Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MUZIKOS ŠVENTĖ— DIDYSIS IŠEIVIJOS KULTŪRINIS RENGINYS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė J. Žygas   
Ši šventė turėtų pralenkti viską, kas iki šiol išeivijos buvo rengta. Bet garantuoti negalima, kadangi politinis klimatas labai nepastovus. Nors šie renginiai organizuojami išeivijos, tačiau operos pastatymai ir koncertai bus atliekami su didele Lietuvos Respublikos operos ir baleto teatro talka. Tad čia politiniai vėjai ir gali daug ką apversti ir sugriauti.

Pirmiausia reikėtų susipažinti, kas numatoma rengti. Gegužės mėnesio antrojoje pusėje renginys seks renginį. Čikaga lietuviškais renginiais dūzgės kaip bičių avilys. Gegužės 15 d. — religinis koncertas Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje. Šis koncertas bus rengiamas ryšium su 50 metų didžiųjų trėmimų minėjimu. Gegužės 17 d. Poezijos dienos Jaunimo centre. Jos bus skirtos Žemininkams ir jų kūrybai. Gegužės 18 d.

Kultūros premijų šventė Jaunimo centre. Gegužės 19 d. "I Lituani" operos premjera Morton auditorijoje. Gegužės 25 d. Jaunimo linksmava-karis — šokiai Jaunimo centre. Gegužės 26 d. — Iškilmingos mišios M. Marijos Gimimo bažnyčioje. Taip pat evangelikų pamaldos Tėviškės bažnyčioje.

Visi renginiai bus tik preliudas pagrindiniam šios šventės renginiui — Dainų šventei, kuri įvyks gegužės 26 d. Dainų šventės rengėjai — JAV Lietuvių Bendruomenė ir Kanados Lietuvių Bendruomenė.

Kadangi į Dainų šventę suvažiuos daug svečių iš visų keturių kontinentų, vakare įvyks didelis banketas. Tam tikslui užsakytos Condesa del Mar restorano salės. Pabrėžiu salės, kadangi vienoje salėje bus banketas suaugusiems (vyresniesiems), o kitoje salėje — banketas jaunimui.

Į muzikos šventės sudėtį dar įeina šie renginiai. Gegužės 22 d. — Baleto koncertas Marijos aukštesniosios mokyklos auditorijoje. Atlieka Lietuvos Respublikos operos ir baleto teatro artistai. Gegužės 24 d. — "I Lituani" operos antrasis pastatymas. Sis pastatymas gali būti tuo svarbus, kad ir iš toliau atvažiavę turės progos jame dalyvauti. Tad patartina bilietais iš anksto apsirūpinti jį pamatyti. Gegužės 28 d. — atsisveikinimo koncertas (Lietuvos Respublikos operos solistai) Marijos mokyklos aukšt. auditorijoje. Taip pat šios šventės rėmuose Čiurlionio galerijoje, Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje ir Lietuvių Centre, Lemonte vyks meno parodos.

Kaip jau buvo minėta, šie renginiai bus visos išeivijos, tad visa išeivija bent finansiniai turėtų prie jų prisidėti. Čikagiečiai didelę naštos dalį turės ant savų pečių pakelti. Gyvenantieji kitose vietovėse, savaime aišku, negalės darbu prisidėti. Tad turėtų aukomis bei savo dalyvavimu ją paremti. Šventės šūkis "Kad liktum tu gyva" — prasmingas ir Lietuvai, ir išeivijai.
J. Žygas

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai