Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1991 m. PDF Spausdinti El. paštas
* 1 nr.
Judita Vaičiūnaitė — Be laisvės nenurimsim .............................................................................. 1
Algirdas Tupčiauskas — Pirmoji Lietuvos gynybos linija .......................................................... 3
Justinas Marcinkevičius — Žodis atsisveikinant su kankiniais ................................................ 5
Antanas Dundzila — Lietuva kelyje į nepriklausomybės atstatymą ......................................... 7
Leonardas Andriekus — Banga audroj, Ketvirtojoj Kryžiaus kelių stoty,
Gyvenimas, Ramybės valandą, Lyg būtum veltui miręs, Atbaigta auka,
Mes trys, Ties mariom mėlynosiom (eil.) .................................................................................. 18

P. Daugintis, S J. — Dirbančiųjų teisės ūkinėje - socialinėje demokratijoje ........................... 20
Rimvydas Šilbajoris — Maironis: Tautos dainiaus asmeniška lyrika ..................................... 32
Nelė Mazalaitė - Gabienė — Karalaitės vedybos .................................................................... 35
Pranas Zunde — Kazys Bizauskas: Brandos metai .................................................................. 41
Mykolas Karčiauskas — Vildūnų elegija .................................................................................. 52
L. A. — Pranciškonai Lietuvoje ................................................................................................. 53
Bronius Nejnickas — Vokiškoįi reprivatizacija Pabaltijyje ...................................................... 54

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Pirmieji spaudos balsai po žudynių Vilniuje (įvairūs autoriai) ................................................... 58
Kęstutis Trimakas — 1990 metų Lapkričio Sinoikija Lietuvoje .............................................. 61
J. Žygas — Aštuntasis teatro festivalis ..................................................................................... 64
J. Žygas — Pedagoginio Lituanistikos instituto derliaus šventė. Muzikos šventė ............ 67-69
Mūsų buityje ............................................................................................................................... 69

KNYGOS
William R. Schmalstieg — Petro Joniko veikalas: Lietuvių kalba ir tauta amžių būvyje ....... 72
Edita Nazaraitė — Ričardo Mikutavičiaus poezijos knyga "Kad Lietuva neišsivaikščiotų"  75
Antanas Rubšys — Brandi šiuolaikinė Evangelijos samprata
(Kęstutis Trimakas — "Ieškančiojo pėdsakai") .....................................................................  76

Al. L. — Vengrų kritikas apibūdina Juozo Grušo dramą "Herkus Montė" ........................... 78
Jurgis Gimbutas — Dvarų ir kaimų gyvulių ūkio raida (R. Merkienės
"Gyvulių ūkis XVI a. — XVII a.") ............................................................................................ 79

B. A. — Lietuvių - švedų kautynės XVII amžiaus brėžiniuose ................................................ 80
Atsiųsta paminėti ........................................................................................................................ 83
Jonas Sakas - Sakevičius — Laiškas "Aidų" redakcijai ......................................................... 84


* 2 nr.
Vytautas Landsbergis — Atmesti neapykantą  ........................................................................ 85
Dalius Bansevičius — Kai kurie medicinos ir religijos santykio aspektai .............................. 88
Bernardas Brazdžionis — Pavasario elegija, Katakombų šviesa, Vėlinių
veliumas, Lemtis, Interdiktas (eil.) ............................................................................................ 98

Vincas Trumpa — Dr. Jonas Šliūpas — aušrininkas  ............................................................ 100
Octavio Paz'o poezija (vertė Povilas Gaučys) ......................................................................... 114
Irena Skuodienė - Šarkiūnaitė — Geologija Lietuvoje XIX-ojo amžiaus pradžioje .............. 117
Brolis Jeronimas, O.F.S. — Jurgis Ambrozijus Pabrėža  ....................................................... 121
Dr. Povilas Rėklaitis — Augsburgas, jo grafikai Lietuvos temomis XVII amžiuje .............. 126
Pranas Zunde — Kazys Bizauskas: Brandos metai  ............................................................... 135
Andrea Botto — Mikalojus Konstantinas Čiurlionis  ............................................................. 143

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Stasys Goštautas — Octavio Paz — 1990 metų Nobelio literatūrinės premijos laureatas .. 152
Al. L. — Ką byloja vengrų autoriai PEN suvažiavime ........................................................... 154
J. Liepinis — Vidurio Europos revoliucija  ............................................................................. 154
Spectator — Pabaltijo literatūros iš britiškos perspektyvos ................................................. 155
Antanas Juodvalkis — Lietuvių Fondas sukaupė penkis milijonus dolerių .......................... 156
Mūsų buityje ir tėvynėje .......................................................................................................... 157

KNYGOS
Aleksandras Šidlauskas — Visi prie vieno stalo (Kazio Bradūno rinktinė) .......................... 160
Edita Nazaraitė — Alės Rūtos "Mėlyno karvelėlio šviesa" ................................................. 162
Marija Stankus-Saulaitė — Nazaraitės poezijos fantasmagorija .......................................... 163
Paulius Jurkus — Knyga apie Anastazijos Tamošaitienės meną .......................................... 165


* 3 nr.
Lietuva vėl nepriklausomų tautų šeimoje. L. A ........................................................ 169
Šv. Tėvo Jono Pauliaus II kalba lietuviams Lomžos katedroje ............................... 171
Aleksandras Šidlauskas — Išeiname iš kultūros griuvėsių  ................................... 174
Alio Balbieriaus poezija ............................................................................................. 181
Antanas Paškus — Naujas amžius — naujas mitas ................................................. 184
A. Vaičiulaitis — Apie Lietuvą Aleksandro Durnas knygoje .................................. 204
Algirdas Tupčiauskas — Pabaltijo šalių universitetas Hamburge - Pinneberge .... 206
Leono Lėto poezija ..................................................................................................... 212
Antanas Dundzila — Likimui mus apvogus .............................................................. 215

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Raimondas Kašauskas — Griūva totalitarinė ideologija ........................................ 229
J. Žygas — Muzikos šventė — Didysis išeivijos kultūrinis renginys ..................... 231
Dr. Stasys Bačkaitis — Septintasis pasaulio lietuvių Mokslo ir Kūrybos
Simpoziumas Lietuvoje .............................................................................................. 237

JAV prezidento pranešimas Kongresui apie pagalbą Pabaltijui .............................. 243
Mūsų buityje .............................................................................................................. 244

KNYGOS
Marija Stankus - Saulaitė — Venclovos poezijos knyga "Tankėjanti šviesa" ...... 246
Marija Stankus - Saulaitė — Jankutės naujasis veikalas "Saulėgrąžų tvanas" ... 248
K. Daugėla — Lithuanian Celebrations — Lietuvių šventės .................................. 248
Ignas Medžiukas — Antrojo pasaulinio karo dienoraštis (Alg. Gustaitis) ............. 250


* 4 nr.
Leonardas Andriekus — Laimingai atliktas žygis. Aidams persikeliant į Lietuvą ................. 253
Valdemaras M. Cukuras — Kari Rahner, S. J. — Vieno įtakingiausiu
XX-ojo amžiaus teologo portretas .............................................................................................. 255

Jonas Juškaitis — Man reikia verksmo, Kryžių kalnas, Antano Miškinio
vakare, Mažoji Lietuva (eil.) ...................................................................................................... 168

Juozas Tininis — Palyginimai lietuvių priežodžiuose ................................................................ 270
Česlovas Masaitis — Prof. Jonas Kubilius, administratorius ir mokslininkas ....................... 282
Antanas Rubšys — Hermeneuka ir Apokaliptinis pradas Šventame Rašte ........................... 286
Jonas Mačiulis — Odisėjos Mažojoje Lietuvoje ...................................................................... 294
Milda Budrys, M. D. — Medicinos išsivystymo raida Lietuvoje XV-XIX šimtmečiuose ..... 300
Antanas Vaičiulaitis — Dviejų kaimų istorija ........................................................................... 308
Antanas Dundzila — Partizanų gretose ..................................................................................... 313

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Romualdas Kriaučiūnas — John Dewey palikimas pedagogikoje ........................................... 322
Kęstutis Trimakas — Trečioji mokslo ir meno sinoikija Lietuvoje ......................................... 324
Antanas Juodvalkis — Lietuvių Fondas atskyrė milijoną dolerių Lietuvai ............................. 325

KNYGOS
Aleksandras Šidlauskas — Henriko Nagio "Grįžulas" ........................................................... 330
Birutė Ciplijauskaitė — Birutės Pūkelevičiūtės sugrįžimas poezijon ...................................... 333
Algis Norvilas — A. Paškus apie asmenybę ir religiją ............................................................. 334
Juozas Laučka — Kuraitis Girniaus atsiminimuose ................................................................. 336
J. Žemkalnis — Gavelio kelionė į nakties dugną ...................................................................... 339

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai