Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Mūsų buityje PDF Spausdinti El. paštas
VLIKO seimas posėdžiavo Cleve-lande X1.25 - 26. Išklausytos paskaitos dr. S. A. Bačkio apie tarptautinius įvykius ir Lietuvą, prof. J. Genio - apie VLIKą ir visuomenę, St. Dziko — apie didžiuosius įvykius Lietuvoje ir mūsų uždavinius. Bankete kalbėjo neseniai iš Lietuvos atvykęs adv. Z. Butkus. Vienbalsiai VLIKo pirmininku perrinktas dr. J. K. Valiūnas. Kiti valdybos nariai: J. Audėnas, St. Dzikas, V. Radzivanas, A. Razgaitis, A. Vakselis (vietoj prof. J. Pu-zino) ir J. Valaitis. Reforminio persiorganizavimo klausimai buvo atmesti: "Naujienų" (X1.28) žodžiais, "niekais nuėjo ir vaikų įsileidimo klausimas". 14 grupių atstovavo 39 atstovai.
— VLIKas, Pasaulio Laisvųjų Latvių Federacija ir Pasaulio Estų Taryba, kaip šių tautų globalinės organizacijos, New Yorke XI.18 sutarė įsteigti Pasaulinę Baltų Santalką — Baltic VVorld Conference vykdyti tų tautų išsilaisvinimui. Pirmininku vienerių metų kadencijai išrinktas dr. J. K. Valiūnas, sekr. A. Razgaitis ir ižd. J. Valaitis.
ALTos 32-sis metinis suvažiavimas vyko Čikagoj XI.11 - 12. Dalyvavo 42 delegatai, 9 skyrių atstovai ir apie 50 svečių. Adv. Z. Butkus kalbėjo apie dabartinę Lietuvos padėtį. M. Mackevičiaus žodžiu paminėtos Lietuvos konstitucijos ir JAV de jure Lietuvos pripažinimo 50
metų sukaktys. Nuo 1971.XI.1 ligi 1972. X.31 ALTa turėjo 38,851 dol. pajamų, iš kurių 9000 dol. paskirta VLIKui. ALTos pirmininku perrinktas dr. K. Bobelis.
Katalikų Federacijos 41-sis seimas posėdžiavo Čikagoj XI.25-26. Veiklos gaires ateičiai savo kruopščioj paskaitoj no-, švietė dr. Z. Danilevičius. Siūlė ne struktūrą keisti, o naujais metodais veiklą at-gyvinti. Paskaita plačiai diskutuota. Saujon valdybon išrinkti: S. Balčiūnas, dr. Ad. Darnusis, dr. Z. Danilevičius. A balienė, J. Jasaitytė, dr. J. Jerome, kun. J. Kardauskas, J. Kulys, J. Paškus ir P. Povilaitis.
Ateitininkų Federacijos taryba posėdžiavo Toronte X.28 - 29. Kun. St. Yla ryškino ateitininkų misijos dabartines problemas. AF vadas prof. J. Pikūnas apžvelgė dabartinę ateitininkų veiklą.
LFB (frontininkų) rytinės apygardos, kuriai vadovauja dr. B. Radzivanas. suvažiavimas vyko Nevv Yorke XI.18. Organizacinio konsolidavimosi klausimu kalbėjo centro pirm. L. Valiukas. Jungimosi į Lietuvos laisvės veiklą klausimus svarstė LFB tarybos pirm. dr. P. Kisielius, inž. J. Rygelis ir inž. A. Sabalis. JAV LB vicepirm. inž. A. Gečys informavo apie LB visuomeninę - politinę veiklą.
Korp! Neolhhuania šįmet mini 50 metų jubiliejų. New Yoike ir Čikagoj minėjimai vyko XI.11, Detroite ir Los Angeles — X1.25. Šiuo metu korporacijos vyr. valdybai pirmininkauja J. Val-kiūnas. Sukakčiai paminėti išleistas specialus "Dirvos" numeris (XI.8), kurį suredagavo J. Jurevičius.

M i r t y s. — Vilniuj X.24 mirė prof. dr. Vytautas Girdzijauskas, sulaukęs 68 metų. Baigęs medicinos studijas VDU 1930, buvo paliktas asistentu, specializavosi Vienoj, Paryžiuj ir Berlyne, 1939 įgijo medicinos mokslų daktaro laipsnį. Priklausė socialdemokratų studentų "Žaizdro" d-jai. Sovietų 1940 paskirtas sveikatos komisaru, šias pareigas formaliai ėjo ligi 1945 (karo metu dirbo Rusijos medicinos institutuose). 1944 - 64 Vilniaus un-to mikrobiologijos katedros vedėjas, drauge 1946 - 57 Mokslų Akademijos Eksperimentinės medicinos ir onkologijos instituto direktorius. Paskelbė apie 50 darbų mikrobiologijos, epidemiologijos ir kt. klausimais.
— Floridoj X.26 mirė inž. Julijonas Šalkauskis. Buvo gimęs 1897, tad 11 metų jaunesnis už savo brolį prof. Stasį Šalkauskį.
— Čikagoj X1.5 mirė laikraštininkas kun. Kazimieras Barauskas (Baras), sulaukęs 68 metų. Kunigu įšventintas 1929, pasižymėjo kaip uolus vikaras ir kapelionas. Nuo 1927 pradėjęs reikštis spaudoj, 1938 buvo pakviestas Kaunan Katalikų Spaudos Biuro direktoriumi, 1939 "Mūsų Laikraščio" redaktoriumi. Sovietams užėjus, pasitraukė iš Lietuvos ir nuo 1941 gyveno JAV, kur paskelbė aktualių leidinukų: "Bolševizmo siaubas Lietuvoje" (1941), "Tremtinio pergyvenimai" (1943). Nuo 1942 ilgus metus dirbo "Draugo" redakcijoj ir ligi mirties liko jo bendradarbis. Pastaruosius kelerius metus redagavo marijonų "Laivą".
— Vašingtone XI.8 mirė kun. Kazimieras Žvirblis, O.P. Gimė 1906 Brooklyne ir JAV išėjo mokslus. 1931 įšventintas kunigu, kitais metais išvyko Lietuvon atgaivinti domininkonų provincijos. Sovietams užėjus, 1940 vėl grįžo į JAV ir dėstė įvairiose kolegijose, ilgiausiai Pro-vidence, R. L, kolegijoj ir (nuo 1961) Filadelfijos Villanovos kolegijoj. Bendradarbiavo amerikiečių teologiniuose žurnaluose, o šiaip jų spaudoj kėlė Lietuvos reikalą. Paskelbė keletą religinių leidinukų ir lietuvių kalba.
— Kaune XI.17 mirė advokatė Liuda Purėnienė - Vienožinskaitė (dail. J. Vienožinskio sesuo), sulaukusi 88 metų. 1905 tautinio sąjūdžio dalyvė, ilgametė socialdemokratų veikėja, jų atstovė seime 1922-27. Teisės mokslus baigusi Petrapily 1917, vertėsi advokatūra Kaune 1921-61. Rašė socialdemokratų ir teisinėj spaudoj. Ypač kėlė skyrybų klausimą.

R a š y t o j u o s e. — Čikagoj "Šatrija" XI. 18 surengė A. Vaičiulaičio kūrybos vakarą. Paskaitą apie A. Vaičiulaičio kūrybą skaitė prof. R. Šilbajoris, įvertindamas jį kaip iškilų rašytoją, pasiliekantį ištikimą menui kaip žmogaus dvasios išraiškai. Pats rašytojas papasakojo, kokiu būdu gimė jo kai kurių kūrinių mintis. Paskaitė ir iš savo kūrybos — prozos ir poezijos. Du kūriniai buvo inscenizuoti: "Žvejų duktė Banguolė" ir "Uodas" (aktoriai L. Rastenytė, St. Kielaitė, J. Ke-lečius, L. Barauskas). Be to, keliomis dainomis programą praturtino solistė Pr. Bičkienė. Los Angeles XII.2 panašų vakarą A. Vaičiulaičiui pagerbti surengė LFB sambūris. Svečio kūrybą šiltai įvertino B. Brazdžionis, o jis pats ir atvirai pasidalijo atsiminimais, ir paskaitė novelę ir kelis eilėraščius. Vietiniai aktoriai paskaitė iš jo kūrybos. Savo poezijos paskaitė dar Pr. Visvydas.
— Gydytojų korporacijos Fraternitas Lituanica New Yorko skyriaus skelbtą konkursą parašyti eilėraštį Sibiro tremtiniams pagerbti laimėjo B. Pūkelevičiūtė. Buvo gauti 34 eilėraščiai. Jury komisiją sudarė pirm. L. Andriekus, P. Jurkus, dr. V. Paprockas, Pr. Naujokaitis ir A. Ka-čanauskas. 500 dol. premiją laimėjęs eilėraštis "Paskutinis birželis" jau paskelbtas visoj spaudoj. — Čikagoj XI. 19 buvo surengta sekmadienio popietė, skirta B. Pūkelevičiūtei kaip rašytojai, aktorei ir režisierei.
— Dr. K. Keblys Clevelande X1.5 skaitė paskaitą apie pokarinę Lietuvos prozą, kurios paskaitė D. Staniškienė ir V. Ži-lionytė. — Ten pat XI.11 prof. R. Šilbajoris analizavo žodžio ir gamtos santykį literatūroje.
— Prieš penkeris metus mirusio poeto Prano Lemberto atminimui Los Angeles XII.9 buvo surengtas koncertas, kuriame atlikti pagal jo žodžius sukurtieji muzikos kūriniai. Programą atliko vietiniai solistai ir D. Mackialienės vadovaujamas kvintetas.
— Pabaltijo literatūrų konferencijoj Co-lumbus (Ohio) valstybiniame un-te X.28-29 dr. I. Gražytė - Maziliauskienė aptarė J. Apučio kūrybą, lenkų ir lietuvių dramaturgijos avangardines tendencijas analizavo A. Landsbergis, dr. K. Ostrauskas ryškino egzilio situaciją (baigė išvada, kad vis dėlto egzilis buvo "vertas tos kainos", kurią reikėjo už jį sumokėti).
— Manyland Books leidykla išleido tarptautinį novelių rinkinį "Modern Sto-ries from Many Land", kurį redagavo "The Literary Review" redaktoriai Cl. Decker ir Ch. Angoff. Tarp 25 tautų atstovų lietuviams atstovauja P. Andriušio ir S. Zobarsko kūriniai. Šios antologijos pirmas leidimas išėjo 1963, antrasis leidimas yra papildytas (545 psl.).

T e a t r a s. — "Dainavos" ansamblis, prieš metus (1971.XII.10 - 11) pastatęs A. Budriūno triveiksmę operetę "Sidabrinė diena" (A. Kairio libretas), su ja gastroliavo Detroite XI.19 ir kartojo pačioj Čikagoj XII. 10. Mūsų žurnale "Sidabrinę dieną" š. m. kovo numery recenzavo Algis Šimkus.
Čikagoj XII.3 Jaunimo Centro 15 metų sukakties pobūviui buvo inscenizuotas V. Krėvės "Raganius"; pagrindinius vaidmenis turėjo J. Kelečius (Gu-gis) ir L. Barauskas (Kukis). Režisavo J. Kelečius.
— Torontiškė Živilė Šlekytė išėjo į pasaulinę aktorę — pateko į anglų "Royal Shakespeare Company" grupę, su kuria keliauja po pasaulio didžiuosius centrus, Šekspyro "Vidurvasario nakties sapne" turėdama Hermės vaidmenį. Veikli lietuviškųjų jaunimo organizacijų narė, 1966 ji baigė Toronto un-tą. Išvykusi Europon, pabandė savo laimę Londono Royal Aca-demy of Dramatic konkurse ir buvo priimta (iš 800 kandidatų buvo atrinkta 8 mergaitės ir 16 vyrų). 1969 ji baigė šią akademiją, vaidino keliuose Anglijos teatruose ir televizijos filmuose. Teatrinėje karjeroje ji vadinasi Zhivila Roche.

M u z i k a. — New Yorke XI.18 koncertavo solistė G. Čapkauskienė, XII.3 solistai Pr. Bičkienė ir L. Stukas, XII. 10 (Persekiojamos Bažnyčios koncerte) A. Stempužienė ir New Yorko vyrų choras "Perkūnas".
Rochestery XI.11 surengė bendrą koncertą solistai N. Linkevičiūtė, V. Nakas ir B. Prapuolenis. Akompanavo Nijolė Dėdinienė. Programoj buvo G. Sammar-tinio trio, H. Purcell duetas (Linkevičiūtė ir Prapuolenis), be kitų, Mozarto keturi kūriniai, tarp jų trio iš operos "Don Giovanni". Antrąją koncerto dalį sudarė lietuvių liaudies dainų pynė.
Čikagoj X1.26 buvo surengtas koncertas lyrinio tenoro Vidimanto Valatkos, kuris Los Angeles jau buvo debiutavęs Lietuvių Dienoj X.l. Lietuvoj jis yra dainavęs Kauno muzikiniame teatre (nuo 1963). Koncerte a^'iko operų arijų ir lietuvių liaudies dainų programą. Publika solistą priėmė itin šiltai. Jam akompanavo D. Lapinskas.
Detroito lietuvių religinio susitelkimo valandoj XII.3 giedojo jungtinis choras (per 90 choristų) ir solistas Pr. Za-ranka. — Montrealio Aušros Vartų parapijos choro metinis koncertas įvyko XI.18.
L. Šukytė, atvykusi iš Muencheno, dainavo New Yorko Metropolitano operoj X.31 ir X1.9 Glucko "Orfėjuj ir Eu-ridikėj", o PI.2 Mozarto "Užburtojoj fleitoj" Paminą.
— Iš Lenkijos atvykusi pianistė Aldona Dvarionaitė koncertavo Hartforde XI.5, New Yorko Carnegie Recital Hali XI.19. Bostone XII.3, Čikagoj XII.9. Vašingtone XII. 15. Pirmąją koncertų dalį sudarė Čiurlionio, Jakubėno, Rachmaninovo, Skriabino, Chopino ir Liszto kūriniai, antrąją dalį — jos tėvo B. Dvariono kūriniai. Pasirodė kaip išskirtinio talento ir didelio temperamento pianistė.
— Vilniaus operos solistė Giedrė Kaukaitė ir pianistas Gytis Trinkūnas koncertavo New Yorke Carnegie Recital Hali XII.9, taip pat Čikagoj X1.25, Los Angeles XII.3.

D a i l ė. — New Yorko Lietuvių Dailininkų S-ga Kultūros Židinyje XI .25 -XII.3 surengė dvidešimtmečio jubiliejinę parodą. Atskirai apie ją bus kitame numery. XII.2 buvo surengtas ir simpoziumas "Ko ieškoma lietuvio dailininko darbuose?" Šį klausimą svarstė A. Pe-čiūraitė ir dr. J. Girnius, o iš dailininkų
— A. Kašubienė, V. K. Jonynas ir K. Zoromskis. Simpoziumui vadovavo dail. Alb. Elskus, dabartinis sąjungos pirmininkas ir jos atgaivintojas.
Montrealy X1.25 - XII.4 surengė savo kūrinių parodą iš Paryžiaus atvykęs V. Kasiulis. Parodos atidaryme įžanginį žodį tarė T. Valius. Buvo eksponuoti 34 darbai, kurie kone visi Toronte ir liko.
Čikagoj Čiurlionio galerijoj XI.11 -19 vyko Andriaus Baluko pirmoji individualinė paroda. Buvo išstatyta apie 60 paveikslų ir piešinių, atliktų įvairiomis technikomis ir naudojant įvairias medžiagas. M. Šileikis, "Naujienose" palankiai vertindamas, A. Baluko kūrybą aptarė "tech-menu". Jo žodžiais, jaunasis dailininkas "padarė gerą pradžią technologijos ir taikomojo meno srityje, nes dauguma jo darbų atlikti mechaniškom priemonėm —purškimu".
— Čiurlionio galerijoj XII.2 - 10 vyko Anglijos lietuvių dailininkų paroda. Iš Anglijos savo kūrinių atsiuntė G. Gri-garavičiūtė - Johnston, P. Bugailiškis (abu vyresnio amžiaus, realistai) ir V. Jokūbaitis (siurrealistas). Be to, parodoj dalyvavo anksčiau Anglijoj gyvenę čikagie-čiai A. Petrikonis ir M. Stankūnienė (anksčiau grafikė, šįkart išstatė ir tapybos darbų).
Bramptone, Ont., XI.18 Urbonų rezidencijoj savo naujus darbus rodė A. Tamošaitis. Parodą aplankė apie 200 kviestinių svečių.
N. Vedegytės - Palubinskienės grafikos darbų paroda XI.6 - 20 vyko Union Art Gallery, Columbus, Ohio.
Clevelando Lietuvių Dienoj XI. 19 rodė savo darbus vietiniai dailininkai E. Muliolienė, V. Stančikaitė - Abraitienė, P. Lėlys ir kt. — Rochestery XII.9 savo darbus rodė V. Lapinienė iš Toronto.
V. Ignas nusiuntė savo grafikos darbų parodyti Los Angeles lietuviams. Parodos atidaryme XI. 18 apie jo kūrybą kalbėjo Pr. Visvydas.
Kanados grafikų s-gos metinėj parodoj Londone, Ont., dalyvauja J. Račkus su šilko spausdiniu ir T. Valius su spalvotu vario ofortu "Žemaitija".
Toronte X1.4 - 5 vyko katalikių moterų surengta taikomosios dailės paroda, sutelkusi bene 13 dalyvių. — Ten pat XI.15-19 bendrą parodą surengė jaunieji dailininkai K. Gužas ir R. Astrauskas.
Ottavvoj X1.3 - 18 vyko R. Piešinos darbų paroda.
Australijoj šį rudenį savo parodas buvo surengę keramikė J. Janavičienė, L. Urbonas (abu Sydney), V. Ratas, L. Zygas (abu Adelaidėj).
Mokslas. — Prof. Z. Ivinskio mirties metinės paminėtos Čikagoj XI.5, kur apie jį kalbėjo dr. Ad. Darnusis ir dr. J. Jakštas. Meninę programą atliko solistė Pr. Bičkienė ir pianistas M. Mo-tekaitis.
Bostone XII. 10 minėti istorikas prof. Z. Ivinskis ir kalbininkas prof. A. Salys. Apie Z. Ivinskį kalbėjo EL redaktorius S. Sužiedėlis, apie A. Salį — prof. A. Sennas. Meninę pianino programą atliko S. Cibas. Jų raštų parodėlę suorganizavo A. Mažiulis.
— Prof. M. Biržiškos mirties dešimtmetis paminėtas Los Angeles X.29. Kalbėjo J. Kuprionis, J. Kojelis ir S. Žymantas.
— Prof. V. Vardys skaitė paskaitą apie lietuvių išeivių memuarinę literatūrą gen. St. Raštikio atsiminimų III tomo pristatyme Čikagoj XI. 19. Atitinkama parodėlė buvo surengta Br. Kviklio ir dr. T. Re-meikio rūpesčiu.
— Įvairiuose moksliniuose suvažiavimuose bei simpoziumuose pranešimus skaitė K. Almenas, K. Ambrazaitis, A. Avižienis, A. Kaminskas, V. Klemas, G. Kurpis, A. Rudvalis, D. Variakojytė ir kt.
— Prof. A. Ramūnas Ontario švietimo ministerijos sušaukto pedagoginio kongreso Toronte XI.8 - 11 visumos posėdy skaitė paskaitą apie "auklėjimą ateičiai".

— Bostone iš jaunųjų mokslininkų lietuviams skaitė paskaitas dr. R. Vaišnys (švietimo problemos aukštosiose mokyklose) IX.23, dr. E. Užgiris (fizikos tyrinėjimai mėnulio paviršiuje) X,21, dr. A. Sužiedėlis (skaičiavimai psichologijoj) X1.25.
— Dr. K. Ambrazaitis, Metodistų ligoninės Gary, Ind., radiologijos departamento direktorius, išrinktas šios ligoninės prezidentu. Tai pirmas atvejis ligoninės istorijoje, kad prezidentu išrinktas gydytojas, užsieny baigęs medicinos mokslus. Dr. K. Ambrazaitis taip pat vadovauja School of Radiological Technology, kuri priklauso Indianos un-tui ir tuo būdu jame lektoriauja.
LKMA New Yorko židinio susirinkime XI.19 dr. A. Budreckis skaitė paskaitą apie Napoleono santykius su Lietuva. Nauja valdyba: pirm. dr. A. Šle-petytė - Janačienė, vicepirm. prof. V. Jaskevičius, SJ, sekr. T. dr. V. Gidžiūnas. Lig šiol židiniui uoliai pirmininkavo dr. D. Jasaitis.
Ohio Lietuvių Gydytojų Draugija savo metinę kultūrinę 1000 dol. premiją paskyrė dr. J. Girniui. D-jos metiniame susirinkime Clevelande XI.18 premiją į-teikė d-jos pirm. dr. J. Skrinska.

Jaunime. — Š. Amerikos Lietuvių Sąjungos suvažiavimas šįmet vyko Clevelande X1.23 - 25. Jo tema buvo "Prikelkim miegantį milžiną". Savo paskaitomis šį "milžiną" budino Lietuvos atstovas J. Kajeckas, dr. K. Valiūnas, kun. K. Pugevičius, prof. J. Stukas. R. Sakadolskis, V. Sadauskas. Be šių instrukcinių paskaitų, diskutuoti ir organizaciniai sąjungos reikalai. R. Šležas ir J. Mekas rodė savo filmus. Dalyvių dėmesys paskaitoms buvo didesnis, negu būdavo anksčiau: "bent apie pusė dalyvavo bent vienoj paskaitoj". Nauja valdyba vėl sudaryta Clevelande: V. Zagarskas. M. Idze-lytė, G. Taoras ir R. Aukštuolis; dar bus kooptuoti trys nariai.
Moksleivių ateitininkų lytinio pakraščio ideologiniai kursai buvo surengti Putname X1.23 - 26. Futurologijos temą svarstė kursų rengėjai kun. St. Yla. S. Sužiedėlis, kun. dr. Pr. Gaida, seselė Igne ir studentai R. Juzaitis ir A. Kuolas.
Clevelando Lietuvių Dienai XI. 18 buvo pakviesta Čikagos "Grandis", kuri šokiu ir daina suvaidino "Lietuviškas vestuves".
Toronto katalikės moterys XI.12 buvo surengusios simpoziumą svarstyti, kodėl jaunimas bėga iš namų. Simpoziumui vadovavo A. Sungailienė, klausimą svarstė sociologės, psichologės ir pedagogės.

I š   v i s u r. — New Yorke I ilil— Kultūros Židinio kertinis akmuo ir pamatai pašventinti XI. 12. Pašventinimo apeigas atliko provinciolas T. J. Gailiu-šis, OFM. Sveikinimo kalbas pasakė gen. konsulas A. Simutis, prel. J. Balkūnas ir LB apygardos pirm. A. Vakselis. Iškilmėms vadovavo statybos komiteto pirm. T. P. Baltakis, OFM.
G. Žilionienė, buvusi Pabaltijo Moterų Tarybos pirmininkė, paskirta General Federation of Women's Clubs (apie 11 milijonų narių) atstovės pavaduotoja prie Jungtinių Tautų.
— Žinomasis visuomenininkas dr. A. Razma, pasirodo, randa laiko pasižymėti ir amerikiečiuose. VVilmingtono, 111.. vietiniai Prekybos Rūmai, drauge su kitais dviem amerikiečiais gydytojais. XI! iškilmingai pagerbė ir dr. A. Razmą.
— Vis daugiau lietuvių iškyla administraciniuose postuose. Visiems žinomos V. Adamkaus aukštos pareigos. Clevelande inž. R. Kudukis yra miesto į-monių direktorius. Aristidas Bičiūnas paskirtas Čikagos srities transportacijos studijų (CATS) direktoriumi. Bostone inž. K. Devenis paskirtas į JAV švaros projektų vertinimo komisiją.

— Hamiltone XII.2 surengtas "Aukuro" steigėjos ir ilgametės režisierės EI. Dauguvietytės - Kudabienės pagerbimas. Programą atliko patys aukuriečiai.
— Po penkerių metų pertraukos Čikagoj XI.12 buvo sušauktas Tautinės Sandaros seimas. Pirmininku išrinktas PT. Bastys, vicepirm. — P. Dargis. Tą pačią dieną vyko ir Tėvynės Mylėtojų D-jos susirinkimas. Pirmininke išrinkta G. Dargienė iš Pitsburgo.
Jūratė Kazickaitė su Lynn Sherr suredagavo "The Liberated Woman's Ap-pointment Calendar 1973".


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai