Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
Prof. dr. Rolandas Povilonis,
filosofas, išrinktas Vilniaus universiteto rektorium.

"Aidų" administracija būtų labai dėkinga, jei kas galėtų paaukoti šio žurnalo visų metų komplektus. Priimtini to laikotarpio ir atskiri numeriai. Taip pat "Aidai" mielai priimtų ir visus Lietuvių Enciklopedijos tomus. Visa tai būtų perduota Lietuvos kultūros bei mokslo įstaigoms, kurios tų leidinių labai prašo.

—    Popiežius Jonas Paulius II, kuris neseniai į Lietuvą pasiuntė savo atstovą - aukštą Vatikano valstybės sekretoriato pareigūną prel. Antonio Franco, Velykų ryto kalboje pasauliui šitaip paminėjo Lietuvą: "Už visus žmones mirusį ir prisikėlusį Jėzų maldaujame taikos mylimai lietuvių tautai, kad jos troškimai išsipildytų, remiantis dialogu, pagarbos ir susipratimo dvasia".
—    JAV prezidentas George Bush paskelbė Vasario 16-ąją Lietuvos nepriklausomybės švente ir ragino amerikiečius ją prisiminti. Proklamacijoje prezidentas priminė lietuvių kovą už nepriklausomybę, Ribentropo-Molotovo paktą ir sausio 13 dienos žudynes Vilniuje. Jis pažymėjo, kad JAV smerkia smurto veiksmus ir kvietė Sovietus imtis priemonių, kad tai daugiau neatsitiktų. Prezidentas taip pat ragino, kad Sovietai siektų pasitarimų su išrinktais atstovais tautos, kuri vasario 9 d. apklausos metu pilnai išreiškė savo valią.
—    JAVprezidentas George Bush, kalbėdamas New Yorko Ekonominio klubo vakarienėje, stipriau kaip kada nors pareiškė savo susirūpinimą JAV santykiais su Sovietų Sąjunga. Priežastis - kruvinieji įvykiai Pabaltijyje ir Gorbačiovo grįžimas prie kietos linijos politikoje. Bendradarbiavimą trukdą ir sunkumai dėl nusiginklavimo.
—    Tarptautinės Pasaulio rašytojų sąjungos (PEN) konferencijoje Budapešte, Vengrijoje, lietuviams atstovavo Algirdas Landsbergis. Iš Lietuvos gi niekas neatvyko. Landsbergio pranešimas lietė daugiausia žudynes Vilniuje sausio 13 d. Kremliaus diktatūrą pasmerkė ir du konferencijoje dalyvavusieji rusų PEN centro atstovai iš Maskvos, išreikšdami palankumą Lietuvai. Algirdas Landsbergis turėjo keletą pasikalbėjimų su vengrų valdžios ir opozicijos atstovais. Konferencijoje dalyvavę čekų, rumunų ir vengrų rašytojai prašė jį parašyti straipsnių jų spaudai apie Lietuvą.

—    Lietuvos Nepriklausomybės šventė ir šiemet vasario 20 d. buvo paminėta JAV Atstovų Rūmuose. Minėjimu jau daug metų rūpinasi kongresmenas Frank Anunzio iš Illinois valstijos. Programą pradėjo Atstovų Rūmų pirm. Tom Foley. Invo-kacinę maldą sukalbėjo Kearney (NJ) lietuvių parapijos klebonas prel. Do-minikas Pocius. Palankų Lietuvai žodį tarė keli kongresmenai. Nepriklausomybės šventės proga Lietuvos atstovui St. Lozoraičiui sveikinimus atsiuntė JAV prez. George Bush ir Valstybės sekretorius James Baker.
—    Jeanne Marie Laskas, lietuvių kilmės žurnalistė, parašė apžvalginį straipsnį apie Lietuvą, kurį išspausdino įtakingas JAV žurnalas "Life". Straipsniui su gausiomis iliustracijomis skirta 10 puslapių. Jis parašytas su meile Lietuvai ir yra labai reikšmingas, informuojant Amerikos visuomenę.
—    Toronto prisikėlimo parapijos kooperatyvas "Kredito unija" savo metiniame susirinkime iš 600 000 dol. pelno Lietuvai paskyrė 100 000 dol.
—    Los Angeles lietuviai Lietuvių Katalikų religinei šalpai šiais metais suaukojo 18 075 dol. Aukos telkiamos Sv. Kazimiero parapijos iniciatyva. Tai rekordinė suma, viršijanti visas kitas lietuvių parapijas Amerikoje ir Kanadoje. S v. Kazimiero parapijai vadovauja klebonas kun. dr. Algirdas Olšauskas. Religinę Šalpą, kurios direktorius yra kun. Kazimieras Puge-vičius, remia beveik visos lietuvių parapijos ir paskiri asmenys, nes ji atlieka didelį labdarybinį darbą Lietuvai. Jau kelios laivų siuntos su knygomis, vaistais, drabužiais, medicinos įrankiais Religinės Šalpos pastangomis pasiekė Lietuvą. Be to, ši įstaiga daug atlieka ir informacinėje srityje, teikdama žinių apie Lietuvą kitataučių spaudai ir televizijai.
 

—    Senatorius Alfonse D'Amato, vos grįžęs iš Lietuvos, dalyvavo Vasario 16-osios minėjime Kultūros židinyje Niujorke ir pasakė nuoširdžią kalbą. Jis pažadėjo veikti, kad Amerika neduotų ekonominės pagalbos Sovietų Sąjungai, kol ši laikys pavergusi Pabaltijo tautas. Minėjime tas Lietuvai labai palankus senatorius buvo pagerbtas ilgais plojimais ir sveikinimais. Jis ir pernai norėjo aplankyti Lietuvą, bet per Lenkiją nuvykęs iki Lietuvos sienos, nebuvo įleistas. Balandžio 14 d. senatoriui Kultūros židinyje buvo surengtas specialus pagerbimas ir jo perrinkimui paremti renkamos aukos. Jo pagrindinis užmojis esąs veikti JAV Kongrese, kad Amerika pripažintų Lietuvos nepriklausomybę.
—    Vytauto Kašubos 82 skulptūros ir 40 piešinių kovo 25 d. laivu išsiųsta į Lietuvą - Vilniaus muziejui. Kartu išsiųsta ir dail. Adomo Galdiko likusiųjų paveikslų dalis, skirta Lietuvos muziejams. Taip pat keletas Jono Rimšos ir Elenos Urbaitytės kūrinių. Siuntimu ir jo išlaidomis (10 000 dol.) rūpinosi Beatričė Kleizaitė-Vasaris. Rinkta išlaidoms apmokėti aukos.
—    Lietuvos valstybinės operos solistų Irenos Milkevičiūtės ir Virgilijaus Noreikos koncertai, akompanuojant Gražinai Landsbergienei, balandžio 7-gegužės 5 vyko Bostone, Baltimorėje, St. Petersburge, Los Angeles, Čikagoje, Detroite irCleve-lande. Koncertų rengėjas - Lietuvių Fondas.
—    Lietuvių Fondo pagrindinis kapitalas 1990 m. gruodžio 31 d. pasiekė penkis milijonus 180 000 dol. Praėjusiais metais gauta aukų ir palikimų - 628 000 dol.
—    Dailės paroda Kultūros židinyje Niujorke surengta 17-tą kartą. Šįmet ji įvyko vasario 9-10 d. Dalyvavo 23 dailininkai.

—    Operos solistė Marytė Bizin-kauskaitė-Bildienė kovo 18 d. išvyko į Lietuvą dainuoti operų "La Bohe-me", "Otelo" ir "Linksmoji našlė'pa-sta tymuose.
—    Vytautas Maželis, kurio darbų parodos pernai buvo surengtos Kaune ir Vilniuje, rengia savo portretinių nuotraukų knygą "Veidai išeivijoje".
—    Op. sol. Lilijos Šukytės koncertas įvyko kovo 24 d. Bostone. Solistei akompanavo Vytenis Vasyliūnas. Koncerto rengėjas - "First and Se-cond Church of Boston". Lilija Šukytė yra garsi Matropolitan ir Mūn-cheno operų solistė. Ji taip pat mielai dainuoja ir lietuviams.
—    Pašto iš Lietuvos blokada JAV piliečiams, užtrukusi 3 mėnesius, pagaliau baigėsi. Jau mus pradėjo pasiekti laiškai iš Lietuvos. Į šią nemalonią situaciją buvo įsiterpęs JAV State Departamentas, Atstovų Rūmų, Pašto ir Civilinės tarnybos komitetas. Panaši pašto blokada buvo ir praėjusiais metais, kai Sovietų Sąjunga laikė uždėjusi Lietuvai ekonominę bloką-
—    Pasaulio Lietuvių Jaunimo VII kongresas Pietų Amerikoje prasidės 1991    m. gruodžio 18 d. ir tęsis iki 1992    m. sausio 8 d. Jo programa bus vykdoma Argentinoje, Urugvajuje ir Brazilijoje.
—    Politinių  Studijų savaitgalis įvyko Los Angeles mieste sausio 26-27 d. Be paskaitų, ta proga visuomet būna ir literatūrinė programa. Rengėjai - Lietuvių Fronto bičiuliai.
—    JAV senatorius Paul Simon (Illinois) pasiūlė įstatymą, kuriuo reikalaujama, kad JAV paskirtų nuolatinį atstovą kiekvienai Pabaltijo valstybei. Jo darbo sritis būtų kultūriniai ir ekonominiai reikalai. Senatorius taip pat ragina, kad būtų paskirtas specialus JAV prezidento pasiuntinys, kuris rūpintųsi Sovietų-Pabaltijo derybomis.
—    Dr. Sigitas Dumčius, vaikų ligų specialistas, kuriam pavesta Kauno "Caritas" ligoninėje įkurti diagnostinį skyrių, šią žiemą lankėsi Amerikoje. Jis norėjo susipažint su tokių centrų administracija bei įrengimais šiame krašte ir visa tai pagal galimybes pritaikyti Lietuvoje.
—    Eugenijaus Kriaučeliūno vardo 1000 dol. 1990 m. premija paskirta jaunimo veikėjui Tomui Nenortui iš Hartfordo.
 
A. A. Stasė Šimoliūnienė, mirusi 1990 m. lapkričio 20 d. Detroite. Velionė gimė 1900 m. Linkuvoje. Profesija buvo gimnazijos mokytoja. Domėjosi lietuvių tautodaile ir pati šioje srityje sėkmingai reiškėsi. Priklausė daugeliui patriotinių organizacijų. Aktyviai dalyvavo Detroito Šv. Antano parapijos gyvenime. Sūnus Saulius jos atminimui 'Aidams" atsiuntė 100 dol. Labai dėkojame.

Prel. dr. Juozas Prunskis skiria 5000 dol. premiją naujam religiniam veikalui išleisti ar projektui vykdyti. Norį šiame konkurse dalyvauti turi: 1. įteikti savo parašytą ar išverstą religinį veikalą, skirtą vaikams, jaunimui ar saugusiems, arba 2. paruošti projektą, ugdantį krikščionybės idealus. Toks projektas galėtų būti seminaras katechetams bei liturgistams ar kursas jauniems vadovams, ar net stipendija religinių kursų studentui ar studentei, įsipareigojusiems vėliau dirbti lietuviškoje parapijoje. Konkurso medžiagą reikia prieš 1991 m. rugsėjo 1 d. atsiųsti šiuo adresu: Si-sters of the Immaculate Conception, Religinis konkursas, 600 Liberty Highvvay, Putnam, CT 06260. Veikalas ar projektas pasirašomas slapyvardžiu ir įdedamas atskiras užlipdytas vokelis su tikrąja autoriaus pavarde, adresu ir telefonu. Konkurso komisiją sudaro kun. dr. V. Cukuras, dr. Mirga Girniuvienė, Aldona Lin-gertienė, ses. Ignė Marijošiūtė, Eli-gijus Sužiedėlis.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai