Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Andrius Baltinis — Komunizmas ir krikščionybė ................................................................... 145
Birutė Ciplijauskaitė — Kazys Binkis ir 1920-tųjų metų poetinės tradicijos......................... 158
Aloyzas Baronas — Eilėraščiai (parodijos) ............................................................................ 160
Iš hebrajų poezijos — L. Goldberg ir J. Amihai (vertė J. Kėkštas) ....................................... 161
Sture Andersson — Vytautas Kasiulis (vertė dr. E. Varnauskas) ......................................... 162
Jonas Rugis — Istorinės tiesos klausimu ............................................................................... 164
Ladas Tulaba — Pragiedruliai ir šešėliai tarptautiniame gyvenime .......................................168
Aleksandras Pakalniškis — Jaunimo pramogos Žemaičiuose ............................................... 173

IŠ MINTIES IR GYVENIMO

Alaušius — Tautinis nejautrumas ir srovinis irzlumas ............................................................ 177
L. Andriekus — Dailės paroda New Yorke ............................................................................ 178
P. Alba — Leono Urbono dailė ................................................................................................ 178
Daiva Matulionytė — Dariaus Lapinsko naujas pastatymas................................................. 179
Pranas Visvydas —- A. Solženicyno byla tęsiasi .................................................................... 180
Vyt. Sirvydas — Anglų diplomatija .......................................................................................... 182
Mūsų buityje.............................................................................................................................. 184
Laiškai redakcijai ..................................................................................................................... 186

KNYGOS

Skirmantė Kondratienė — Lietuvos sukilimas 1862-1864 m. (dr. K.Jurgėlos) .................... 187
Pr. Skardžius — Vandenvardžių darybos studija (A. Vanago)................................................ 188
L. Karklius — Literatas—-ne poetas (K. Korsakas) ............................................................. 189
Vytautas A. Jonynas — Alanto pakraikas skaitytojams ........................................................ 190
Vladas Kulbokas — A. Norimo apysaka jaunimui .................................................................. 192

Viršelio 1 psl.- V. Kasiulis: Tivoli sodas Kopenhagoj (guašas), 4 psl. — Malūnas Švedijoj (guašas)
Šis numeris iliustruotas V. Kasiulio kūrinių (tarp jų autoportreto) nuo­traukomis. Be to, K. Binkio, J. Rugio ir A. Solženicyno atvaizdai

Redaguoja — dr. Juozas Girnius, 27 Juliette St., Boston, Mass. 02122 o Leidžia Tėvai Pranciškonai: leidėjų atstovas žurnalo reikalams — T. dr. Leonardas Andriekus, O.F.M. • Administruoja — T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 680 Bushvvick Ave., Brooklyn, N.Y. 11221

• Rankraščiai ir knygos paminėti siunčiamos redaktoriui Bostone, kita koresponden­cija — administracijai Brooklyn, New Yorke. • Nė vienas straipsnis nelaikomas ne-diskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jo mintimis, o Recenzijos yra redakcijos užsako­mos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama. • Neužsakyti straipsniai nedėjus grą­žinami, jei tam reikalui pridėti pašto ženk'ai.

• Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of Wisconsin), K. Čeginskas

(Uppsala Universitetsbiblioteket), I. Gražytė (Marguerite College, Montreal), K. Keb-lys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (The University of Rochester), R. Kriaučiūnas

(Ingham County Mental Health Center, Lansing, Mich.), A. Liulevičius (The University of Chicago), A. Matulis (The University of Wisconsin-Green Bay), J. Navickas (Bos­ton College), A. Paškus (Gannon College, Erie, Pa.), P. Rabikauskas (Pontificia Uni-versita Gregoriana, Roma), R. Sealey (University of California, Berkeley), K.I. Skrups-kelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), A. Sužiedėlis

(The Catholic University of America, Washington, D.C.), R. Šliažas (Edinboro State College, Pa.), V. S. Vardys (University of Oklahoma)

april, 1971

Cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, 680 Bushwick Avenue, Brooklyn, New York 11221 • Subscription $10.00; single copy $1.00. Second-class postage paid at Brooklyn, N.Y.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai