Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Alė Rūta: PIRMIEJI SVETUR Draugo premijuotas romanas Viršelis — Rasos Arbaitės. Išleido Lietuviškos knygos klubas. Chicaga. 1984. 378 p. Kaina 12 dol.

PEDAGOGINIS LITUANISTIKOS INSTITUTAS. 1958 - 1983. Redagavo Robertas Vitas. Leidėjas — Pedagoginis lituanistikos institutas. Chicaga. 1983. 128 p.

Jonas Minelga: ŽIOGAS MUZIKANTAS. Eilėraščiai vaikams. Išleido JAV LB Švietimo taryba. Leidimą parėmė Lietuvių Fondas. Chicaga. 1983. 70 p. Kaina 4 dol. Iliustravo Diana Kizlauskienė.

Re v. Pranas Dauknys: THE HESISTANCE OF THE CATHOLIC CHURCH IN LITU LAMA AGAINT HELIGIOUS PERSECU-TION. (Doktorato disertacija Šv Tomo popiežiškame universitete Romoje). Roma. 176 p.

ESSAYS ON LITHUANIAN CULTURE UNDER SOVIET OCCUPATION. Rimvydas Šilbahjoris, Editor. Išleido Institut of Lithuanian Studies Press.   Chicago,   1983.   (Straipsniai — Juliaus Slavėno, Vytauto Kavolio, Aleksandro Shtromo, Rimvydo Šilbajorio, Tomo Venclovos, Zenono Rekašiaus, Jurgio Gimbuto). Chicaga, 1983. Viršelio aplankas — Nijolės Vedegytės - Palubinskienės.

Elsa Verloren van Themaat: PRANAS DOMŠAITIS. South African Art Library under the auspices of the South African National Gallery. General Editor Charles Du Ry. Išleido Lietuvių Dailiojo Meno Institutas (3001 w' 59th Street, Chicago, IL. 60629). 64 p. Tai Prano Domšaičio monografija: apibūdinimas jo gyvenimo bei kūrybos, juodos ir spalvotos iliustracijos, įdomus fonnatas, įspūdingas aplankas. Monografijos kaina nenurodyta.

LIETUVIŲ FONDAS — LITHUANIAN FOUNDATION. Redakcinė kolegija — Apolinaras Bagdonas, dr. Gediminas Balukas, Kazys Barzdukas, Antanas Juodvalkis, dr. Antanas Razma, Alicija Rūgytė. Techninė redakcija — Giedrė Vaitienė, Viktoras Naudžius. Meninė priežiūra Petras Aleksa. Išleido Lietuvių Fondas. Chicaga. 1984. 448 p. Labai įspūdingas, didelio formato gausiai iliustruotas leidinys Lietuvių Fondo 20 metų sukakčiai paminėti.

LITUANUS. Lithuanian ąuarterly Journal of Arts and Sciences. Vokime thirty, Spring 1984. Editor of this issue Antanas Klimas, University of Rochester. Šio numerio straipsniai: Antanas Klimas — Some unsolved Riddles of Lithuanian linguistics; L. Gaidys — Napoleon's Lithuanian forees; Silvia Kučėnas — OSI col-laborates with KGB. Be to, Vinco Ramono novelė Flax Blossoms, Bookrevievv, an intervievv with Audrey Skuodas about hcr Art. Editorial and Business address: Lituanus, 6621 S. Troy, Chicago, IL 60629. Subseription 15.00 per ycar.

PATIKSLINIMAS
Š. m. Aidų 3 nr. Birutės Ciplijauskaitės straipsnio "Jorge Guillen" 2-oji išnaša (172 p.) turi būti tokia:

2. Žiūr. Philip W. Silver įvadą į Jorge Guillen, Mientras el aire e s nuestro (Madrid: Catedra, 1978; n Jaime Siles, "Jorge Guillen: simetria y sistema", Diversificaciones (Valencia: Fernando Torres, 1982).
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai