Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Kazys Bradūnas: PRIE VIENO STALO. Poezijos rinktinė. Iliustracijos dail. Gražinos Didelytės. Išleido "Vaga" Vilniuje 1990 metais. 464 p. Pratarmėje autorius sako: "Šiam leidiniui eilėraščius atrinkau iš penkiolikos lig šiol išėjusių mano poezijos knygų... Į šią rinktinę neįeina tie eilėraščiai, kurių nėra išleistose knygose, o buvo spausdinti periodinėje spaudoje, įvairiose antologijose bei almanachuose". Rinktinė įrišta ir su menišku aplanku.

Birutė Pūkelevičiūtė: ATRADIMO RUDUO. Tapyba - Kazio Veselkos, grafika - Juozo Sodaičio, fotografija - Algimanto Kezio. Išleido DARNA. Knyga padalyta į tris skyrius: Mišios už išdaviko motiną, Rauda, Du keleiviai. 1990 m., 90 p. Knyga didelio formato, gražiai įrišta. Kaina nepažymėta. Autorė "Aidų" redaktoriui rašo: "Dar nesugalvojau žanrinio pavadinimo: poetiniai apsakymai? prozinės poemos? politinės baladės?"
Vladas  Kulbokas:  LAIKO  PAGRĖBSTAI. Viršelis Vlado Vijeikio. Išleista Verutės ir Vlado Kulbokų lėšomis (500 egz.), 336 p. Tai biografiniai išgyvenimai bei atsiminimai.
Dr. Konstancija Paprockaitė-Šimaitienė: MOTERIS SU BALTU CHALATU. Išleido autorė. Spaudai parengė ir iliustravo Paulius Jurkus. Tiražas tik 500 egz. Atspaude pranciškonų spaustuvė Brooklyne 1990 m., 494 p. Įžangoje rašoma: "Tai sodrių pasakojimų knyga apie žmogaus kraštutinę situaciją, apie gyvenimą ligoninėje, kur žmogus pastatomas prieš mirties atvejį. Ji tokia reali, taip prigludus prie žmogaus, kad reikia eilės specialistų, didelių pastangų žmogui išgelbėti. Iš tos gelbėjimo kovos, iš laimėjimų, pralaimėjimų ir susidaro knygos pasakojimai".

Alė Rūta: MĖLYNO KARVELĖLIO ŠVIESA. Novelinis romanas. Aplanko piešinio ir knygos meninės išvaizdos dailninkė - Rasa E. Arbaitė. Leidėjas - Vidūnas Youth Fund, Inc. (3001 W. 59th St, Chicago, IL. 60629). Romanas yra laimėjęs Liet. Šaulių Sąjungos Simo Kudirkos kuopos New Yorke konkurso 1000 dol. premiją. 286 p. Kaina nepažymėta.
Jonas Juškaitis: PUČIA VĖJAS Į ŠIRDĮ. Eilėraščiai. Išleido "Vaga" Vilniuje 1990 m. Iliustravo dail. Egidijus Rudinskas. 142 p.
Judita Vaičiūnaitė: ŠEŠĖLIŲ LAIKRODIS. Eilėraščiai. "Vagos" leidinys. Vilnius, 1990 m. Iliustratorė - Ula Vaičiūnaitė. 117 p.
Marcelijus Martinaitis: GAILILE RASO. Poezija. Išleido "Vaga" Vilniuje 1990 m. Knyga įdomiai iliustruota, bet dailininkas nepažymėtas. Gal pats autorius?
T. Juozas Kęstutis Butkus OFM: DIEVO ŽODIS (B). Pamokslai sekmadieniams ir šventėms. Torontas, 1991. 222 p. Atspaude pranciškonų spaustuvė Brooklyne. Knyga, įdomi turiniu, gražiai išleista, storais drobiniais viršeliais, patogaus formato, bus labai naudinga Lietuvos ir išeivijos kunigams.
LITHUANIAN CELEBRATIONS. LIETUVIŲ ŠVENTĖS. Išleido Algimantas Kezys. Įžanga Danutės Bindokienės, užsklanda — Mykolo Drungos. Čikaga. 1991 m. 260 p. Labai daug įvairių fotografų nuotraukų iš lietuvių švenčių. Įžangoje jos vadinamos "tarytum lietuvių tautos gyvenimo veidrodžiu, kuriame akivaizdžiai atsispindi gyventojų kasdienybė ir šventiška nuotaika... Jos apjungia daugelį Lietuvos kaimo ir miesto gyvenimo aspektų po tuo pačiu Lietuvių švenčių pavadinimu. Tekstai ir parašai po nuotraukomis lietuvių ir anglų kalbomis. Knyga labai tinka dovanai įvairiausiom progom. Ji gaunama pas leidėją: Galerija 226 VVest Superior St, Chicago, IL. 60610. Kaina nepažymėta.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai