Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
1988 m. PDF Spausdinti El. paštas
* 1 nr.

Vytautas Vardys — Krikščionybė ir tauta po 600 metų .......................................................................... 1
Elena Tumienė — Kūrybos valandą, Mistinė vaidilučių vasaros daina (eil). ......................................... 8
Kun. Ričardas Mikutavičius — Katalikų Bažnyčios Lietuvoje situacija septintojo krikščionybės amžiaus angoje ........................................................................................................................................  10
Dovydas Fainhauzas — Lietuviai išeiviai Paryžiuje. Želmens Draugija ............................................... 21
Vainis Aleksa — Trys odės ..................................................................................................................... 30
Janina Rėklaitienė — Ankstyvesni ir dabartiniai lietuvių kalbos linksniavimo sistemos kitimo polinkiai .................................................................................................................................................... 34
Kazimieras Barėnas — Košmarai .......................................................................................................... 43

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
A. Juodvalkis — Lietuvių Fondo sidabrinė sukaktis ............................................................................. 49
Laurynas A. Vismanas — Šeštasis Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas ............................................ 54
Neris Šimkus — Kompozitoriaus Stasio Šimkaus šimtmetinę sukaktį užbaigus ................................. 58
al — Pabaltijo problemos PEN Klubo kongrese .................................................................................... 61
Antanas Butkus — Nauja prošvaistė medicinoje laisvųjų deguonies radikalų ir kenksmingų eikosanoidų pašalinime ........................................................................................................................... 63
Ką kiti rašo .............................................................................................................................................. 64
Mūsų buityje ............................................................................................................................................ 64

KNYGOS
J. Žemkalnis — Antano Gustaičio satyrinės elegijos ............................................................................ 67
Marija Stankus - Saulaitė — Aurelijos Balašaitienės "Skeveldros" ................................................... 68
J. Žemkalnis — Mikelinsko "Juodųjų eglių šalis" ................................................................................ 69
Žiūr. — Popiežius Jonas Paulius II — aktorius ir dramaturgas ............................................................ 72
Atsiųsta paminėti ..................................................................................................................................... 74


* 2 nr.

P. Daugintis, S. J. — Siekiant socialinio teisingumo ekonomijoje ......................................................... 77
Josif Brodsky — Eilėraščiai .................................................................................................................... 90
Kun. Ričardas Mikutavičius — Katalikų Bažnyčios Lietuvoje situacija septintojo krikščionybės amžiaus angoje ......................................................................................................................................... 92
P. Jonikas — Lietuviškoji Čikagos vardo istorija ................................................................................ 105
Anatolijus Kairys — Jogaila ir Vytautas (istorinė drama) ................................................................... 111
V. Vizgirda — Grafikas Telesforas Valius ........................................................................................... 121
Stasys Santvaras — Lietuvos Madonų šventovė Clevelande ............................................................. 123

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
P. S. — Dialektinė akistata apie Lietuvos istoriją ............................................................................... 131
S. Žemkalnis — Josifas Brodskis — Nobelio premijos laureatas ....................................................... 133
J. Kojelis — VIII JAV LB kultūrinių premijų šventė .......................................................................... 134
J. Žygas — Poezijos dienos Čikagoje ................................................................................................... 135
Ką kiti rašo: Lietuviškos knygos vargo dienos. Aukos ir aukotojai ................................................... 136
Mūsų buityje .......................................................................................................................................... 138

KNYGOS
P. Vaičekauskas — Kęstučio Girniaus knyga "Partizanų kovos Lietuvoje" .................................... 140
Saulius Pašilis — Lietuva knygose apie religiją ir komunizmą .......................................................... 145
Jurgis Gimbutas — Lituanistikos konferencija Punske ..................................................................... 146
Alfred Bammesberger — Seniausiojo kalbotyros žurnalo jubiliejinis tomas ..................................... 147
Atsiųsta paminėti ................................................................................................................................... 147


* 3 nr.

Kardinolo Vincento Sladkevičiaus žodis lietuviams ............................................................................. 149
Milda Lenkauskienė — Pastangos, vedusios į IV kultūros kongresą ................................................ 152
Leonardas Andriekus — Įspūdingas išeivijos lietuvių atsivėrimas ..................................................... 154
Kęstutis Girnius — Įsipareigojimas tiesai ............................................................................................ 170
Gunars Salinš — Koncertas Rygos katedroje, Mane pažadino arklio žvengimas, Namiškis (eil.) .. 166
Kun.prof. Algimantas Kajackas - Istoriniai ir vėliausieji archeloginiai atradimai Vilniaus katedroje 184
Vincas Natkevičius — Vytauto Mačernio poezija ............................................................................... 197
Milda Budrys, M.D. — Lietuviai gydytojai Amerikoje XX amžiuje (1912 - 1922) ............................ 208

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Stasys Goštautas — Vertimas kaip kūryba ......................................................................................... 215
Antanas Dundzila — 1908 metais įsteigta Baltimorės lietuvių biblioteka .......................................... 217
Adolfas Merkelis — Proveržiai Magdalenos Stankūnienės kūryboje ................................................ 218
Leonardas Andriekus — Vytautui Sauliui iškeliavus .......................................................................... 219
Antanas Girnius — Astronominės žinios .............................................................................................. 220
Mūsų buityje ........................................................................................................................................... 221

KNYGOS
Algirdas Gustaitis — Juozo Keliuočio "Dangus nusidažo raudonai" ................................................. 243
J. Liepinis — Australijoje išleistas metraštis apie Lietuvą ................................................................. 227
J. Žemkalnis — 56 metai Milošo poezijos anglų kalba ........................................................................ 227
Atsiųsta paminėti .................................................................................................................................... 228


* 4 nr.

Leonardas Andriekus — Žvilgsnis į atgimstančią Lietuvą ................................................... 229
Vincas Natkevičius — Pirmieji "persitvarkymo" žingsniai Lietuvos romane ir apysakoje 234
Saulius Kubilius — Kelionės preliudija, Vilniaus langas, Nekrologas (eilėraščiai) ............. 244
Kazimieras Butautas — A. Povilaičio kelionė į Berlyną 1940 metais .................................. 248
Paulius Jurkus — Lietuvos dalelė prie Atlanto ..................................................................... 258
Vytautas Skuodis — Lietuvos pogrindžio spaudos žingsniai ................................................. 266
Milda Budrys, M. D. — Lietuviai gydytojai Amerikoje XX šimtmetyje .............................. 273

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
J. Kokštas — 150 metų nuo Aleksandro Puškino mirties ..................................................... 283
Anatolijus Kairys — Apolinaro Bagdono lyrika .................................................................... 285
Laima Bialopetravičienė - Išeivių dailė Lietuvoje ................................................................. 288
Izolda I. Poželaitė - Davis — Kandinskio refleksijos ............................................................ 289
Dr. Mirga Girniuvienė — Dar apie žmogų be Dievo ............................................................. 291
Mūsų buityje ............................................................................................................................. 293

KNYGOS
Antanas Butkus — Lietuvos medicinos istorija ..................................................................... 296
J. Žemkalnis — Avyžiaus "Sodybų tuštėjimo metas" ........................................................... 298
J. Žemkalnis — Ivasko "Baltų elegijos" ................................................................................ 301
A. Landsbergis — Juozo Apučio "Vargonų balsai skalbykloje" ........................................... 302

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai