Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Iš A. Baranausko draudžiamų eilėraščių ......................................................... 49
Žlt. — "Kad tu, gude, nesulauktum" ............................................................... 50
Vytautas Vaitiekūnas — 1970 metai mūsų ir tarptautinėj politikoj ............... 52
Juozas Jakštas — Prie Lietuvos karalių bylos ................................................ 59
Janina Degutytė — Eilėraščiai.......................................................................... 63
Pranas Visvydas — J. Degutytės ir J. Vaičiūnaitės kūryba ........................... 65
Stanislaiv Mackiemicz — Aniuta (apie Dostojevskį), vertė J. Kėkštas......... 68
Pr. Dom. Girdžius — Šiaudiniai protagonistai.................................................. 70

IŠ MINTIES IR GYVENIMO

Stasys Barzdukas — Bendruomenės ir organizacijų klausimu ...................... 75

A. Zubras — Australijos Lietuvių dienos ........................................................ 77
Baltas — Baltijos studijų II konferencija......................................................... 81
Jurgis Gimbutas — Lietuviškos architektūros klausimu................................ 85
Mūsų buityje ..................................................................................................... 87

KNYGOS

Dr. J. Grinius — R. Spalio rezistencinis romanas.......................................... 89
Al. — Balio Sruogos "Radvila Perkūnas"...................................................... 91
Jonas Puzinas — J. K. Kario "Numizmatikai" pasirodžius........................... 93

Viršelio 1 psl. — 1710 metų raižinys, vaizduojąs šv. Jurgį kaip Didžiosios Lietuvos kunigaikštijos patroną; 4 psl.—A. Mončys: Išsiskleidimas (medis).


Šis numeris iliustruotas A. Šimkūno lino raižiniu, A. Mončio skulptūromis, Australijos Lietuvių dienų ir Baltų studijų II konferencijos nuotraukomis, J. Degutytės, V. Vardžio ir B. Sruogos atvaizdais

Redaguoja — dr. Juozas Girnius, 27 Juliette St., Boston, Mass. 02122 • Leidžia Tėvai Pranciškonai: leidėjų atstovas žurnalo reikalams — T. dr. Leonardas Andriekus, O.F.M. • Administruoja — T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 680 Bushwick Ave., Brooklyn, N.Y. 11221

• Rankraščiai ir knygos paminėti siunčiamos redaktoriui Bostone, kita koresponden­cija — administracijai Brooklyn. Ne\v Yorke. • Nė vienas straipsnis nelaikomas ne-diskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jo mintimis. • Recenzijos yra redakcijos užsako­mos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama. • Neužsakyti straipsniai nedėjus grą­žinami, jei tam reikalui pridėti pašto ženklai.

• Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of Wisconsinh K. Čeginskas (Uppsala Universitetsbiblioteket), I. Gražytė iMarguerite College. Montreal), K. Keb-lys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (The University of Rochester), R. Kriaučiūnas (Ingham County Mental Health Center, Lansing. Mich.), A. Liulevičius (The University of Chicago), A. Matulis (The University of Wisconsin-Green Bay.i. J. Navickas (Bos­ton College), A. Paškus (Gannon College, Erie, Pa.), P. Rabikauskas i Pontificia Uni-versita Gregoriana, Roma), R. Sealey (University of California. Berkeley), K.I. Skrups-kelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), A. Sužiedėlis (The Catholic University of America, Washington, D.C.), R. Šliažas (Edinboro State College, Pa.), V. S. Vardys (University of Oklahoma)

FEBRUARY, 1971

Cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, 680 Bushwick Avenue, Brooklyn, New York 11221 • Subscription $10.00; single copy $1.00. Second-class postage paid at Brooklyn, N.Y.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai