................................................... 246
Juozas Liepinis — Istorinio romano problemos Rytų - vidurio Europoje ........................................... 247

KNYGOS
A. Tyruolis — Tylos dovana (K. Grigaitytė) ........................................................................................ 249
Vytautas A. Jonynas — Ieškant gyvenimo draugo, draugės (Petro Melniko "Pakirsta šaka") ...... 250
Saulius A. Girnius — Konstantino Avižonio rinktinių raštų III tomas ................................................ 253
A. Rubšys — Tėv. Benvenuto Ramanausko,O.F.M., knyga "Aš savo dalį atlikau" ........................ 255

ILIUSTRACIJOS
Viršelių 1 p. — Koplytstulpis pranciškonų sodyboje Kennebunkporte (detalė): arch. Jonas Mulokas. Nuotrauka — Vytauto Maželio. Viršelių 4 p. — D. Tarabildienė — Motina. Šis numeris iliustruotas lietuvių dailininkų darbų, šv. Kazimiero ikonografijos ir kitomis su tekstu susijusiomis nuotraukomis. Vinjetė 214 p. — V. Igno.

♦    Vyr. redaktorius dr. Leonardas Andriekus, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. Redaktoriai: kun. dr. Kęstutis Trimakas, 850 Des Plaines A ve., Apt. 409, Forest Park, IL 60130; Vytautas Volertas, 405 Leon Ave., Delran, NJ 08075. Pagalba dailei — Viktoras Vizgirda, 29 Sheaffer Rd., Centerville, MA 02632 ♦ Leidžia Tėvai Pranciškonai   ♦   Administruoja —    T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207 ♦ Spaudžia pranciškonų spaustuvė (Franciscan Press), 341 Highland Blvd., Brooklyn, NY 11207

♦    Medžiaga siunčiama vyr. redaktoriui Brooklyne; administracinė korespondencija — administracijai Brooklyne ♦ Nė vienas straipsnis nelaikomas nediskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, Vad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei reaakcVjos sutikimo su Visomis jo mintimis. ♦ Recenzijos yra redakcijos užsakomos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama.

♦    Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of YVisconsin), K. Girnius (RFE-RL, Muenchen), K. Keblys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (University of Rochester), V. Natkevičius (Goethe-Universitaet, Frankfurt), J. Navickas (Boston College), A. Norvilas (Xavier College, Chicago), A. Paškus (Consulting Center, VVillimantic, CT.), P. Rabikauskas (Pontificia Universita Gregoriana, Roma), P. Rėklaitis (Johann-Gottfried-Herder Institut, Marburg a. d. Lahn, Bibliothek), J. K. Rėklaitienė (Lafayette, Ind.), A. Rubikas (Memmingen), A. Rubšys (Manhattan College, New York), K. I. Skrupskelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), M. Stankus-Saulaitė (University of Illinois, Chicago), V. S. Vardys [University oi OMahoma), J. Zaranka (Universidad Nacionai de Coiumbia, Bogota).

JULY — AUGUST, 1984

Cultural magazine published bi-monthly by the Franciscan Fathers, 361 Highland Blvd.,
Brooklyn, New York 11207 ♦ Subscription $20.00 single copy $3.30. Second-class postage
paid at Brooklyn, N. Y. Publication No. (USPS 009-940): (ISSN 0002-208X)
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai