Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Bronis J.Kasias - Lietuva tarptautinių santykių sūkuriuose.................................................. 97
Albertas Zubras — Pulgis Andriušis...................................................................................... 102
Pulgis Andriušis - Du feljetonai.............................................................................................. 106
Pranas Skardžius — Vidurkinė dr. P. Joniko sukaktis......................................................... 108
Kazys Bradūnas — Eilėraščiai............................................................................................... 110
Pranas Visvydas — J. Degutytės ir J. Vaičiūnaitės kūryba................................................. 111
Judita Vaičiūnaitė — Eilėraščiai ........................................................................................... 113
Feliksas Palubinskas — Sovietinė reklama.......................................................................... 114
Kazys Almenas — Žvaigždės (iš "Vieverių kronikų")......................................................... 119

IS MINTIES IR GYVENIMO

Juozas Girnius — Patriotinio ekstremizmo reikalu............................................................... 127
Alė Rūta ir Alaušius — Marija Gimbutienė .......................................................................... 129
S. M. — Mardvoje kalinami lietuviai partizanai.................................................................... 130
Mikalojus Ivanauskas — Zitos Sodeikienės kūryba............................................................. 131
Rimvydas Šliažas — Vilkai ir avelės (F. Dūrrenmatt) ......................................................... 132

Dr. Vytas V. Gaigalas — Prancūzų literatūros premijos ...................................................... 134

Mūsų buityje............................................................................................................................. 135

KNYGOS

Vytautas A. Jonynas — Atnaša lietuviškajam genijui (K. Bradūno poezija)...................... 138
Žlt. — Sovietinės tikrovės atsiminimai (L. Dovydėno ir S. Rūkienės knygos)................... 140
Antanas Mažiulis — Vilnius tautos dainose.......................................................................... 143

Viršelio 1 psl. — P. Aleksandravičius: Daina (1969, kalinėtas varis), 4 psl. — Z. Sodeikienė: Gyvenimo sintezė (rašalas)


Šis numeris iliustruotas Z. Sodeikienės, Lietuvos dabartinių dailininkų ir R. Arbaitės darbų nuotraukomis. P. Andriušio, P. Joniko, K. Bradūno, J. Vaičiūnaitės, M. Gimbutienės, Z. Sodeikienės ir J. Žilevičiaus nuotraukos

Redaguoja — dr. Juozas Girnius, 27 Juliette St., Boston, Mass. 02122 • Leidžia Tėvai Pranciškonai: leidėjų atstovas žurnalo reikalams—T. dr. Leonardas Andriekus, O.F.M. • Administruoja — T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 680 Bushwick Ave., Brooklyn, N.Y. 11221

• Rankraščiai ir knygos paminėti siunčiamos redaktoriui Bostone, kita koresponden­cija — administracijai Brooklyn, Nevv Yorke. • Nė vienas straipsnis nelaikomas nc-diskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jo mintimis. • Recenzijos yra redakcijos užsako­mos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama. • Neužsakyti straipsniai nedėjus grą­žinami, jei tam reikalui pridėti pašto ženklai.

• Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of VVisconsin), K. Čeginskas (Uppsala Universitetsbiblioteket), I. Gražytė (Marguerite College, Montreal), K. Keb-lys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (The University of Rochester), R. Kriaučiūnas (Ingham County Mental Health Center, Lansing, Mich.), A. Liulevičius (The University of Chicago), A. Matulis (The University of Wisconsin-Green Bay), J. Navickas (Bos­ton College), A. Paškus (Gannon College, Erie, Pa.), P. Rabikauskas (Pontificia Uni-versita Gregoriana, Roma), R. Sealey (University of California, Berkeley), K.I. Skrups-kelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), A. Sužiedėlis (The Catholic University of America, Washington, D.C.), R. šliažas (Edinboro State College, Pa.), V. S. Vardys (University of Oklahoma)

MARCH, 1971
Cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franclscan Fathers, 680 Bushwick Avenue, Brooklyn, New York 11221 • Subscrlption $10.00; single copy $1.00. Second-class postage paid at Brooklyn, N.Y.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai