Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
PRANCIŠKONAI LIETUVOJE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė L. A.   

Provinciolas T. Placidas Barius su pranciškonais Kretingoje

Prisikeliant iš komunistinės priespaudos Lietuvai, sykiu prisikelia ir lietuvių vienuolijos. Pranciškonai buvo pirmieji, kurie išėjo į viešumą, prašydami valdžios oficialaus pripažinimo. Tai buvo drąsus, bet pavojingas žygis, nes Lietuva tebėra rusų okupuota ir tiksliai kontroliuojama.

Dabar pranciškonai Lietuvoje nuolat stiprėja, laimėdami tautos palankumą bei pasitikėjimą. Tiek griežtosios priespaudos laikais, tiek dabar jie uoliai atlieka pastoraciją parapijose - visose Lietuvos vyskupijose. Tokiomis sąlygomis nėra lengva puoselėti vienuolinį gyvenimą, kuris savo pagrindu yra bendruomeninis. Šiuo metu lietuvių pranciškonų centras yra Kretingoje, kur jiems grąžinta nusavinto vienuolyno dalis. Tenai gyvena 4 vienuoliai kunigai, keli broliai bei kandidatai. Tai jau pastovi pranciškoniška bendruomenė, aptarnaujanti Kretingos didelę parapiją ir dar kitas 4 parapijas. Be aktyvaus darbo, tie atgimusios Lietuvos pranciškonai pasiryžo labai griežtai gyventi neturte pagal Evangeliją. Atgautose vienuolyno patalpose trūksta baldų. Bendruomeninei maldai skiriama dienoj po penkias valandas. Pridėjus dar pastoracinius darbus, galima įsivaizduoti, koks tai nuovargis.

Bet jie laimingi ir labai šviesiai žiūri į ateitį. Visi Lietuvos pranciškonai nusiteikę serafiška šv. Pranciškaus Asyžiečio meile gaivinti tautą, nepaisydami jokių sunkumų. Jiems nesvetimas ir misijų darbas. Jau ir dabar Rusijos gilumoje (Novosibirske ir Alma Atoje) tarp įvairių tautybių katalikų sėkmingai dirba du pranciškonai kunigai — Saulius Bytautas ir Rimantas Letkauskas. Kard. V. Sladkevičius pranciškonams atiduoda Vytauto bažnyčią Kaune, o arkiv. Julijonas Steponavičius - Bernardinų bažnyčią Vilniuje. Prie didesnių užmojų priklauso pranciškonų ryžtas nuo šių metų rudens savo globon perimti Kretingos gimnaziją ir kuo greičiau leisti pranciškoniškos dvasios žurnalą.

Sausio 8-21 dienomis pranciškonus Lietuvoje aplankė provinciolas Tėv. Placidas Barius ir tenai giliau susipažino su jų padėtim bei planais. Jo žiniomis, dabar Lietuvoje yra 21 kunigas pranciškonas, 8 klierikai, tarp kurių 3 diakonai, 7 broliai ir 4 naujokai. Provinciolas taip pat aplankė Lietuvos vyskupus, kurių vyskupijose dirba pranciškonai ir valdžios įstaigas, kurios vienaip ar kitaip liečia pranciškonų veiklą. Visur patirta nuoširdaus palankumo.

Pranciškonų atgimimas Lietuvoje yra tikras Dievo palaimos ženklas. Persekiojimų laikais, išmirus senosios kartos vienuoliams, maždaug prieš 15 metų Kauno Kunigų seminarijoje pradėjo formuotis nauja pranciškonų karta. Pogrindyje specialiais praciškonų ordino dispensais, jie galėjo privačiai atlikti naujokyną ir daryti vienuolinius įžadus. Be to, jie visą laiką buvo kontakte su Amerikos lietuviais pranciškonais, kurie kiek galėdami juos lankė bei rėmė. Dabar tas ryšys itin gyvas. Jie sudaro ta pačią lietuvišką vienuolinę šeimą, vieni kitus lanko ir yra pasiryžę bendromis jėgomis veikti atgimusios tautos gerovei.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai