Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
DRAUGO ROMANO PREMIJOS ŠVENTĖ PDF Spausdinti El. paštas
Draugo premijos už romaną įteikimo Alei Rūtai iškilmė susidarė iš kelių dalių, kurios suplaukė į vieną pakilios nuotaikos šventę. Diena išaušo skaidri ir saulėta, kaip ir įprasta Los Angeles apylinkei. Šia proga iš Chicagos atvykęs Draugo moderatorius kun. Pranas Garšva, M.I.C. gegužės 20 dienos rytą, Šv. Kazimiero bažnyčioje laikė iškilmingas mišias ir pasakė prasmingą pamokslą. Be Šv. Kazimiero parapijos choro ir balsingojo solisto Rimtauto Dabšio, pamaldas praturtino Lietuvos Operos solistės Alodijos Dičiūtės-Trečiokienės giedama Šuberto Sveika Marija.

Pilnoje žmonių salėje premijos į teikimo šventės atidarymo žodį tarė Lietuvių Bendruomenės pirm. Danguolė Vizgirdienė, perskaitydama ir jury komisijos aktą. Pačią premiją įteikti ir atstovauti mecenatei Jadvygai Zdanavičiūtei-Pupelienei buvo atvykusi iš Chicagos veikli visuomenininke Marija Remienė. Savo žodyje ji paminėjo ir spygliuotą mūsų knygos kelią, ir tą ryžtą, kurį mūsų kūrėjai parodo, įvairiausiuose likimo keliuose nenuleisdami rankų.

Laureatė Alė Rūta savo santūrioje kalboje sakėsi minėsianti ir tai, kas džiugina rašytoją jo pasirinktame kelyje, ir tai, kas jį slegia. Pagrindinė mintis buvo tai, kad rašytojas nori ne garbės, bet meilės. Atiduodamas savo kūryboje dalį savęs, jis ieško atgarsio skaitytojo sieloje. Dėkodama mecenatei Pupelienei, premija įamžinusiai savo mirusio vyro vardą, laureatė pasidžiaugė, kad nuo senų laikų tokia gera valia pasižymėjo jau ir senieji mūsų ateiviai, kurių gyvenimo nuotrupos esančios ir premijuotoje  knygoje.  Laureatė džiaugėsi savo šeima, kuri suprato susikaupimo reikšmę, nes rašytojas savo kūryboje ieško tiesos bei grožio, apreiškia laiką ir žmones, bet drauge įdeda ir daug darbo. Dėkojo kiekvienam šio didelio darbo talkininkui, Draugo atstovams, iliustratorei, susirinkusiems bičiuliams.

Po Draugo premijos įteikimo programos. Iš kairės: pranešėja Violeta Gedgaudienė, rengėja Danguolė Vizgirdienė, Rasa Arbaitė, kun. Pranas Garšva, M.I.C., Alė Rūta, pianistas Alvydas Vasaitis, sol. Algis Grigas, Metropolitan Operos solistė Maralin Niska, smuikininkas YVilliam Mullen ir premijos įteikėja Marija Remienė. Nuotrauka Valentino Varno

Draugo dienraščio vardu sveikino ir žodį tarė kun. P. Garšva. Jis pažymėjo, kad tautos ateitis bei praeitis tegali atsispindėti kūryboje, gi mes, esantieji laisvėje, turime atstovauti pavergtam žodžiui. Premijuotoji knyga yra ne dienraščiui, o visai tautai. Nudžiugino ir pranešimas, kad ateinančių metų romano konkurso mecenatas yra čia pat mūsų tarpe, — tai Los Angeles gyvenantis aktorius, režisierius ir žurnalistas Juozas Kaributas. Kadangi Alė Rūta mokytojauja ir šeštadieninėje mokyklėlėje, scenon pasipylė nesuskaitomos gėlių puokštės, įteiktos jos mokinių; gi scenos fone Prano Gas-paronio dekoracija priminė, kad jau 75 darbingų metų jubiliatas Draugo dienraštis sveikina šių metų 33 premijos laureatę Alę Rūtą.

Po mažos pertraukėlės buvo pradėtas puikus koncertas, padaręs šią dieną labai iškilia meno švente. Tai keturių menininkų išskirtinas pasirodymas, programą pravedant Violetai Gedgaudienei.

Pirmasis pasirodė solistas baritonas Algis Grigas su J. Gruodžio Visur tyla, V. Jakubėno Laisvųjų daina ir Giedros Gudauskienės Aš žinau, kuriai žodžius parašė irgi Alė Rūta. Publika solistą nuoširdžiai priėmė.

Daug lūkesčių buvo sukaupta į soprano Maralinos Niskos pasirodymą, žinant, kad solistė yra ilgai dainavusi New Yorko miesto ir Metropolitaino Operose. Praskambėjusios dainos — J. Tallat Kelpšos Ne margi sakalėliai ir Saulelė raudona, bei V. Jakubėno Na tai kas — aiškiai parodė garsiosios solistės galingą ir gražų balsą, puikią mokyklą ir malonią asmenybę, nors sunki buvo lietuviškų žodžių tarsena. Toliau vėl pasirodė Algis Grigas su Gounod Fausto Dio passente, Dio d'amor ir A. Ponchiellio, Atminimai iš operos I. Lituani.

Akompanuojant Alvydui Vasaičiui, vėl į sceną sugrįžo Maralin Niska su puikiu smuikininku savo vyru William Mullen. Ji atliko Rachmaninovo In the silence of the night, O Cease thy Singing Maiden Fair, susilaukdami ypatingų ovacijų.

Laureatė Alė Rūta - Arbienė dėkoja už premiją. Nuotrauka Valentino Varno

Po pertraukos vėl girdėjome galingo balso baritoną Algį Grigą, dainuojantį G. Verdi Eri tu che macchiavi iš Kaukių Baliaus ir De Provenza U mar iš La Traviatos. Maralin Niska sudainavo G. Puccini Visi d* arte iš Toscos, Mussettos valsą iš Bohemos ir lo sono Vumile ancella iš Adriana Lecouvreur.

Daug malonumo suteikė Cesar Franckio sonata smuikui ir fortepijonui, o koncertas buvo baigtas Traviatos antro veiksmo ilgu ir jautriu duetu Pura siccome un angelo, kurį atliko Maralin Niska ir Algis Grigas.

Po šventės įvykusiose vaišėse buvo tęsiami nesibaigia pokalbiai. Džiaugtasi šiuo gerai suorganizuotu ir puikiai išbalansuotu meno vakaru. Linkėta laureatei Alei Rūtai ir toliau turtinti mūsų literatūrą dar ne vienu stambiu įnašu.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai