Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1985 m. PDF Spausdinti El. paštas
* 1 sausis - vasaris

V. Daugirdaitė - Sruogienė — Kaip po Rusiją išblaškyti lietuviai pasitiko Lietuvos nepriklausomybės paskelbimą .................................................................................................................................................. 1
Antanas Rubšys — Senasis Testamentas ir žmogaus išmintis nerime ir kančioje ................................. 5
Pranas Visvydas — Eilėraščiai ............................................................................................................... 20
Dr. Vincas Vyčinas — Asmenybiškumas Ibseno dramose. Brandas .................................................... 22
Antanas Maceina — Gimtoji kalba liturgijoje ........................................................................................ 30
A. Plukas — JAV lietuvių 1984 metų veiklos apžvalga ......................................................................... 39

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Jonas Kokštas — Ivanas Turgenevas .................................................................................................... 55
Mūsų buityje ............................................................................................................................................. 58
L. A. — Dail. Jadvyga Paukštienė ir jos kūryba .................................................................................... 59
Jadvyga Paukštienė — Maloniausios valandos buvo prie molberto ..................................................... 59
Saulius Pašilis — Jaroslavas Seifertas — Nobelio premijos laureatas ................................................ 61
Spect. — Amerikos televizijos žvilgsnis į religiją Sovietų Sąjungoje .................................................... 62

KNYGOS
Vytautas A. Jonynas — Leono Lėto poetinis debiutas .......................................................................... 63
Vincentas Liulevičius — Kitokios Lietuvos ilgesys (Bronys Raila) ..................................................... 66
J. Gliauda — Memorialinis leidinys "Petras Karuža" .......................................................................... 70
Skaitytojų pastabos: Aleksandras Mauragis — Kas yra pagunda? ..................................................... 71


* 2 kovas - balandis

Vacys Kavaliūnas — Dialogas tarp žemės ir dangaus mūsų literatūroje ............................................. 73
Bernardas Brazdžionis — Lemties miražo mįslės (eilėraščiai) .............................................................. 80
Kęstutis Trimakas — Išeivijos lietuvių jaunimas pasaulyje .................................................................. 82
Dr. Jonas Balys — "Senovės baltų pasaulėžiūra" ................................................................................ 95
V. Vizgirda — Dail. Antano Gudaičio tapyba, arba Naujoji Vilniaus dailės mokykla ........................ 103
Prisiminimai apie Tėv Viktorą Gidžiūną — Simas Sužiedėlis, Paulius Rabikauskas, S.J., Antanas Liuima, S.J., Juozas Vaišnora, M.I.C., dr. Povilas Rėklaitis ............................................................... 109

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Romualdas Kriaučiūnas — Persikrovimas ir išsisekimas visuomeninėje veikloje ............................ 120
Balys Raugas — Kazimierinių metų apžvalga ..................................................................................... 122
MŪSŲ BUITYJE ................................................................................................................................... 125
Spec. — Iš teatrinio albumo: A. Landsbergio "Penki stulpai" Australijoje, J. Jurašas režisuoja japonų trupę ....................................................................................................................................................... 126

KNYGOS
Marija Stankus-Saulaitė — Eglės Juodvalkės mįslė: "Pas ką žiedas žydi" ...................................... 128
Pranas Visvydas — Visuomet laukiama knyga (Poezijos pavasaris) .................................................. 130
ATSIŲSTA PAMINĖTI ........................................................................................................................ 132


* 3 gegužė - birželis

Juozas B. Laučka — Keletas žvilgsnių į Lietuvos 1922 metų konstituciją: jos kilmė ir pagrindiniai principai .................................................................................................................................................. 133
Česlovas Masaitis — Penki kepalėliai (eilėraščiai) ............................................................................ 148
Dr. Vincas Vyčinas — Asmenybiškumas Ibseno dramose ................................................................. 150
L. A. — Paskutinis milžinas (Mare Chagall) ....................................................................................... 156
Petronėlė Orintaitė — Neskink nepražydusios gėlytės! ..................................................................... 164
Kęstutis K. Girnius — Sovietinis teroras pirmaisiais pokario metais ................................................ 168
Kęstutis Trimakas — Išeivijos lietuvių jaunimas pasaulyje ............................................................... 176

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Lietuvos krikšto jubiliejui artėjant: Lietuvos vyskupų ir vyskupijų valdytojų raštas kunigams ir tikintiesiems ........................................................................................................................................... 187
A. Užuolanka — 1985 metų literatūros išleidimo planas Lietuvoje .................................................... 189
Mūsų buityje .......................................................................................................................................... 192

KNYGOS
Ilona Gražytė - Moziliauskienė — Kazio Bradūno "Prierašai" ......................................................... 193
Jurgis Gliauda — Aleksio Rannito įnašas į čiurlionianą ("Mikalojus Konstantinas Čiurlionis — Lithuanian visionary painter" ............................................................................................................... 194
J. Ž. — Ostrausko pjesės Rytų Europos pasaulis ............................................................................... 197
Marija Stankus - Saulaitis — Rūtos Klevos Vidžiūnienės sunkumai    ............................................. 198
Saulius Pašilis — Kardinolo Višinskio dvasinis portretas .................................................................. 198
Spec. — Du Stefano Heymo romanai .................................................................................................. 199


* 4 liepa - rugpjūtis

Leonardas Andriekus — Ilgiausiai lietuvių kalba einąs žurnalas ....................................................... 201
Alfonsas Nyka - Niliūnas — Eilėraščiai ............................................................................................... 205
Alina Staknienė — Struktūralistinis žvilgsnis į literatūrą Lietuvoje ................................................... 207
Dr. Vincas Vyčinas — Asmenybiškumas Ibseno dramose (Brandas) ................................................ 216
Nelė Mazalaitė — Obelies šešėlis ....................................................................................................... 326
Vokiečių nepasisekusi mobilizacija ir jos padariniai dokumentų atšvaistėje. Vertė Bronius Nemickas ................................................................................................................................................................. 228
Kęstutis K. Girnius — Sovietinis teroras pirmaisiais pokario metais ................................................ 243

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
K. Trimakas — Studija apie maldą ...................................................................................................... 248
V. Rociūnas — Penktoji premijų šventė Clevelande ........................................................................... 250
Alfonsus Nakas — Poezijos dienos Chicagoje ..................................................................................... 252
J. G. - Dr. Povilas Rėklaitis .................................................................................................................. 256
K. Janulis — Erdivilas Masiulis — Beverly Shores architektas ........................................................ 257
Izolda I. Poželaitė - Davis — Mokslas, mokytojai ir mokiniai Vlado Požėlos "Jaunystės atsiminimuose" ...................................................................................................................................... 261

KNYGOS
Marija Stankus - Saulaitė — Cinzo turtingas pasaulis: Šventojo Petro šunynas ............................... 265
Jurgis Gliauda: — Vytauto Volerto romanas "Jaučio ragai" ............................................................. 266


* 5 rugsėjis - spalis

Valdemaras M. Cukuras — Apsisprendimas kryžkelėje .................................................................... 269
Kazys Bradūnas — Iš ciklo "Krikšto vanduo Joninių naktį" ............................................................. 280
Vokiečių kėslai į lietuvių jaunimą. Vertė Bronius Nemickas .............................................................. 283
Rimvydas Šilbajoris — Filosofinių dimensijų poezija ........................................................................... 292
Vincas Liulevičius — Prelatas Vladas Butvila atsiminimų pynėje ...................................................... 302
Jurgis Okunis — Jono Muloko architektūra ........................................................................................ 316

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Elena Vasyliūnienė — Johann Sebastian Bach .................................................................................... 320
Juozas B. Laučka — Ateitininkuos deimantinė sukaktis paminėta Chicagoje ................................... 323
A. L. — Škėmos "Atbudimas" New Yorke .......................................................................................... 327
Saulius Pašilis — Amerikiečių sociologinė studija apie Lietuvos katalikų persekiojimą .................. 329
Mūsų buityje .......................................................................................................................................... 330

KNYGOS
A. L. — Lietuvos dvasiniai bruožai Cheslawo Miloszo "Urlo šalyje" ................................................ 331
Marija Stankus - Saulaitė — Mackui sugrįžus .................................................................................... 333
Rasa Iešmantaitė — Knyga apie nuostabų seserijos pasaulį ............................................................. 334
Premijos ir konkursai ............................................................................................................................ 339
Atsiųsta paminėti ................................................................................................................................... 340


* 6 lapkritis - gruodis

A. Paškus — Terapinės kultūros įtaka katalikybei ........................................................................ 341
Venancijus Ališas — Eilėraščiai    ................................................................................................... 355
Vincas Natkevičius — Juozui Girniui 70 metų ................................................................................ 358
Dr. Albertas Gerutis — Lietuvos kaimynas Latgala ...................................................................... 364
Jonas Dunčia — Lietuvių kalbos grožis Mariaus Katiliškio romane "Miškais ateina ruduo".... 375
Vincas Liulevičius — Prelatas Vladas Butvila atsiminimų pynėje ................................................. 379

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Juozas Prunskis — Balzeko lietuvių kultūros muziejus .................................................................. 389
J. M. Adomaitis — Prezidentas Aleksandras Stulginskis .............................................................. 392
Č. Masaitis — Broniaus Povilaičio pėdsakai gyvenime ................................................................. 394
Alina Staknienė — 32-asis Šviesos - Santaros suvažiavimas ........................................................ 395
J. Dain. — Kaimo darbų vaizdai ...................................................................................................... 396
Mūsų buityje ..................................................................................................................................... 397

KNYGOS
A. Tyruolis — Venancijaus Ališo "Anapus marių" ........................................................................ 389
Jurgis Gimbutas — Trys etnografijos knygos ................................................................................ 399
Antanas Musteikis — Dėl "Dangaus ir žemės šaknų" recenzijos ................................................ 402
Aidų 1985 metų turinys ..................................................................................................................... 403


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai