Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
—    Septintoji tautinių šokių šventė, surengta Clevelande liepos 1 d., praėjo sėkmingai. Skelbiama, kad dalyvavo apie 2000 šokėjų ir 6000-7000 žiūrovų. Telefonu sveikino JAV prez. Ronald Reagan. Daugiau apie šokių šventę bus ateinančiame Aidų nr.

—    Leonas Lėtas už poezijos rinkinį "Trakas" laimėjo Lietuvių rašytojų draugijos 1983 metų 2000 dol. premiją. Vertinimo komisija — dr. R.

Šilbajoris, dr. Violeta Kelertienė, dr. Živilė Bilaišytė. Mecenatas — Lietuvių Fondas. Premija bus įteikta spalio 28 d. Jaunimo centre Chicagoje.

—    JAV prez. Ronald Reagan birželio 14-tą paskelbė "Baltų laisvės diena". Liepos 16 d. gi prezidentas paskelbė "Pavergtų tautų savaitę".

—    Dienraščiui Draugui šiemet sueina 75 gyvavimo metai. Per tą laiką jo įtaka išeivijos lietuviams buvo ir tebėra labai žymi. Dienraštį didžiai sustiprino šeštadieninis priedas, kuriame gvildenami tik meniniai ir kultūriniai reikalai.

—    Laisvės Varpo radijas, kuriam vadovauja Petras Viščinis, kovo 24 d. Bostone paminėjo savo darbo 25 metų sukaktį. Programą atliko sol. Vilija Mozūraitytė, pianistė Raminta Lampsatytė - Kollars ir smuikininkas Mykolas Kollars.

Dailės parodos. — A. Algminas (tapyba), H. Blyskis (grafika), J. Strungys (iliustracijos) — vasario 17 - kovo 4 Jaunimo centre Chicagoje; Elena Kepalaitė (skulptūra) — vasario 27 - kovo 17 Phoenix galerijoje New Yorke; Vladas Žilius (tapyba) — balandžio 7-8 Kultūros židinyje New Yorke; Antanas Tamošaitis (tapyba, knygženkliai) — kovo 18 -balandžio 13 Kingstono bibliotekoje, Kanadoje.

—    Pabaltiečių dailininkų paroda vyko ukrainiečių namuose New Yorke balandžio 28 - gegužės 6 d. Parodoje dalyvavo šie lietuviai dailininkai: J. Bagdonas, D. Jurkutė, E. Kepalaitė, P. Lautukas, G. Montvilienė, A. Pečiūraitė, E. Urbaitytė, N. Židonytė. Parodos rengėja — pabaltiečių organizacija Baltia.

—    Prano Gailiaus dailės darbų paroda gegužės 22 - birželio 12 d. vyko Jarmain galerijoje Toronte.

—    Viktoro Petravičiaus paroda buvo Midwest muziejuje of American Art, Elkhart,   Indianoje, gegužės 11 - birželio 17 d.

—    Solistai Algirdas Brazis ir Marytė Bizinkauskaitė birželio 17 d. atliko koncertinę dainų programą Lietuvių Dienoj Los Angeles, kurią kasmet rengia Šv. Kazimiero parapija. Solistams akompanavo Raimonda Apeikytė. Šventę praturtino istoriko Vinco Trumpos paskaita.

—    Minkų radijo valandėlei Bostone šiemet suėjo 50 metų. Ją įsteigė ir iki šiol vadovauja Steponas ir Valentina Minkai.

Mirusieji. — Jadvyga Vencevičaitė - Kutkuvienė, Lietuvos operos solistė (mezzo-sopranas) — balandžio 27 d. Chicagoje; Česlovas Liutikas, N. Zelandijos ir Australijos lietuvių veikėjas, — balandžio 27 d. Sydnėjuje; Juozas Pronskus - Aklas-matė, rašytojas, žurnalistas — gegužės 20 d. VVinnipege, Kanadoje; Stasys Budrys, gydytojas, visuomenininkas — balandžio 10 d. Sarasotoje, Floridoje; Stepas Zobarskas, rašytojas, redaktorius, knygų leidėjas — birželio 9 New Yorke.

Lietuvių Fondo metinis suvažiavimas buvo Chicagoje, Jaunimo centre, kovo 24 d. Lietuvių Fondo pirmininkas St. Baras pranešė, kad fondo kapitalas per metus paaugo 303,937 dol. ir dabar siekia 2,681,860 dol. Naujų narių įstojo 113, ir dabar turima 5316 narių. Per metus išdalinta 160,000 dol., o iš viso fondas lietuvių kultūriniams reikalams jau išdalino 1,191,586 dol. Palikimais per metus gauta 103,575 dol. Pelno skirstymo komisijos pirmininkas dr. A. Razma paskelbė, kad švietimui per metus buvo paskirta 95,325 dol., menui 24,000 dol., mokslui 30,000 dol., visuomenės reikalams 13,000 dol. Lituanistinės mokyklos gavo 24,000 dol., universiteto katedrai — 25,000 dol., stipendijoms 30,725 dol., literatūrai 7,000 dol., mokslinių veikalų ruošimui 15,000 dol.

Jubiliatai. — 70 metų — Aleksandras Kučiūnas, pianistas, dirigentas — balandžio 15; Mečislovas Bajoriūnas, Anglijos lietuvių veikėjas, — gegužės 15; Antanas Mažiulis, tautotyrininkas, — gegužės 17 d.; — 80 metų: Vincas Balickas, Lietuvos atstovas Anglijai, — gegužės 10.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai