Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1986 m. PDF Spausdinti El. paštas
* 1nr.

Juozas Girnius — Krikščionybės ir ateizmo grumtynės mūsų tautoje ....................................... 1
Aleksandras Radžius — Nakties interliudas (eil.) .................................................................... 14
M. Brokas — Jungtinės Amerikos Valstybės ir Mažoji Lietuva ............................................. 16
Antanas Vaičiulaitis — Maritaino laiškas ................................................................................. 31
Vincas Natkevičius — Naujasis Lietuvos romanas .................................................................. 35
V. Vizgirda — Dailininkas Pranas Domšaitis ir jo kūryba    ..................................................... 44
Antanas Montvydas — Pastabos iš pasikalbėjimų su Domšaičiu ar apie jį ............................. 48
A. Plukas — Amerikos lietuvių 1985 metų veiklos apžvalga .................................................... 51

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Adolfas Markelis — Dar viena kultūrinė banga (Penktasis mokslo ir kūrybos simpoziumas) 57
Jurgis Gimbutas — Dešimtasis Lituanistikos instituto suvažiavimas ...................................... 66
Kęstutis Trimakas — Mokslinė konferencija apie tautinės sąmonės išlaikymą išeivijoje ..... 67
Saulius Pašilis — Rašytojo ir valstybės vaizduotė .................................................................... 69

KNYGOS
Pr. Visvydas — Poetės debiutinis romanas ............................................................................... 70
Jurgis Gimbutas — Pabaltijo etnografinio atlaso pradžia Lietuvoje ........................................ 72
A. L. — Latvių poezijos rinktinė anglų kalba ............................................................................ 74
Jurgis Gliauda — Nauja dovana mažiesiems ............................................................................ 74


* 2 nr.

Paulius Rabikauskas — Lietuvos krikšto jubiliejui artėjant .................................................. 77
Justinas Pikūnas — Asmenybės subrendimo problema ......................................................... 90
GILĖS ĄŽUOLAS (Eilėraščių ciklas, paskirtas kun. Antanui Mackevičiui 1828 - 1863) .... 93
Antanas Maceina — Žmogus kaip Dievo rūpestis ................................................................ 106
M. Brakas —Jungtinės Amerikos Valstybės ir Mažoji Lietuva .......................................... 115
L. A. — Vytauto Maželio menas ............................................................................................ 133

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Vytautas Volertas — Baisusis Birželis: palyginimas, dimensijos ........................................ 135
P. S. — Claude Simon — Nobelio premijos laureatas .......................................................... 137
Leonardas Andriekus — Tarptautinis rašytojų (PEN) suvažiavimas New Yorke .............. 137
Aleksandras Radžius — Paukščių tako struktūriniai bruožai .............................................. 140
Mūsų buityje ........................................................................................................................... 145

KNYGOS
K. Barėnas — Vytauto Alanto "Gelmių balsai" ................................................................... 146
Antanas Gustaitis — Su "Milžinais ir slibinais" susitikus ................................................... 147
S. P. — Romanas apie Sibirą ir jo nutautėjusius herojus (Juozas Požėra) ........................... 148
V. Trumpa — Apie Rytų Lietuvą anglų kalba ....................................................................... 150
Atsiųsta paminėti .................................................................................................................... 152


* 3 nr.

Valdemaras M. Cukuras — Išlaisvinimo teologija ................................................................... 153
Vincas Stonis — Nemunui, Rudenį (eil.) ................................................................................... 163
Bernardas Brazdžionis — Magiškasis Vaičiulaičio kūrybos pasaulis ..................................... 164
Antanas Vaičiulaitis — Iš kelionių Portugalijon ........................................................................ 169
Jurgis Žalkauskas — Lietuvos baletas ..................................................................................... 177
Gilės ąžuolas — Eilėraščių ciklas, skirtas kun. Antanui Mackevičiui (1828 - 1863) ............. 194
M. Brakas — Jungtinės Amerikos Valstybės ir Mažoji Lietuva ............................................ 199

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Antanas Dundzila — Lituanistikos katedra ............................................................................. 217
Saulė Jautokaitė — Operos Dux Magnus spektaklis Chicagoje ........................................... 219
Saulius Pašilis — Pasikalbėjimas su Česlovu Milošu ............................................................. 221
Alf. Tyruolis — Marijos Nekalto Prasidėjimo seserys ........................................................... 222
MŪSŲ BUITYJE ...................................................................................................................... 223

KNYGOS
Kęstutis Keblys — Istorija apie senus gerus laikus (Albino Baranausko "Piliakalnio šešėlis") .................................................................................................................................................... 226
Marija Stankus - Saulaitė — Lietuviškos psalmės (Leonardo Andriekaus "Atmink mane, Rūpintojėli") ............................................................................................................................. 228
al — Nauja Pabaltijo dramos antologija anglų kalba ............................................................. 232
ATSIŲSTA PAMINĖTI .......................................................................................................... 232


* 4 nr.

Vytautas Volertas — Ne krikšto kaltė ............................................................. 233
Kazys Bradūnas — Krikšto išvakarėms (Eilėraščiai) ...................................... 236
Valdemaras M. Cukuras — Išlaisvinimo teologija .......................................... 240
Jurgis Jankus — Juanita ................................................................................... 252
Antanas Rubšys — Islamas ir jo vaidmuo ........................................................ 262

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Lietuvių išeivių vyskupo pastoracinės teisės .................................................... 286
Dal. — Tarptautinio PEN Klubo kongresas ..................................................... 288
L. A. — Religinės Šalpos 25 m. sukaktis ......................................................... 289
M. J. Adomaitis — Metamorfozė Lietuvoje 1926 metais ................................ 291
Aleksandras Radžius — Ką rado erdvėlaiviai kometoje? ............................... 292
Mūsų buityje ....................................................................................................... 296

KNYGOS
K. Barėnas — Naujieji Jurgio Jankaus pasakojimai ........................................ 299
Marija Stankus - Saulaitė — Veščiūnaitės Vaizdai .......................................... 301
A. Tyruolis — Česlovo Grincevičiaus "Vidudienio varpai" ............................. 303
V. Kulbokas — Jurgis Gliauda: Kovo Ketvirtoji ............................................. 304
Sk. — Lietuva Vidurio Europos kultūros metrašty .......................................... 306
Atsiųsta paminėti ................................................................................................ 307
Aidų 1986 metų turinys ...................................................................................... 307


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai