Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1990 m
1990 m. PDF Spausdinti El. paštas
* 1 nr.
Stasys Bačkaitis — Šeštojo Mokslo ir Kūrybos Simpoziumo uždangai nusileidus .............. 1
Pranas Visvydas — Grenadoje, Artuma, Mąstanti širdis, Muziejuje,
Šokis, Dantonas, Sugrįžimas, Šviesos proskyna (eil.) ........................................................... 7

Antanas Maceina — Kalba ir žmogus .................................................................................... 8
Jonas Soliūnas — Apie Kazio Sajos ir Sizifo akmenis ......................................................... 13
Albertas Zalatorius — Žodis pradedant Bernardo Brazdžionio poezijos
vakarą Operos rūmuose Vilniuje .......................................................................................... 19

Dr. Mirga Girniuvienė — Dorovės pagrindai ...................................................................... 21
Algimantas Kezys - Viktoras Petravičius ir jo kūryba ......................................................... 29
Vytautas Bagdanavičius, M.I.C., — Europos religija prieš čia atsikeliant
indoeuropiečiams, arba Megalitas ........................................................................................ 41

Milda Budrys, M.D. — Lietuviai gydytojai Amerikoje XX šimtmetyje ............................. 46
Vokiškoji reprivatizacija Pabaltijyje (parengė Bronius Nemickas) ..................................... 55

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Juozas Zygas — Šeštasis Mokslo ir Kūrybos Simpoziumas ............................................... 62
Dalia Kučėnienė — Atgimimo šviesa ................................................................................... 67
Kęstutis Trimakas — 1989 metų Lapkričio Sinoikija Lietuvoje ......................................... 88
A. Kučiūnas — Balsingo tenoro takais (atsiminimų žiupsnis Stasio Baro 70-mečiui) ........ 70
Aušra Jurašienė — Jackui Sondai atminti ............................................................................ 73
Mūsų buityje ir tėvynėje ........................................................................................................ 74

KNYGOS
Aleksandras Šidlauskas — Tėvynei, Dievui, žmogui (Bernardo
Brazdžionio poezijos knygą "Po aukštaisiais skliautais" perskaičius) ............................... 76

J. Žemkalnis — Milašius apie Lietuvą ir Lenkiją ("Conversations with
Czeslaw Milosz) ..................................................................................................................... 79

Pr. Visvydas — Bronio Railos "Kryžkelės" ........................................................................ 81
Alė Rūta — Atmintina karių veteranų veikla naujoje knygoje ........................................... 83
J. Žemkalnis — Novelių rinkinys apie lietuvius išeivius Amerikoje ................................... 83


* 2 nr.
Dr. Algirdas Tupčiauskas — Kenčianti Lietuva ............................................................................. 85
Antanas Maceina — Kalba ir daiktas ............................................................................................. 89
Aleksandra Kasubienė — Dailininkės pasisakymas .................................................................... 101
Otto Frey — Įvadas ........................................................................................................................ 104
Aleksandros Kašubienės meninės veiklos kelias ......................................................................... 104
Kun. Ričardas Mikutavičius — Nežemiškas ir žemiškas (Pal. Jurgis Matulaitis) ..................... 109
Kazys Bradūnas — Prisikėlimo aštuonytis: 1. Vakaras prie Vilniaus, 2. Prisikė-liman,
3. Atpažinsim, 4. Perkėlimas, 5. Veski namo, 6. Genties balsu, 7. Pakylėjimas, 8. Seserys ...... 110

A. Kučiūnas — Savo skambančia daina ........................................................................................ 121
Julius Keleras — Kaimo tyloj, Senas kraštovaizdis, Tremtiniai, Smuklės moterys, Pokaris II,
Ars poetica, Būsimoji, Atsisveikinimo laiškas, Nebuvę prašytojais (eilėraščiai) ....................... 124

Antanas Rukša — Humanistinė kultūra Nepriklausomoje Lietuvoje ......................................... 129
Vytautas Bagdanavičius, M.I.C. — Europos religija prieš čia atsikeliant
indoeuropiečiams, arba Megalitas: IV. Senosios vakarinio viduržemio kultūros ....................... 140


IŠ MINTIES IR GYVENIMO
M. J. Adomaitis — Pirmieji metai su sovietais ............................................................................. 145
J. Liepinis — Lietuva Vidurio Europos kontekste ....................................................................... 147
Dalia Marija Stančienė — Katalikybė ir lietuvių tautinė savimonė ............................................ 149
Gediminas Kirkilas — Komunistinės ideologijos ir religijos santykis Lietuvoje ........................ 150
Juozas Žygas — Jubiliejinis Dainavos ansamblio koncertas ....................................................... 151
Juozas Žygas — Lietuvių Fondo metinis suvažiavimas ................................................................ 153
J. L. — Naujas lietuviškas filmas Niujorke .................................................................................. 154
Ignas Medžiukas — Istoriką Vincą Liulevičių prisimenant ......................................................... 155
Mūsų buityje ir tėvynėje ................................................................................................................ 157

KNYGOS
Viktorija Skrupskelytė — Jono Aisčio raštų pirmas tomas ......................................................... 159
P. Daugintis, SJ. — Dr. Juozo Girniaus knyga "Žmogus be Dievo"  ......................................... 166
Prel. Paulius Jatulis — Nauji istoriniai veikalai ........................................................................... 168


* 3 nr.
K. Skrupskelis — Tautinės kultūros rūpesčiuose .......................................................... 169
Jonas Mikelinskas — Festina lente, arba iliuzijų nelaisvėje ......................................... 175
Aleksandras Radžius — Žvaigždininko užrašai: Žvaigždžių upė,
Žodžiai erdvėje, Andromedos lanka, Pegaso keturkampis,
Pasikalbėjimas su "Didžiuoju šunim", Neregė naktis,
Eridano upė, Post scriptum (eilėraščiai) ......................................................................... 180

Vincas Natkevčius — Lietuvos romanas laisvinasi iš socialistinio realizmo ................ 182
Kun. Ričardas Mikutavičius — Nežemiškas ir žemiškas (Pal. Jurgis Matulaitis) ...... 189
Edmundas Atkočiūnas — Efata, Tėvynės kviečiami, Agonija, Praeitis (eil.) ............... 200
Paulius Jurkus — Mūsų klasės vyturėlis ....................................................................... 202
Algimantas Kezys — "Dailė 90" — Subjektyvus dailininkų žvilgsnis į savo tikėjimą  209
Aleksandras Šidlauskas — Per kultūrą į žmogų (kultūros kongresas, dainų šventė) .. 217
Rimvydas Sliažas — Rytų Vokietijos ekonominė krizė ................................................. 224

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Juozas Žygas — Meilės eliksyras — pasigėrėtinas operos pastatymas ...................... 331
Aleksandras Krasnovas — Vakar ir rytoj ...................................................................... 233
Anatolijus Kairys — Pranas Naujokaitis — rašytojas ir literatūros kritikas ............... 234
Mūsų buityje ir tėvynėje .................................................................................................. 237

KNYGOS
Česlovas Grincevičius — Romualdo Pažerskio "Atlaidai Lietuvoje" .......................... 240
Edita Nazaraitė — "Kai saulė liepė" ............................................................................. 242
Marija Stankus-Saulaitė — Benellio "Apsiautalas" pagal Balį Sruogą ....................... 243
J. L. — Čekisto žvilgsnis į pokario Lietuvą .................................................................... 245
J. Liepinis — Gorbačiovas, Rusija, totalitarizmas vakarų Europos spaudoje .............. 245
I. Korsakaitė — Lietuvių išeivijos dailės apybraižos prospektas ................................. 247


* 4 nr.
Aleksandras Šidlauskas — Tautinės kultūros samprata ................................................................ 249
Janina Degutytė — Ant žemės delno, Žemė ir žmonės, Gulbėms, Siaurės vasaros, Lietuvai,
Rūpintojėliai, Linksmai, Judas, Rugpjūtis, Orfėjas, Vilnius (eilėraščiai) ....................................... 254

Kęstutis Trimakas — Jėzus Kristus, naujai atskleistas
Marijos Valtortos "Žmogaus - Dievo poemoje" ............................................................................. 257

Dr. inž. Stasys Bačkaitis — Europos bendruomenės Rytų Europos demokratizacijos sūkuryje . 269
Antanas Rubšys — Rūtos knyga ..................................................................................................... 274
Algirdas Sudreckis — Kardinolas Newmanas ir Oksfordo sąjūdis ................................................ 279
Alė Rūta — Aušta aušrelė ................................................................................................................ 286
Pranas Zunde — Kazys Bizauskas: Brandos metai ......................................................................... 290
Vytautas Bagdanavičius. M J.C. — Europos religija prieš čia atsikeliant indoeuropiečiams ...... 305

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Algirdas Tupčiauskas — Lituanistikos tyrimo ir studijų centras Čikagoje ................................... 313
Povilas Varanauskas — Lietuvos tremtinių sąjunga ...................................................................... 316
Henrikas Nagys — Vytauto Igno dailės kūrinių paroda ................................................................ 317
Juozas Kriaučiūnas — Mindaugo pilis Putname ............................................................................. 318
A. G. — Ptolomėjaus Lietuvos žemėlapis ........................................................................................ 320

K N Y G O S
Aleksandras Šidlauskas — Poezijos savastis
(Alfonso Nykos-Niliūno poezijos rinktinė "Būties erozija") ........................................................... 232

Kęstutis Keblys — Ir kriminalas, ir literatūra (Kazio Almeno "Lietingos dienos Palangoje") .... 235
Jurgis Gimbutas — Vilniaus pilys istorijos miglose ir šiandien ...................................................... 327
Kun. Vytautas Pikturna — Lado Tulabos religinė knyga ............................................................... 328
Juozas Prunskis — Edvardo Turausko atsiminimų ir dokumentų knyga ....................................... 329
1990 metų Aidų turinys ...................................................................................................................... 331 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai