Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1984 m. PDF Spausdinti El. paštas
* 1 sausis - vasaris

P. Daugintis, S.J. — Gairių ateitin beieškant ........................................................................................... 1
Antanas Jasmantas — Eilėraščiai ........................................................................................................... 12
A. Rubikas — Popiežiaus neklaidingumas ............................................................................................. 14
Ilona Gražytė - Maziliauskienė — Sulūžusi lėlė: keletas minčių apie moterų personažus dabartiniame Lietuvos romane ....................................................................................................................................... 23
Kęstutis K. Girnius — Kai kurie poslinkiai Katalikų Bažnyčios ir valstybės santykiuose Lietuvoje 1982 - 1983 metais ................................................................................................................................... 29
Alė Rūta — Dvi draugės ......................................................................................................................... 37
Vytautas Vaitiekūnas — Tarptautinė raida 1983 metais ....................................................................... 41

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
K. T. — Lietuvybę atgaivinti, išlaikyti ar sukurti? (dr. Antano Sužiedėlio paskaita) .......................... 51
K. T. — Lietuvių išeivių įtaka užsienio politikoje: dabartis ir ateitis (Viktoro Nako paskaita) .......... 52
M. Šileikis — Į 1983 metų dailę žvelgiant .............................................................................................. 54
A. Koncė — Kas jie? Klaipėdiečiai, mažlietuviai, prūslietuviai ar prūsai? ........................................... 55
Saulius Pašilis — William Golding — Nobelio premijos laureatas ....................................................... 58
Leonardas Andriekus — Dail. Viktorui Vizgirdai 80 metų .................................................................... 59
Dr. Dovydas Fainhauzas — Liberalizmo idėjos Lietuvoje 19 amžiaus pradžioje .................................. 80
Mūsų buityje ............................................................................................................................................. 60

KNYGOS
Ir atlėkė Volungė (Antanas Vaičiulaitis) — Marija Stankus-Saulaitė .................................................. 62
Lietuvių religinė poezija (Vladas Kulbokas) — A. Tyruolis .................................................................. 63

* 2 kovas - balandis

Vytautas Volertas — Panašaus įvykio nėra buvę ................................................................................. 65
Popiežiaus Jono Pauliaus II žodis, tartas kovo 4 dieną Šv. Petro bazilikoje Romoje, minint šv. Kazimiero mirties 500 metų sukaktį ....................................................................................................... 72
Janina K. Rėklaitienė — Kai kurie lietuvių kalbos vystymosi bruožai ................................................ 75
Lidija Šimkutė — Kopsim vėl į kalną (eil.) ............................................................................................. 83
A. Vaičiulaitis — Juozas Keliuotis .......................................................................................................... 84
Juozo Keliuočio laiškas A. Vaičiulaičiui .................................................................................................. 90
A. L. — Franco Kafkos ilga kelionė į Lietuvą ........................................................................................ 92
A. Plukas — JAV Lietuvių veiklos 1983 metų apžvalga ........................................................................ 95
Petras Melnikas — Rikis ir balandis .................................................................................................... 114
Christopher Brennan — Keliautojas (eil.) ............................................................................................ 116

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Kęstutis Trimakas — George Onvell'io spėjimai apie 1984 metus .................................................... 118
Saulius Pašilis — Tautų atgimimas ir išnykimas: Valijos pavyzdys ................................................... 119
Leonardas Andriekus — Mirė Tėv. Viktoras Gidžiūnas .................................................................... 121
Mūsų buityje .......................................................................................................................................... 123
K. Žoromskis — Prie dail. Albino Elskaus vitražų sustojus ................................................................ 124
Lidija Šimkutė — Christopher Brennan ............................................................................................... 124

KNYGOS
J. Jakštas — LKM Akademijos suvažiavimo darbai (1973) .............................................................. 126
V. Kulbokas — V. Kavaliūno "Dalia" ................................................................................................ 128
R. Lešmontaitė — Pirmieji Juditos Vaičiūnaitės žingsniai dramaturgijoje ........................................ 130


* 3 gegužė - birželis

Bronis Kaslas — Egzilinių vyriausybių ir veiksnių problema ......................................... 133
Vyskupas Paulius Baltakis, O.F.M .................................................................................. 137
Henrikas Nagys — Iš ciklo "Kelionė aplink Gaspė" ..................................................... 143
Dr. Povilas Rėklaitis — Prie šv. Kazimiero ikonografijos .............................................. 146
J. Jakštas — Istoriko nueitas kelias su kryžkelėmis ...................................................... 154
Vincas Natkevičius — Maxo Schelerio meilės filosofija ................................................ 159
Birutė Ciplijauskaitė — Jorge Guillen (1893 - 1984) ...................................................... 170
Zbigniew Herbert — Pranešimas iš apsupto miesto ........................................................ 157
Jurgis Jankus — ? ............................................................................................................. 173

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Vytauto Alanto ir Kęstučio Trimako idėjiniai kontrastai (pokalbis) .............................. 179
Alfonsas Nakas — Ketvirtoji premijų įteikimo šventė ................................................... 185
Alė Rūta — Prasmingas Jono Kario - Karecko gyvenimas ........................................... 188
Stasys Santvaras — Ginos Čapkauskienės plokštelė .................................................... 188

KNYGOS
Stasys Goštautas — Lianų liepsnos: Povilas Gaučys ..................................................... 191
Juozas B. Laučka — Išeivijos vaidmuo Lietuvos istorijoje (Vincentas Liulevičius) ..... 192


* 4 liepa - rugpjūtis

Antanas Maceina — Gimtoji kalba liturgijoje ...................................................................................... 197
Poezija apie šv. Kazimierą: Faustas Kirša, Stasys Santvaras, Bernardas Brazdžionis, Petronėlė Orintaitė, Kazys Bradūnas, Leonardas Žitkevičius, Paulius Jurkus ................................................... 206
Dr. Povilas Reklaitis — Prie šv. Kazimiero ikonografijos (tęsinys) ................................................... 208
Jurgis Gliauda — Kelionės dovana ....................................................................................................... 215
Dr. Vincas Vyčinas — Asmenybiškumas Ibseno dramose: Peeras Gyntas ....................................... 219
Vladas Šlaitis — Šukuosena (eil.) ......................................................................................................... 227
Juozas Girnius — Atsisveikinant su visuomenininku Jonu Senausku  ............................................... 228
Alfonsas Šešplaukis — Lietuviai E. Wiecherto romane "Missa sine nomine" ................................. 238
Antanas Dundzila — Miško broliai — džiuginanti dovana visuomenei .............................................. 238

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Dr. A. V. Stepanas — Nepriklausomybė — praeitis, dabartis ir ateitis ............................................. 242
V. K. Vidžiūnienė — Draugo romano premijos šventė ........................................................................ 245
Mūsų buityje .......................................................................................................................................... 246
Juozas Liepinis — Istorinio romano problemos Rytų - vidurio Europoje ........................................... 247

KNYGOS
A. Tyruolis — Tylos dovana (K. Grigaitytė) ........................................................................................ 249
Vytautas A. Jonynas — Ieškant gyvenimo draugo, draugės (Petro Melniko "Pakirsta šaka") ...... 250
Saulius A. Girnius — Konstantino Avižonio rinktinių raštų III tomas ................................................ 253
A. Rubšys — Tėv. Benvenuto Ramanausko,O.F.M., knyga "Aš savo dalį atlikau" ........................ 255


* 5 rugsėjis - spalis

L. A. — Lietuvių išeivių vyskupas ir emigrantų bei tremtinių pastoracija .......................................... 257
Vysk. Kazimieras Paltarokas — Šv. Kazimiero jaunystė .................................................................... 261
Kun. Ričardas Mikutavičius — Eilėraščiai apie šv. Kazimierą .......................................................... 269
Dr. Vincas Vyčinas — Asmenybiškumas Ibseno dramose: Peeras Gyuntas ..................................... 272
Kazys Bradūnas — Prie Vilniaus katedros (iš "Dux Magnus" operos libreto) ................................ 281
Kęstutis K. Girnius — Ar pokario metais Lietuvoje vyko klasių kova ar pilietinis karas?  ...........  295

IS MINTIES IR GYVENIMO
Dr. Vytautas Bieliauskas — Kunigas lietuvių tautoje ........................................................................ 309
A. L. — "Klajojantis žydas" — ateisto religinis romanas .................................................................. 311
Alfonsas Nakas — Septintosios tautinių šokių šventės įspūdžiai ...................................................... 312
R. Viesulas — Banguolės Marijos Raugaitės dailės paroda ............................................................. 316
Juozas Prunskis — Lietuviškoji tarnyba "Amerikos balse" .............................................................. 316
JAV LB Kultūros Tarybos 1984 metų konkursai ir premija ............................................................... 318

KNYGOS
K. Barėnas — Stasio Santvaro "Buvimo pėdsakai" ........................................................................... 319
Aug. Raginis — Lyrika ir astronomija (Aleksandro Radžiaus "Priimk mane, mėnuli") ................... 321
Antanas Dundzila — Lituanus trys dešimtmečiai ................................................................................. 321
Spec. — Lietuviai Rytų Europos poezijos rinktinėje ............................................................................ 323
Atsiųsta paminėti .................................................................................................................................... 324


* 6 lapkritis - gruodis

Kęstutis Skrupskelis — Utopinės galvosenos bruožai .................................................................... 235
Stasys Santvaras — Psalmė šv. Kazimierui .................................................................................... 332
Nerima Narutė — Spindėk saulėtekių šviesoje (eil.) ...................................................................... 333
Vysk. Kazimieras Paltarokas — Šv. Kazimiero relikvijų perkėlimo reikalai (dokumentai) ......... 334
Vytautas Bagdanavičius — Aukojimas prūsuose šešiolikto amžiaus pradžioje ............................. 339
Paul Duval — Telesforas Valius ....................................................................................................... 355
Milda Budrys (Budrienė), M.D. — Lietuviai gydytojai Amerikoje XIX šimtmečio pabaigoje ..... 359

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Juozas Bočys — Katalikybė ir inteligentija šiuolaikinėje Lietuvoje ................................................ 367
V. Rociūnas — Kazimierinių metų baigiamasis aktas Toronte ........................................................ 371
Kun. Vytautas Pikturna — Lietuvių kunigų suvažiavimas ............................................................... 373
Jurgis Gimbutas — 31-jo Santaros - Šviesos suvažiavimo programa .............................................. 375
Mūsų buityje ....................................................................................................................................... 377
A. Kučiūnas — Dux Magnus — operos recenzento išpažintis ......................................................... 378
Meila Kairiūkštytė - Balkus — Pierre Bonnardo paroda Phillips galerijoje Washingtone ............ 380

KNYGOS
A. Vaičiulaitis —  Lietuvių literatūrinės kritikos svetur apžvalga (Vladas Kulbokas) ................... 382
K. Barėnas — Pirmieji svetur. Alės Rūtos naujojo romano proga ................................................... 383
Pr. Visvydas — Keturių kartų lemtį pasakojant (Antano Musteikio "Dangaus ir žemės šaknys" 385
Aidų 1984 metų turinys ....................................................................................................................... 387


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai