Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Judita Vaičiūnaitė — Be laisvės nenurimsim .............................................................................. 1
Algirdas Tupčiauskas — Pirmoji Lietuvos gynybos linija .......................................................... 3
Justinas Marcinkevičius — Žodis atsisveikinant su kankiniais ................................................ 5
Antanas Dundzila — Lietuva kelyje į nepriklausomybės atstatymą ......................................... 7
Leonardas Andriekus — Banga audroj, Ketvirtojoj Kryžiaus kelių stoty,
Gyvenimas, Ramybės valandą, Lyg būtum veltui miręs, Atbaigta auka,
Mes trys, Ties mariom mėlynosiom (eil.) .................................................................................. 18

P. Daugintis, S J. — Dirbančiųjų teisės ūkinėje - socialinėje demokratijoje ........................... 20
Rimvydas Šilbajoris — Maironis: Tautos dainiaus asmeniška lyrika ..................................... 32
Nelė Mazalaitė - Gabienė — Karalaitės vedybos .................................................................... 35
Pranas Zunde — Kazys Bizauskas: Brandos metai .................................................................. 41
Mykolas Karčiauskas — Vildūnų elegija .................................................................................. 52
L. A. — Pranciškonai Lietuvoje ................................................................................................. 53
Bronius Nejnickas — Vokiškoįi reprivatizacija Pabaltijyje ...................................................... 54

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Pirmieji spaudos balsai po žudynių Vilniuje (įvairūs autoriai) ................................................... 58
Kęstutis Trimakas — 1990 metų Lapkričio Sinoikija Lietuvoje .............................................. 61
J. Žygas — Aštuntasis teatro festivalis ..................................................................................... 64
J. Žygas — Pedagoginio Lituanistikos instituto derliaus šventė. Muzikos šventė ............ 67-69
Mūsų buityje ............................................................................................................................... 69

KNYGOS
William R. Schmalstieg — Petro Joniko veikalas: Lietuvių kalba ir tauta amžių būvyje ....... 72
Edita Nazaraitė — Ričardo Mikutavičiaus poezijos knyga "Kad Lietuva neišsivaikščiotų"  75
Antanas Rubšys — Brandi šiuolaikinė Evangelijos samprata
(Kęstutis Trimakas — "Ieškančiojo pėdsakai") .....................................................................  76

Al. L. — Vengrų kritikas apibūdina Juozo Grušo dramą "Herkus Montė" ........................... 78
Jurgis Gimbutas — Dvarų ir kaimų gyvulių ūkio raida (R. Merkienės
"Gyvulių ūkis XVI a. — XVII a.") ............................................................................................ 79

B. A. — Lietuvių - švedų kautynės XVII amžiaus brėžiniuose ................................................ 80
Atsiųsta paminėti ........................................................................................................................ 83
Jonas Sakas - Sakevičius — Laiškas "Aidų" redakcijai ......................................................... 84

ILIUSTRACIJOS
Šis Aidų numeris iliustruotas lietuvių dailininkų V. K. Jonyno ir Aleksandros Kašubienės kūrinių nuotraukomis. Taip pat nuotraukomis iš žudynių Vilniuje sausio 12 d. Viršelių 1 psl. — Kankiniams paminklas prie televizijos bokšto. Viršelių 4 psl. — Kankinių laidotuvės (detalė). Be to, su tekstu susijusios iliustracijos.
•    Redaguoja Leonardas Andriekus. O.F.M.. 361 Highland Blvd.. Brooklyn. N.Y. 11207
•    Leidžia Tėvai Pranciškonai. • Snaudžia pranciškonų spaustuvė (Franciscan Press). 341 Highland Blvd.. Brooklyn. N.Y. 11207
•    Medžiaga siunčiama redaktoriui Brooklyne: administracinė korespondencija — administracijai Brooklyne • \ė vienas straipsnis nelaikomas nediskusiniu. ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jo mintimis. • Recenzijos yra redakcijos užsakomos.
•    Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaite University of VYisconsin . K. Girnius (RFE-RL, Muenchen), K. Keblys (Baton Rouge. LA . A. Klimas (University of Rochester), V. Natkevičius (Goethe-Universitaet, Frankfurt), J. Navickas (Boston College), A. Norvilas (Xavier College, Chicago), A. Paskųs (Consulting Center. VVillimantic, CT), P. Rabikauskas (Pontificia Universita Gregoriana, Roma), P. Rėklaitis (Johann-Gottfried-Herder Institut, Marburg a. d. Lahn Bibliothek), J. K. Rėklaitienė (Lafayette, Ind.), A. Rubšys (Manhattan College, New York), K. I. Skrupskelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), M. Stankus-Saulaitė (Oakville, Conn.), K. Trimakas (Westchester, 111.), V. S. Vardys (University of Oklahoma), Y. Yolertas (Delran, N. J.).
Nr. 1, 1991
AIDAI" (ISSN 0002-208 X) (USPS009-940) Cultural .Magazine is published Cfuarterly by Franciscan Fatliers, 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. Second-class postage paid in Brooklyn, N.Y. POSTMASTFR: senei address changes to AIDAI, 361 Highland Blvd., Brooklvn, N.Y. 11207. Subscription $20.00. Single copy $5.00.
 
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai